Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Посадові інструкції - Відділ правового забезпечення Новопсковської селищної ради

                                                                                                                                                         З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
                                                                                                                            розпорядженням Новопсковського
селищного голови
від «25» березня 2021 року
№ 83 - к

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
начальника відділу правового забезпечення
Новопсковської селищної ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Начальник відділу правового забезпечення Новопсковської селищної ради (далі-начальник відділу) призначається, переводиться та звільняється з посади розпорядженням Новопсковського селищного голови (далі – селищний голова), безпосередньо підпорядковується селищному голові. Начальнику відділу підпорядковані працівники відділу правового забезпечення Новопсковської селищної ради (далі – Відділ).
2. Начальник Відділу в своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», іншими актами законодавства, Регламентами селищної ради та виконавчого комітету селищної ради, Положенням про відділ правового забезпечення Новопсковської селищної ради, цією посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ І ОБОВ'ЯЗКИ

1. Забезпечує додержання законності в діяльності Новопсковської селищної ради (далі – селищна рада), селищного голови, виконавчих органів селищної ради і захист їх правових інтересів.
2. Здійснює загальне керівництво роботою Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, координує їх роботу, несе відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, визначає ступінь відповідальності працівників Відділу.
3. Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Відділ завдань і доручень керівництва селищної ради.
4. Представляє інтереси селищної ради, селищного голови, виконавчих органів селищної ради в суді, прокуратурі, правоохоронних та інших органах, установах, організаціях.
5. Здійснює контроль за відповідністю вимогам законодавства проектів, розпоряджень, інструкцій, положень та інших актів правового характеру, які готуються в селищній раді.
6. Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проектів рішень селищної ради та її виконавчого комітету з питань, що належать до компетенції селищної ради та її виконавчих органів, проектів розпоряджень селищного голови.
7. Перевіряє на відповідність законодавству України і міжнародному законодавству проектів рішень селищної ради та її виконавчих органів, розпоряджень селищного голови, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів. У разі невідповідності проектів рішень, розпоряджень законодавству та якщо внесені Відділом до них зауваження не враховано, не візуючи проект, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення уповноваженим органам.
8. Проводить правову (юридичну) експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених виконавчими органами селищної ради, за результатами якої надає відповідні висновки.
9. Бере участь у підготовці або за необхідності організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів селищної ради, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.
10. Переглядає разом із структурними підрозділами селищної ради нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством.
11. Вживає заходів щодо зміни або відміни правових актів, виданих з порушеннями чинного законодавства.
12. Готує висновки, доповідні записки з правових питань, які виникають у процесі діяльності селищної ради.
13. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності селищною радою, за необхідності готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.
14. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в селищній раді та її виконавчих органах, на підприємствах, установах, організаціях, що належить до сфери її управління, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд керівництва селищної ради щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності селищної ради, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності Відділу.
15. Надає правові консультації з питань, що належать до компетенції селищної ради, а також за дорученням селищного голови розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України, депутатів місцевих рад.
16. Забезпечує функції з надання селищною радою безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції селищної ради, за всіма видами правових послуг, визначених Законом України «Про безоплатну правову допомогу».
17. Визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах у виконавчих органах селищної ради та підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління селищної ради.
18. Здійснює правове забезпечення роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті селищної ради.
19. Розробляє і вносить на затвердження селищному голові посадові інструкції  працівників відділу.
20. Вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади й звільнення з посад працівників Відділу.
21. Забезпечує взаємодію Відділу з іншими відділами селищної ради.
22. Формує плани роботи Відділу, організовує й контролює процес їх виконання.
23. Вносить в установленому порядку пропозиції селищному голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Відділу.
24. Контролює дотримання працівниками Відділу вимог законів України.
25. Забезпечує додержання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов'язків між ними, вживає заходів щодо підвищення їх фахової кваліфікації.
26. Визначає потребу і розподіляє надані Відділу ресурси на техніку, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку та програмне забезпечення, інші матеріальні цінності, майно, необхідні для укомплектування Відділу та його працівників, організовує їх облік, контролює правильність утримання, списання.
27. Здійснює контроль за дотриманням режиму роботи, додержанням порядку в службових приміщеннях Відділу.
28. Готує службові характеристики на посадових та службових осіб Відділу.
29. Організовує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності, приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників.
30. Очолює роботу з аналізу і узагальнення результатів розгляду претензій, судових справ, а також практики укладання і виконання договорів.
31. Розробляє пропозиції щодо усунення порушень договірної дисципліни селищної ради.
32. Керує підготовкою матеріалів для передачі їх правоохоронним та судовим органам про розкрадання, розтрати, нестачі та про інші правопорушення, вживає заходів щодо відшкодування збитків, заподіяних селищній раді.
33. Організовує надання працівниками Відділу відповідей на звернення, скарги, запити й пропозиції фізичних та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Відділу.
34. Керує роботою щодо зміни діючих або відміни таких, що втратили чинність рішень, розпоряджень та інших нормативних актів, виданих селищною радою.
35. Забезпечує системне і оперативне оприлюднення на офіційному веб-сайті селищної ради в мережі Інтернет інформації, що входить до компетенції Відділу.
36. Приймає участь в роботі тимчасових та постійних комісій за розпорядженням селищного голови, рішенням виконавчого комітету, селищної ради.
37. Забезпечує надання правової допомоги комунальним підприємствам, установам, організаціям, які належать до комунальної власності Новопсковської селищної територіальної громади.
38. Забезпечує підготовку Статутів комунальних підприємств, установ, організацій та внесення змін до них.
39. Забезпечує подання бюджетних запитів Відділу.
40. Забезпечує розробку та подання програм Відділу за програмно-цільовим методом у бюджетному процесі.
41. Сприяє своєчасному вжиттю заходів за поданнями прокуратури, рішеннями, окремими ухвалами суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.
42. Забезпечує у Відділі дотримання законодавства про захист персональних даних та здійснює обробку, зберігання та використовування персональних даних у відповідності до чинного законодавства.
43. Виконує обов`язки головних спеціалістів Відділу в період їх відсутності.
44. Виконує інші доручення селищного голови.
45. Начальник Відділу здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Відділ, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови.


3. ПРАВА

Начальник Відділу має право:
1) вносити пропозиції щодо удосконалення роботи Відділу, селищної ради;
2) одержувати у встановленому порядку від посадових та службових осіб селищної ради, підприємств, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб відповідні документи та необхідну інформацію для виконання покладених на Відділ завдань та в межах своїх повноважень;
3) представляти інтереси селищної ради, її виконавчих органів, селищного голови в судах, прокуратурі, правоохоронних та інших органах, установах, організаціях;
4) залучати спеціалістів інших відділів селищної ради, комунальних підприємств, установ і організацій для розгляду питань, віднесених до компетенції Відділу;
5) готувати матеріали та брати участь у роботі засідань селищної ради, її виконавчого комітету, в нарадах та інших заходах, що проводяться у селищній раді, виконавчому комітеті, скликати наради з питань, віднесених до компетенції Відділу;
6) повертати відділам, працівникам селищної ради проекти рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, відповіді на листи, звернення громадян, ініціативні листи та інші документи, які неправильно оформлені та/або подані з порушенням вимог Інструкції з діловодства селищної ради;
7) за дорученням селищного голови представляти виконавчий комітет селищної ради у відповідних органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до повноважень Відділу;
8) вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками відділу, іншого структурного підрозділу посадових обов'язків і завдань;

9) на охорону праці при укладанні трудового договору та під час роботи, на пільги та компенсації, передбачені законодавством;
10) на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;
11) вносити селищному голові пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані заяви, скарги і зауваження громадян.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Начальник Відділу відповідає за:
1) належну організацію роботи Відділу, задовільний стан службової та виконавської дисципліни у Відділі;
2) забезпечення виконання покладених на Відділ завдань, передбачених цим Положенням;
3) дотримання працівниками Відділу вимог чинного законодавства;
4) трудову та виконавську дисципліну у Відділі;
5) виконання рішень селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень селищного голови з питань, віднесених до компетенції Відділу;
6) своєчасну і достовірну подачу інформацій, звітів, що входять до компетенції Відділу та стан діловодства.

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Начальник Відділу повинен знати:
1) Конституцію України ; закони України  «Про службу в органах місцевого самоврядування »,  «Про державну службу »,  «Про запобігання корупції » та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління;
2) практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції;
3) інструкцію з діловодства селищної ради;
4) правила внутрішнього трудового розпорядку селищної ради;
5) правила ділового етикету;
6) правила охорони праці та протипожежної безпеки;
7) основні програми роботи на комп'ютері.
8) порядок підготовки проектів рішень селищної ради та виконавчого комітету;
9) державну мову, ділову мову.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою.
Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗА ПОСАДОЮ

Для виконання посадових обов’язків начальник Відділу взаємодіє з керівництвом селищної ради, депутатами, виконавчими органами селищної ради, юридичними та фізичними особами з питань отримання від них необхідної інформації та даних, необхідних для ефективної організації роботи Відділу, а також матеріально-технічного забезпечення.

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
розпорядженням Новопсковського
селищного голови
від «25» березня 2021 року
№ 83 - к

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста відділу правового забезпечення

Новопсковської селищної ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Головний спеціаліст відділу правового забезпечення Новопсковської селищної ради (далі- головний спеціаліст) призначається, переводиться та звільняється з посади розпорядженням Новопсковського селищного голови (далі – селищний голова), безпосередньо підпорядковується начальнику відділу правового забезпечення Новопсковської селищної ради (далі – Відділ).
2. Головний спеціаліст в своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», іншими актами законодавства, Регламентами селищної ради та виконавчого комітету селищної ради, Положенням про відділ правового забезпечення Новопсковської селищної ради, цією посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ І ОБОВ'ЯЗКИ

1. Забезпечує додержання законності в діяльності Новопсковської селищної ради (далі – селищна рада), селищного голови, виконавчих органів селищної ради і захист їх правових інтересів.
2. Представляє інтереси селищної ради, селищного голови, виконавчих органів селищної ради в суді, прокуратурі, правоохоронних та інших органах, установах, організаціях.
3. Здійснює контроль за відповідністю вимогам законодавства проектів, розпоряджень, інструкцій, положень та інших актів правового характеру, які готуються в селищній раді.
6. Розробляє та приймає участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проектів рішень селищної ради та її виконавчого комітету з питань, що належать до компетенції селищної ради та її виконавчих органів, проектів розпоряджень селищного голови.
7. За дорученням начальника Відділу перевіряє на відповідність законодавству України і міжнародному законодавству проектів рішень селищної ради та її виконавчих органів, розпоряджень селищного голови.
8. Проводить правову (юридичну) експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених виконавчими органами селищної ради, за результатами якої надає відповідні висновки.
9. Проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів селищної ради, за результатами якої надає відповідні висновки.
10. Бере участь у підготовці проектів договорів (контрактів), здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань.
11. Бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у діяльності селищної ради.
12. Готує проекти рішень селищної ради, виконавчих органів селищної ради, розпоряджень селищного голови з організаційно-правових питань.
13. Проводить разом з іншими відділами роботу з перегляду нормативних та інших актів з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства, підготовки пропозицій щодо внесення змін і доповнень або визнання такими, що втратили чинність.

14. Бере участь у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають в діяльності селищної ради, у розробці пропозицій щодо вдосконалення їх діяльності.
15. Надає правову допомогу та консультації працівникам виконавчих органів селищної ради, комунальним підприємствам, установам, організаціям, які належать до комунальної власності Новопсковської селищної територіальної громади.
16. Здійснює претензійну та позовну роботу.
17. Аналізує практику укладання і виконання договорів.
18. Здійснює аналіз та оцінку матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, які проводились в комунальних підприємствах, установах, організаціях, що належать до комунальної власності Новопсковської селищної територіальної громади, надає правові висновки за фактами виявлених правопорушень.
19. Готує матеріали для передачі їх правоохоронним та судовим органам про розкрадання, розтрати, нестачі та про інші правопорушення, які вчинені в комунальних підприємствах, установах, організаціях, що належать до комунальної власності Новопсковської селищної територіальної громади.
20. Бере участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань.
21. За дорученням керівництва селищної ради, начальника Відділу розглядає звернення, скарги, запити й пропозиції фізичних та юридичних осіб, звернення та запити народних депутатів України, депутатів місцевих рад.
22. Надає необхідну методичну правову допомогу працівникам у виконанні завдань, доручень керівництва.
23. Організовує ведення довідково-інформаційної роботи щодо законодавства і нормативних актів із застосуванням технічних засобів, з урахуванням чинного законодавства.
24. Приймає участь в роботі тимчасових та постійних комісій за розпорядженням селищного голови, рішенням виконавчого комітету, селищної ради.
25. Бере участь у підготовці Статутів комунальних підприємств, установ, організацій та внесення змін до них.
26. Надає безоплатну первинну правову допомогу з питань, що належать до компетенції селищної ради.
27. Здійснює методичне керівництво правовою роботою спеціалістів нижчої категорії (кваліфікації) в селищній раді, на підприємствах, установах, організаціях, що належить до сфери її управління.
28. Здійснює безпосередньо, організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ з реалізації визначених повноважень Відділу.
29. Розробляє поточні плани роботи Відділу.
30. На час відсутності начальника Відділу виконує його обов’язки відповідно до розпорядження селищного голови.
31. Виконує інші доручення керівництва селищної ради, начальника Відділу, а також забезпечує виконання покладених на нього завдань, покладених окремими рішеннями селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, що не обмежують виконання покладених на Відділ завдань.

3. ПРАВА
Головний спеціаліст Відділу має право:
1) вносити начальнику Відділу або селищному голові пропозиції щодо вдосконалення роботи Відділу або реалізації відповідного напряму діяльності;
2) одержувати у встановленому порядку від посадових та службових осіб селищної ради, підприємств, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб відповідні документи та необхідну інформацію для виконання покладених на Відділ завдань та в межах своїх повноважень;
3) представляти інтереси селищної ради, її виконавчих органів, селищного голови в судах, прокуратурі, правоохоронних та інших органах, установах, організаціях;
4) готувати матеріали та брати участь у роботі засідань селищної ради, її виконавчого комітету, в нарадах та інших заходах, що проводяться у селищній раді, виконавчому комітеті, скликати наради з питань, віднесених до компетенції Відділу;

5) на охорону праці при укладанні трудового договору та під час роботи, на пільги та компенсації, передбачені законодавством;
6) на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;
7) брати участь у здійсненні контролю (перевірки) виконання рішень селищної ради для забезпечення реалізації визначених законодавством повноважень у відповідній сфері підвідомчими підприємствами, установами та організаціями;
8) готувати проекти запитів на отримання статистичної інформації та інших даних від відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, установ та організацій, необхідної для виконання визначених повноважень, посадових обов'язків та завдань;
9) вносити селищному голові пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані заяви, скарги і зауваження громадян.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Головний спеціаліст Відділу відповідає за:
1) своєчасне і повне виконання покладених на нього обов’язків;
2) виконання рішень селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень селищного голови, начальника Відділу з питань, віднесених до компетенції Відділу;
3) своєчасну і достовірну подачу інформацій, звітів, що входять до компетенції Відділу та стан діловодства.

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Головний спеціаліст Відділу повинен знати:
1) Конституцію України; закони України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління;
2) практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції;
3) інструкцію з діловодства селищної ради;
4) правила внутрішнього трудового розпорядку селищної ради;
5) правила ділового етикету;
6) правила охорони праці та протипожежної безпеки;
7) основні програми роботи на комп'ютері.
8) порядок підготовки проектів рішень селищної ради та виконавчого комітету;
9) державну мову, ділову мову.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою.
Без вимог до стажу роботи.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗА ПОСАДОЮ

Для виконання посадових обов’язків головний спеціаліст Відділу взаємодіє з керівництвом селищної ради, депутатами, виконавчими органами селищної ради, юридичними та фізичними особами з питань отримання від них необхідної інформації та даних, необхідних для ефективної роботи Відділу.

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
розпорядженням Новопсковського
селищного голови
від «25» березня 2021 року
№ 83 - к

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста відділу правового забезпечення

Новопсковської селищної ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Головний спеціаліст відділу правового забезпечення Новопсковської селищної ради (далі-головний спеціаліст) призначається, переводиться та звільняється з посади розпорядженням Новопсковського селищного голови (далі – селищний голова), безпосередньо підпорядковується начальнику відділу правового забезпечення Новопсковської селищної ради (далі – Відділ).
2. Головний спеціаліст в своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», іншими актами законодавства, Регламентами селищної ради та виконавчого комітету селищної ради, Положенням про відділ правового забезпечення Новопсковської селищної ради, цією посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ І ОБОВ'ЯЗКИ

1. Забезпечує додержання законності в діяльності Новопсковської селищної ради (далі – селищна рада), селищного голови, виконавчих органів селищної ради і захист їх правових інтересів.
2. Представляє інтереси селищної ради, селищного голови, виконавчих органів селищної ради в суді, прокуратурі, правоохоронних та інших органах, установах, організаціях.
3. Здійснює повідомну реєстрацію в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня Новопсковської та Білолуцької селищних територіальних громад.
4. Здійснює правове забезпечення та координацію діяльності комісій, робочих груп, інших консультативно-дорадчих органів створених селищною радою, її виконавчим комітетом, селищним головою, до складу яких входять працівники Відділу.
5. Приймає участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проектів рішень селищної ради та її виконавчого комітету з питань, що належать до компетенції селищної ради та її виконавчих органів, проектів розпоряджень селищного голови.
6. Забезпечує відповідність проектів рішень та інших актів селищної ради, виконавчих органів селищної ради, розпоряджень селищного голови законодавству України.
7. За дорученням начальника Відділу перевіряє на відповідність законодавству України і міжнародному законодавству проектів рішень селищної ради та її виконавчих органів, розпоряджень селищного голови.
8. Проводить правову (юридичну) експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених виконавчими органами селищної ради, за результатами якої надає відповідні висновки.
9. Проводить гендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів селищної ради, за результатами якої надає відповідні висновки.

10. Розробляє та здійснює заходи, спрямовані забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів селищної ради.
11. Бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у діяльності селищної ради.
12. Готує проекти рішень селищної ради, виконавчих органів селищної ради, розпоряджень селищного голови.
13. Бере участь у здійсненні заходів по забезпеченню правильного застосування законодавства в роботі селищної ради, її виконавчого комітету.
14. Бере участь у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають в діяльності селищної ради, у розробці пропозицій щодо вдосконалення їх діяльності.
15. Надає правову допомогу та консультації депутатам, постійним комісіям, працівникам виконавчих органів селищної ради.
16. Здійснює претензійну та позовну роботу.
17. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної та позовної роботи.
18. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надає правові висновки за фактами виявлених правопорушень.
19. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ і організацій.
20. Забезпечує функції з надання селищною радою безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції селищної ради, за всіма видами правових послуг, визначених Законом України «Про безоплатну правову допомогу».
21. Бере участь в проведенні семінарів, навчань, інших занять з правових питань.
22. Приймає участь в роботі колегіальних органів селищної ради за розпорядженням селищного голови, рішенням виконавчого комітету, селищної ради.
23. Здійснює методичне керівництво правовою роботою спеціалістів нижчої категорії (кваліфікації) в селищній раді та її виконавчих органах.
24. Бере участь у розробленні місцевих програм, аналізує їх результативність та ефективність, за результатом якого готує відповідні пропозиції начальнику Відділу або селищному голові.
25. Розробляє пропозиції щодо усунення порушень договірної дисципліни селищної ради.
26. Готує матеріали для передачі їх правоохоронним та судовим органам про розкрадання, розтрати, нестачі та про інші правопорушення, вчинені в селищній раді та її виконавчих органах.
27. Здійснює безпосередньо, організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ з реалізації визначених повноважень Відділу.
28. Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи Відділу.
29. Надає необхідну методичну правову допомогу працівникам у виконанні завдань, доручень керівництва.
30. Надає методичну та правову допомогу з організації роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті селищної ради.
31. На час відсутності начальника Відділу виконує його обов’язки відповідно до розпорядження селищного голови.
32. Виконує інші доручення керівництва селищної ради, начальника Відділу, а також забезпечує виконання покладених на нього завдань, покладених окремими рішеннями селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, що не обмежують виконання покладених на Відділ завдань.


3. ПРАВА
Головний спеціаліст Відділу має право:
1) вносити начальнику Відділу або селищному голові пропозиції щодо вдосконалення роботи Відділу або реалізації відповідного напряму діяльності;
2) одержувати у встановленому порядку від посадових та службових осіб селищної ради, підприємств, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб відповідні документи та необхідну інформацію для виконання покладених на Відділ завдань та в межах своїх повноважень;
3) представляти інтереси селищної ради, її виконавчих органів, селищного голови в судах, прокуратурі, правоохоронних та інших органах, установах, організаціях;
4) готувати матеріали та брати участь у роботі засідань селищної ради, її виконавчого комітету, в нарадах та інших заходах, що проводяться у селищній раді, виконавчому комітеті, скликати наради з питань, віднесених до компетенції Відділу;
5) на охорону праці при укладанні трудового договору та під час роботи, на пільги та компенсації, передбачені законодавством;
6) на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;
7) брати участь у здійсненні контролю (перевірки) виконання рішень селищної ради для забезпечення реалізації визначених законодавством повноважень у відповідній сфері підвідомчими підприємствами, установами та організаціями;
8) готувати проекти запитів на отримання статистичної інформації та інших даних від відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, установ та організацій, необхідної для виконання визначених повноважень, посадових обов'язків та завдань;
9) вносити селищному голові пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані заяви, скарги і зауваження громадян.


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Головний спеціаліст Відділу відповідає за:
1) своєчасне і повне виконання покладених на нього обов’язків;
2) виконання рішень селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень селищного голови, начальника Відділу з питань, віднесених до компетенції Відділу;
3) своєчасну і достовірну подачу інформацій, звітів, що входять до компетенції Відділу та стан діловодства.

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ
Головний спеціаліст Відділу повинен знати:
1) Конституцію України; закони України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та
розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління;
2) практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції;
3) інструкцію з діловодства селищної ради;
4) правила внутрішнього трудового розпорядку селищної ради;
5) правила ділового етикету;
6) правила охорони праці та протипожежної безпеки;
7) основні програми роботи на комп'ютері.
8) порядок підготовки проектів рішень селищної ради та виконавчого комітету;
9) державну мову, ділову мову.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою.

Без вимог до стажу роботи.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗА ПОСАДОЮ

Для виконання посадових обов’язків головний спеціаліст Відділу взаємодіє з керівництвом селищної ради, депутатами, виконавчими органами селищної ради, юридичними та фізичними особами з питань отримання від них необхідної інформації та даних, необхідних для ефективної роботи Відділу.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь