Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Положення про бюджетний відділ Новопсковської селищної ради

Завантажити положення про бюджетний відділ Новопсковської селищної ради

 

 

Затверджено:

Рішення Новопсковської селищної ради

від 28.03.2019 року № 59/14

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про бюджетний відділ

Новопсковської селищної ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

 

1.1 Бюджетний відділ ( далі – відділ ) є структурним підрозділом Новопсковської селищної ради та підпорядковується безпосередньо голові селищної ради.

1.2 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини, розпорядженням голови обласної державної адміністрації, наказами директора Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації, рішеннями селищної ради та розпорядженнями селищного голови, цим Положенням.

1.3. Структура відділу, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом селищної ради, який затверджується селищним головою.

1.4 Положення про відділ затверджується рішенням сесії селищної ради .

1.5 Посадові інструкції його працівників затверджуються селищним головою за поданням начальника бюджетного відділу

1.6 Очолює відділ начальник, який здійснює керівництво відділом і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

1.7 Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань у встановленому законодавством порядку взаємодіє з іншими відділами  селищної ради, а також підприємствами, установами та організаціями, а також органами, що контролюють справлення надходжень бюджету, територіальними органами Державної казначейської служби України.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

 

2.1 Основними завданнями відділу є:

2.1.1 Забезпечення реалізації державної політики в бюджетній сфері на території Новопсковської селищної територіальної громади;

2.1.2 Розроблення в установленому порядку проекту бюджету Новопсковської селищної;

2.1.3  Підготовка розрахунків до проекту селищного бюджету та прогнозу на наступні два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної власності та затвердження селищною радою;

2.1.4 Розроблення  пропозицій  з  удосконаленням  методів  фінансового  і бюджетного планування та фінансування витрат;

2.1.5 Здійснення  загальної організації та управління виконанням селищного бюджету,  координація  діяльності  учасників  бюджетного  процесу  з  питань виконання бюджету;

2.1.6 Здійснення контролю за дотриманням установами (розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня) законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

2.1.7 Здійснення  у встановленому законом порядку контролю та фінансування видатків з селищного бюджету;

2.1.8 Здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

2.1.9 Підготовка інформації, проектів розпоряджень і доручень голови селищної ради з питань, що відносяться до компетенції відділу.

 

2.2 Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1 Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;

2.2.2 Готує пропозиції  щодо  фінансового  забезпечення  заходів соціально-економічного розвитку Новопсковської селищної територіальної громади;  

2.2.3 Аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально- економічного та культурного розвитку в межах Новопсковської селищної ради та вживає заходів щодо усунення недоліків;

    2.2.4 Готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків та зборів пільг та враховує їх під час складання проекту бюджету Новопсковської селищної територіальної громади;

2.2.5 Організовує роботи та бере участь у складанні проекту селищного бюджету і забезпечує його виконання згідно з вимогами бюджетного законодавства, організовує роботу щодо розробки і доведення до розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

2.2.6 Визначає порядок  та строки розроблення бюджетних запитів установами  що фінансуються з бюджету Новопсковської селищної ради;

2.2.7 Проводить під час складання та розгляду проекту  місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого розпорядниками коштів щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

 2.2.8 Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту селищного бюджету перед поданням його на розгляд Новопсковської селищної ради;

2.2.9 Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами селищної ради  інформаційні та аналітичні матеріали для подання селищному голові;

 

2.2.10 Організовує роботу з підготовки проекту бюджету Новопсковської селищної територіальної громади,  визначає порядок і строки подання структурними підрозділами селищної ради матеріалів для підготовки проекту бюджету, складає проект селищного бюджету та прогноз на наступні два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів що передаються до розподілу між відповідними бюджетами  або для реалізації спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництва селищної ради;

2.2.11 Складає тимчасовий розпис   та розпис місцевого бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису бюджетним призначенням;

2.2.12 Перевіряє та подає на затвердження паспорти бюджетних програм;

2.2.13 Проводить в установленому порядку розрахунки між державним, обласним та районним бюджетами та бюджетами органів місцевого самоврядування;

2.2.14 Перевіряє правильність складання та затвердження кошторисів  та планів використання коштів установами та організаціями, що фінансуються з бюджету селищної ради;

2.2.15 Здійснює за участю органів що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження до бюджету Новопсковської селищної ради;

2.2.16 Організовує  виконання  селищного  бюджету.  Разом    із    іншими структурними  підрозділами  Новопсковської селищної ради,  органами  Державної фіскальної  служби,  територіальними  органами  Державного  казначейства забезпечує надходження доходів до бюджету  та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

2.2.17 Готує  і  подає  Новопсковській селищній раді офіційні  висновки  про  обсяг вільних залишків коштів загального та спеціального фонду( крім власних надходжень) селищного  бюджету, перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду, для прийняття рішення про внесення змін до бюджету;

2.2.18 Проводить моніторинг змін, що вносяться до селищного бюджету. Забезпечує своєчасне внесення показників змін селищного бюджету до програмного комплексу ІАС "Місцеві бюджети". Здійснює балансування доходної та видаткової частин  загального та спеціального фондів селищного бюджету за рахунок відповідних джерел фінансування;

2.2.19 Інформує керівництво про стан виконання бюджету за кожний звітний період та подає на розгляд квартальні та річний звіти про виконання бюджету Новопсковської селищної територіальної громади;

2.2.20 Проводить на підставі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки економічного та фінансового стану галузей економіки Новопсковської селищної ради, готове пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів  та враховує їх під час складання селищного бюджету;

2.2.21 Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу; 

2.2.22 Готує проекти рішень селищної ради про селищний бюджет та внесення змін до нього, а також проектів розпоряджень селищного голови з питань пов'язаних з виконанням доходної та видаткової частини селищного бюджету;

2.2.23 Готує  у  межах  своєї  компетенції угоди та додаткові угоди на передачу трансфертів у вигляді субвенцій з місцевого бюджету до бюджетів різних рівнів та на отримання субвенцій з інших бюджетів до селищного бюджету;

2.2.24 Забезпечує вчасне та якісне виконання доручень та завдань наданих керівництвом;

2.2.25 Здійснює фінансування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів з бюджету Новопсковської селищної територіальної громади відповідно до помісячного розпису видатків;

2.2.26 Здійснює  інші  функції,  пов’язані   з  виконанням  покладених  на  нього завдань.

 

2.3 Відділ має право:

2.3.1 В установленому порядку одержувати від інших відділів Новопсковської селищної ради, органів державної фіскальної служби,  інших  державних  органів,  підприємств,  установ,  організацій  всіх форм  власності,  інформації,  документи  та  інші  матеріали,  необхідні  для складання проекту селищного бюджету та розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про його виконання;

2.3.2 Залучати  фахівців  інших  відділів селищної ради,  підприємств,  установ  та  організацій  об’єднань  громадян  (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції відділу;

2.3.3 Скликати в установленому порядку наради, що  належать до його компетенції;

2.3.4 Відділ взаємодіє  з іншими підрозділами селищної ради, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами,  установами,  організаціями з метою створення умов  для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання та передачі інформації необхідної для належного виконання  покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів;

2.3.5 Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, систем зв’язку та комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними базами;

2.3.6 Здійснювати  перевірки  бюджетних  установ та підприємств  селищної  ради згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень;

2.3.7 Одержувати від установ банків та органів Державної казначейської служби України відомості про рахунки підприємств, установ та організацій, що фінансуються з бюджету Новопсковської селищної територіальної громади;

2.3.8 Має інші права, передбачені чинним законодавством.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ відділу

3.1 Діяльність відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи.

3.2 Начальник бюджетного відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

                          4. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

4.1 Керівництво відділом здійснює начальник бюджетного відділу, який  призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України;

4.2 Начальник відділу має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України

4.3 Начальник відділу:

4.3.1 Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов'язки між працівниками відділу, несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності працівників відділу; 

4.3.2 Подає на затвердження  селищному голові положення про відділ;

4.3.3 Складає посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4.3.4. Планує роботу відділу та вносить пропозиції щодо формування планів роботи селищної ради;

4.3.5 Вживає заходів щодо удосконалення  організації та підвищення ефективності роботи відділу;

4.3.6 Звітує про виконання покладених на відділ завдань  та планів роботи;

4.3.7 Вносить пропозиції щодо розгляду на виконкомі питань, що належать до компетенції відділу  та розробляє проекти відповідних рішень;

4.3.8 Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами селищної ради, з органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами,  установами,  організаціями за дорученням   керівництва селищної ради;

4.3.9 Забезпечує відповідність розпису  доходів і видатків селищного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період встановленим бюджетним призначенням;

4.3.10 Вживає заходи щодо підвищення ефективності роботи відділу, забезпечує підвищення особистої ділової кваліфікації дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку  у відділі;

4.3.11 Забезпечує планування та формування доходної частини селищного бюджету, реалізує  заходи  щодо  виконання   доходної  частини  бюджету,  проводить аналіз її виконання, підведення підсумків;

4.3.12 Контролює виконання селищного бюджету та подає  звітність;

4.3.13 Контролює у межах своєї компетенції дотримання законодавства, розпоряджень селищного голови;

4.3.14 Дає пропозиції  селищному голові  про  призначення  на посади, звільнення з посад, сприяє підвищенню кваліфікації працівників відділу;

4.3.15 Забезпечує у межах своєї компетенції дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією;

4.3.16 Виконує  інші обов’язки передбачені посадовою інструкцією та доручення, покладені  на  нього селищним головою;

4.3.17 Працівники бюджетного відділу безпосередньо підпорядковуються начальнику бюджетного відділу.

4.3.18 У разі тимчасової відсутності начальника бюджетного відділу виконання його обов’язків покладається на заступника.

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІдділу

5.1. Працівники відділу мають право:

5.1.1 Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2 На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3 На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, досвіду та стажу роботи.

5.1.4 На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5 На соціальний і правовий захист.

5.1.6 Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7 Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Працівники відділу зобов’язані:

5.2.1 Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2 Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати свої посадові обов’язки, розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, дбайливо ставитися до майна селищної ради.

5.2.3 Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

5.2.4 Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування.

5.2.5 Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки.

5.2.6 Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7 Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.8 Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.9 Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.10 Підтримувати авторитет селищної ради та її виконавчих органів.

5.2.11 Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

5.2.13 Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

5.2.14 Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

5.4.1 Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.4.2 Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

5.4.3 Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

5.4.4 Брати участь у страйках.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1 Працівники бюджетного відділу несуть відповідальність:
      6.1.1 За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цим Положенням, в межах, визначених чинним законодавством України про працю, Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами України та нормативними актами, посадовими та іншими інструкціями.

6.1.2 За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством та законодавством про працю України.

6.1.3 За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

6.1.4 Ступінь відповідальності кожного із працівників відділу встановлюється згідно з їхніми посадовими інструкціями.

 

 

 

 

Начальник бюджетного відділу                                                                                                              С.В.Корж 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь