Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Посадові інструкції відділу фінансово-господарського забезпечення Новопсковської селищної ради

ПОСАДОВА    ІНСТРУКЦІЯ 

начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності   -

головного бухгалтера Новопсковської селищної ради

 

 

1. Загальні положення.

1.1. Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  – головний бухгалтер  призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

1.2. Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  – головний бухгалтер (далі - головний бухгалтер)підпорядковується безпосередньо селищному голові.

1.3. У своїй  роботі  головний  бухгалтер керується Конституцією України,  Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетним кодексом України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бухгалтерський облік і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи,  рішеннями селищної ради та розпорядженнями селищного голови, Положенням про   відділ бухгалтерського обліку та звітності,  Положенням  про   облікову   політику   та   цією посадовою інструкцією.                                         
1.4. Дотримується прав та свобод людини і громадянина; дотримується вимог збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню.

1.5. Сумлінно ставиться до виконання службових обов'язків, проявляє ініціативу і творчість у роботі.

1.6. Шанобливо ставиться до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбується про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

1.7. Дотримується ділового етикету.

1.8. Вживає заходів щодо недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

1.9. Постійно вдосконалює організацію своєї роботи, підвищує професійну кваліфікацію та фаховий рівень.

1.10. Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування  за фахом та на керівних посадах не менш як 3 роки.

1.11. На період відсутності головного бухгалтера його обов'язки виконує заступник головного бухгалтера.

 

2. Завдання та обов’язки

2.1. Організовує  роботу з ведення бухгалтерського облiку в Новопсковській селищнй раді, із складання  та подання бюджетної, фінансової, податкової, статистичної звітності, яка стосується  бухгалтерського обліку та передбачена законодавством.

2.2. Здiйснює керiвництво відділом , забезпечує рацiональний та ефективний розподiл посадових обов'язкiв мiж  працiвниками відділу з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту iнформацiї та запобiгання зловживанням пiд час ведення бухгалтерського облiку. Складає графік документообігу відділу бухгалтерського обліку та звітності на поточний рік.

2.3. Подає керiвниковi бюджетної установи пропозицiї щодо:

- визначення облiкової полiтики, змiни обраної облiкової полiтики;  

-визначення оптимальної структури відділу бухгалтерського обліку та звітності, чисельностi його працiвникiв;

-призначення на посаду та звiльнення з посади працiвникiв відділу бухгалтерського обліку та звітності  ;

-створення умов для належного збереження майна, цiльового та ефективного використання фiнансових, матерiальних (нематерiальних), iнформацiйних та трудових ресурсiв;

-забезпечення працівників відділу нормативно-правовими актами, довiдковими та iнформацiйними матерiалами щодо ведення бухгалтерського облiку та складення звiтностi;

2.4. Пiдписує звiтнiсть та документи, якi є пiдставою для:

-перерахування податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

-проведення розрахункiв вiдповiдно до укладених договорiв;

-оприбуткування та списання рухомого i нерухомого майна;

-проведення iнших господарських операцiй;

2.5. Вiдмовляє у прийняттi до облiку документiв, пiдготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документiв щодо господарських операцiй, що проводяться з порушенням законодавства, та iнформує селищного голову про встановленi факти порушення бюджетного законодавства.

2.6. Здiйснює контроль за:

-вiдображенням у бухгалтерському облiку всiх господарських операцiй, що проводяться бюджетною установою;

-складенням звiтностi;

-цiльовим та ефективним використанням фiнансових, матерiальних (нематерiальних), iнформацiйних та трудових ресурсiв, збереженням майна;

-дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачi) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;

-правильнiстю проведення розрахункiв при здiйсненнi оплати товарiв, робiт та послуг, вiдповiднiстю перерахованих коштiв обсягам виконаних робiт, придбаних товарiв чи наданих послуг згiдно з умовами укладених договорiв, у тому числi договорiв оренди;

-вiдповiднiстю взятих бюджетних зобов'язань вiдповiдним бюджетним асигнуванням та вiдповiднiстю платежiв взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

-станом погашення та списання вiдповiдно до законодавства дебiторської заборгованостi;

-додержанням вимог законодавства пiд час здiйснення попередньої оплати товарiв, робiт та послуг у разi їх закупiвлi за бюджетнi кошти;

-оформленням матерiалiв щодо нестачi, крадiжки грошових коштiв та майна, псування активiв;

-розробленням та здiйсненням заходiв щодо дотримання та пiдвищення рiвня фiнансово-бюджетної дисциплiни працiвникiв відділу;

-усуненням порушень i недолiкiв, виявлених пiд час контрольних заходiв, проведених контролюючими органами;

2.7. Погоджує документи, пов'язанi з витрачанням фонду заробiтної плати, встановленням посадових окладiв i надбавок працівникам. Складає та погоджує інші бухгалтерські документи згідно графіка документообігу відділу бухгалтерського обліку та звітності.

 

2.8. Виконує iншi обов'язки, передбачені законодавством.

 

3. Права.

Головний бухгалтер має право:

3.1. Представляти інтереси селищної ради з питань, що належать до його компетенції, в органах виконавчої влади, та інших установах і організаціях.

3.2. Готувати запити та отримувати у встановленому законодавством порядку необхідні матеріали, інформацію і документи, що відносяться до фінансово-облікових питань діяльності селищної ради.

3.3. За дорученням селищного голови розпоряджатися фінансовими ресурсами і підписувати грошові, розрахункові та інші фінансові документи з дотриманням вимог чинного законодавства.

3.5. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу бухгалтерського обліку та звітності   селищної ради.

 

4. Відповідальність.

4.1. Головний бухгалтер несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків; бездіяльність або невикористання наданих йому прав; порушення норм етики поведінки державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування, а також обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням; якість методичних та практичних консультацій; розголошення відомостей, що становлять службову або конфіденційну інформацію; достовірність поданих довідок та інформацій.

4.2. Іншу відповідальність за законом.

 

5. Взаємовідносини за посадою.

5.1. Взаємодіє з виконавчими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями у межах своїх повноважень при виконанні посадових обов`язків та завдань.

5.2. Співпрацює з управлінням Держказначейства, установами, організаціями при виконанні своїх функцій та завдань. Одержує від посадових осіб селищної ради документи необхідні для виконання службових обов’язків.

 

ПОСАДОВА    ІНСТРУКЦІЯ 

заступника головного бухгалтера

 відділу бухгалтерського обліку та звітності

Новопсковської селищної ради

 

 

1. Загальні положення.

1.1. Заступник головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку  та звітності (далі – заступник головного бухгалтера) призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

1.2. Заступник головного бухгалтера підпорядковується начальнику відділу бухгалтерського обліку  та звітності – головному бухгалтеру та селищному голові.

1.3. У своїй роботі заступник головного бухгалтера керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бухгалтерський облік і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, рішеннями селищної ради та розпорядженнями голови ради, Положенням про відділ бухгалтерського обліку  та звітності, Положенням про облікову політику, цією посадовою інструкцією.
1.4. Дотримується прав та свобод людини і громадянина; дотримується вимог збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню.

1.5. Сумлінно ставиться до виконання службових обов'язків, проявляє ініціативу і творчість у роботі.

1.6. Шанобливо ставиться до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбується про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

1.7. Дотримується ділового етикету.

1.8. Вживає заходів щодо недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

1.9. Постійно вдосконалює організацію своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації та фахового рівня.

1.10. Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування  на посаді головного спеціаліста або спеціаліста 1 категорії за фахом не менш як 2 роки.

1.11. На період відсутності начальника відділу бухгалтерського обліку  та звітності - головного бухгалтера виконує його обов'язки.

 

2. Завдання та обов’язки.

2.1. Заступник головного бухгалтера бере участь у складанні місячних, квартальних, річних звітів до органів державного Казначейства, Департаменту фінансів.

2.2. Готує та подає до управління казначейської служби реєстри бюджетних та бюджетних фінансових зобов’язань, платіжні доручення.

2.3. Здійснює поточний контроль за повнотою і достовірністю проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти. Веде постійний облік  виконання  зобов’язань з метою прийняття оперативних рішень щодо внесення змін до договорів з постачальниками товарів, робіт та послуг.

2.5. Займається веденням книги обліку асигнувань. Складає  меморіальні ордера 2,3,8.

2.6. Здійснює  реєстрацію договорів з постачальниками товарів, робіт та послуг.

2.7. Готує та подає списки працівників селищної ради до системи «Корпоративний клієнт банк» Ощадбанку, Приватбанку для виплати заробітної плати, виплат на відрядження тощо.

2.8. Виконує роботи з формування, ведення та зберігання даних бухгалтерського обліку, вносить зміни у довідкову та нормативну  інформацію, що використовується  при обробленні даних, стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до законодавства.

2.9. Контролює облік електроенергії, природного газу, водопостачання  по всіх структурних підрозділах селищної ради, стежить щоб фактичні показники енергоносіїв не перевищували лімітів, вказаних у кошторисі, при необхідності передає показники лічильників постачальникам, отримує рахунки та акти споживання енергоносіїв від постачальників.

2.10. Складає бухгалтерські документи згідно графіка документообігу відділу бухгалтерського обліку та звітності.

2.11.Виконує інші доручення  головного бухгалтера та селищного голови, які стосуються бухгалтерського обліку  та фінансово – господарської діяльності селищної ради. 

 

3. Права.

Заступник головного бухгалтера має право:

3.1. Представляти інтереси селищної ради з питань, що належать до його компетенції, в органах виконавчої влади, та інших установах і організаціях.

3.2. Готувати запити та отримувати у встановленому законодавством порядку необхідні матеріали, інформацію і документи, що відносяться до фінансово-облікових питань діяльності селищної ради.

3.3. При відсутності головного бухгалтера за дорученням селищного голови розпоряджатися фінансовими ресурсами і підписувати грошові, розрахункові та інші фінансові документи з дотриманням вимог чинного законодавства.

3.5. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу бухгалтерського обліку  та звітності селищної ради.

 

4. Відповідальність.

4.1. Заступник головного бухгалтера несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків; бездіяльність або невикористання наданих йому прав; порушення норм етики поведінки державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування, а також обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням; якість методичних та практичних консультацій; розголошення відомостей, що становлять службову або конфіденційну інформацію; достовірність поданих довідок та інформацій.

4.2. Іншу відповідальність за законом.

 

5. Взаємовідносини за посадою.

5.1. Взаємодіє з виконавчими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями у межах своїх повноважень при виконанні посадових обов`язків та завдань.

5.2. Співпрацює з управлянням Держказначейства, установами, організаціями при виконанні своїх функцій та завдань. Одержує від посадових осіб селищної ради документи необхідні для виконання службових обов’язків, контролює строки і повноту надання ними необхідних документів.

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста І категорії

відділу бухгалтерського обліку та звітності

Новопсковської селищної ради.

 

1. Загальні положення

1.1. Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності (далі – спеціаліст І категорії) призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою за поданням начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

1.2. На посаду спеціаліста І категорії відділу призначається особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи в державній службі або в органах місцевого самоврядування на посаді спеціаліста не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років.

1.3. Спеціаліст  І категорії відділу у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України  "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про засади запобігання та протидії корупції», Бюджетним кодексом України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, наказами, інструкціями і роз’ясненнями Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, положенням про відділ бухгалтерського обліку та звітності, положенням про облікову політику та цією посадовою інструкцією.

1.4. Спеціаліст І категорії відділу підпорядковується безпосередньо начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності – головному бухгалтеру (при його відсутності - заступнику головного бухгалтера) та селищному голові.

1.5. В період тимчасової відсутності спеціаліста І категорії відділу (відпустка, хвороба, ін.) його обов'язки виконує головний спеціаліст відділу або інша особа, призначена розпорядженням селищного голови за поданням начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера. 

 

2. Завдання та обов'язки

2.1.Стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку.

2.3. Під керівництвом головного спеціаліста проводить роботу  з обліку основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, виробничих запасів та нефінансових активів, займається складанням документів, що стосуються обліку, руху та вибуття основних засобів, встановленню інвентарних номерів, нараховує амортизацію, бере участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, встановленні інвентарних та номенклатурних номерів основним засобам та товарно-матеріальним цінностям.

2.4. Готує довідки про заробітну плату для нарахування пенсії колишнім працівникам селищної ради. Займається упорядкуванням архівних бухгалтерських документів, в тому числі які  стосуються нарахування заробітної плати.

2.5.Складає бухгалтерські документи згідно графіка документообігу відділу бухгалтерського обліку та звітності.

2.7. Бере участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій.

2.8. Вносить інформацію, передбачену законодавством, до єдиного порталу використання публічних коштів (Є-Data).

2.9. Виконує інші доручення начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера (його заступника).

 

3. Права

Спеціаліст І категорії відділу має право:

  1. Знайомитися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
  2. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи.
  3. Запитувати за дорученням керівництва від підрозділів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
  4. Підписувати організаційно-розпорядчі документи з питань, що входять до його функціональних обов'язків, а також платіжних та інших фінансових документів.

 

4. Відповідальність

Спеціаліст відділу несе відповідальність за:

  1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України.
  2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.
  4. Незабезпечення дотримання трудової і виконавчої дисципліни.

 

5. Взаємовідносини за посадою.

5.1. Взаємодіє з іншими відділами селищної ради, установами у межах своїх повноважень при виконанні посадових обов`язків та завдань.

5.2. Співпрацює з установами, організаціями при виконанні своїх функцій та завдань. Одержує від працівників селищної ради документи, необхідні для виконання службових обов’язків

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста 

відділу бухгалтерського обліку та звітності

Новопсковської селищної ради.

 

1. Загальні положення

1.1. Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності (далі – головний спеціаліст) призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою за поданням начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

1.2. На посаду головного спеціаліста призначається особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи в державній службі або в органах місцевого самоврядування на посаді спеціаліста 1 категорії не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років.

1.3. Головний спеціаліст  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України  "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про засади запобігання та протидії корупції», Бюджетним кодексом України, законодавчими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, наказами, інструкціями і роз’ясненнями Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, положенням про відділ відділу бухгалтерського обліку та звітності, положенням про облікову політику та цією посадовою інструкцією.

1.4. Головний спеціаліст підпорядковується безпосередньо начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності – головному бухгалтеру (при його відсутності - заступнику головного бухгалтера) та селищному голові.

1.5. В період тимчасової відсутності головного спеціаліста (відпустка, хвороба, ін.) його обов'язки виконує спеціаліст 1 категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності або інша особа, призначена розпорядженням селищного голови за поданням начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера. 

 

2. Завдання та обов'язки

2.1.Стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку.

2.2. Складає  меморіальні ордера 4, 6, 9, 10, 13,14, 17.

2.3. Проводить разом із спеціалістом 1 категорії відділу роботу з обліку основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, виробничих запасів та нефінансових активів, із складання документів, що стосуються обліку, руху та вибуття основних засобів, із встановлення інвентарних номерів, нарахування амортизації.

2.4. В повному обсязі веде облік розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами установи.
2.5. Разом із спеціалістом 1 категорії відділу готує документацію та бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов'язань, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат під нестачі, крадіжки й псування активів установи, веде документацію щодо інвентаризації майна, забезпечує дотримання термінів інвентаризації.

2.6. Проводить звірку розрахунків з постачальниками.

2.7. Веде облік договорів з орендарями та розрахунки по оплаті орендної плати та комунальних платежів орендарями.

 

2.8. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.  Готує інформацію  необхідну для складання фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм статистичної звітності.

2.9. Бере участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій.

2.11. Складає бухгалтерські документи згідно графіка документообігу відділу бухгалтерського обліку та звітності.

2.10. Виконує інші доручення начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера (його заступника).

 

3. Права

Головний спеціаліст відділу має право:

  1. Знайомитися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
  2. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи.
  3. Запитувати за дорученням керівництва від підрозділів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
  4. Підписувати організаційно-розпорядчі документи з питань, що входять до його функціональних обов'язків, а також платіжних та інших фінансових документів.

 

4. Відповідальність

Головний спеціаліст відділу несе відповідальність за:

  1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України.
  2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.
  4. Незабезпечення дотримання трудової і виконавчої дисципліни.

 

5. Взаємовідносини за посадою.

5.1. Взаємодіє з іншими відділами селищної ради, установами у межах своїх повноважень при виконанні посадових обов`язків та завдань.

5.2. Співпрацює з установами, організаціями при виконанні своїх функцій та завдань. Одержує від працівників селищної ради документи, необхідні для виконання службових обов’язків

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь