Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Бюджетний відділ завдання

2.2 Основними завданнями Відділу є:

2.2.1 реалізація державної та місцевої політик щодо фінансового забезпечення економічного і соціального розвитку на території громади;

2.2.2 розроблення в установленому порядку проекту бюджету громади та прогнозу на наступні два бюджетні періоди і їх подання на розгляд виконавчого комітету та затвердження селищною радою;

2.2.3  розроблення  пропозицій з удосконалення  методів  фінансового  і бюджетного планування та фінансування витрат;

2.2.4 здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету громади,          координація  діяльності  учасників  бюджетного  процесу  з  питань виконання бюджету;

2.2.5 здійснення контролю за дотриманням установами (розпорядниками бюджетних коштів) законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

2.2.6 здійснення у встановленому законом порядку контролю та фінансування видатків з бюджету громади;

2.2.7 здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами господарювання законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

2.2.8 підготовка інформації, проектів розпоряджень і доручень селищного голови з питань, що відносяться до компетенції відділу.

2.3 Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.3.1 реалізує відповідно до Бюджетного кодексу України фінансову політику органів місцевого самоврядування громади, організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та здійснює контроль за їх реалізацією;

2.3.2 готує пропозиції  щодо  фінансового  забезпечення  заходів соціально-економічного розвитку громади;  

2.3.3 аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного та культурного розвитку в межах громади та вживає заходів щодо усунення недоліків;

     2.3.4 готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків та зборів, пільг по їх сплаті та враховує їх під час складання проекту бюджету громади;

2.3.5 організовує роботи та складає проект бюджету громади і забезпечує його виконання згідно з вимогами бюджетного законодавства;

2.3.6 проводить під час складання та розгляду проекту бюджету громади аналіз бюджетних запитів, поданих розпорядниками коштів щодо відповідності такого запиту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

 2.3.7 приймає рішення про включення бюджетних запитів до проекту бюджету громади перед поданням його на розгляд виконавчого та селищної ради;

2.3.8 готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами селищної ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання селищному голові;

2.3.9 організовує роботу з підготовки проекту бюджету громади,  організовує роботу щодо розробки і доведення до розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів визначає порядок і строки подання структурними підрозділами селищної ради матеріалів для підготовки проекту бюджету, складає проект селищного бюджету та прогноз на наступні два бюджетні періоди;

2.3.10 складає тимчасовий розпис та розпис бюджету громади, вносить в установленому порядку зміни до розпису, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису бюджетним призначенням;

2.3.11 перевіряє та затверджує паспорти бюджетних програм;

2.3.12 проводить в установленому порядку розрахунки між державним та місцевим бюджетом;

2.3.13 перевіряє правильність складання та затвердження кошторисів та планів використання коштів установами та організаціями, що фінансуються з бюджету громади;

2.3.14 погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів селищної ради;

2.3.15 здійснює за участю органів що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження до бюджету громади;

2.3.16 організовує  виконання  бюджету громади.  Разом  із  іншими структурними  підрозділами селищної ради, органами Державної податкової служби, територіальними органами Державної казначейської служби України забезпечує надходження доходів до бюджету громади та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

2.3.17 готує і подає селищній раді офіційні висновки про  обсяг вільних залишків коштів загального та спеціального фонду (крім власних надходжень) бюджету громади, перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду, для прийняття рішення про внесення змін до бюджету;

2.3.18 проводить моніторинг змін, що вносяться до бюджету громади, здійснює балансування доходної та видаткової частин загального та спеціального фондів бюджету громади за рахунок відповідних джерел фінансування;

2.3.19 за рішенням селищної ради розміщує тимчасово вільні кошти бюджету громади на вкладних (депозитних) рахунках банків;

2.3.20 інформує селищного голову про стан виконання бюджету громади за кожний звітний період та подає на розгляд селищної ради квартальні та річний звіти про виконання бюджету громади;

2.3.21 проводить на підставі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки економічного та фінансового стану галузей економіки громади, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів та враховує їх під час складання бюджету громади;

2.3.22 бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури установ та організацій громади, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;

2.3.23 погоджує проекти розпорядчих документів виконавчих органів та селищної ради, пов’язані із складанням та виконанням бюджету громади;

2.3.24 перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами та організаціями, які фінансуються з бюджету громади;

2.3.25 готує проекти рішень селищної ради про бюджет громади та внесення змін до нього;

2.3.26 готує  у  межах  своєї  компетенції договори, угоди та додаткові угоди на передачу трансфертів у вигляді субвенцій з бюджету громади до бюджетів різних рівнів та на отримання субвенцій з інших бюджетів до бюджету громади;

2.3.27 забезпечує вчасне та якісне виконання доручень та завдань;

2.3.28 здійснює фінансування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів з бюджету громади відповідно до помісячного розпису видатків;

2.3.29 здійснює організацію та проведення роботи з планування і прогнозування доходів бюджету громади;

2.3.30  здійснює моніторинг виконання бюджету громади за доходами;

2.3.31 здійснює аналіз виконання доходної частини бюджету громади;

2.3.32 здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу;

2.3.33 застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

2.3.34 приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених п.п.2-5,7 ч.1 ст.117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

безспірне вилучення коштів з бюджету громади;

2.3.35 забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ;

2.3.36 забезпечує в межах своїх повноваженнь виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

2.3.37 організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

2.3.38 забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

2.3.39 бере  участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

2.3.40 забезпечує захист персональних даних;

2.3.41 забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Відділу;

2.3.42 здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

2.4 Відділ має право:

2.4.1 в установленому порядку одержувати від інших структурних підрозділів селищної ради, органів державної податкової служби, інших державних органів, підприємств, установ,  організацій, суб’єктів господарювання всіх форм власності, інформації, документи та інші матеріали, необхідні для складання проекту бюджету громади та розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про його виконання;

2.4.2 залучати фахівців інших структурних підрозділів селищної ради, підприємств,  установ,  організацій,  об’єднань  громадян  (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Відділу;

2.4.3 скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

2.4.4 Відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання та передачі інформації необхідної для належного виконання  покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів;

2.4.5 користуватися в установленому порядку інформаційними базами, системами зв’язку та комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними базами;

2.4.6 здійснювати  перевірки  бюджетних установ та підприємств, які утворені на базі комунальної власності громади, згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень;

2.4.7 одержувати від установ банків та органів Державної казначейської служби України відомості про рахунки підприємств, установ та організацій, що фінансуються з бюджету громади;

2.4.8 має інші права, передбачені чинним законодавством.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь