Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад садок «Веселка» Новопсковської селищної ради" звіт директора 2019-2020н.р.

РІЧНИЙ ЗВІТ

 

Заклад загального типу розвитку, розташований за адресою: Ганусівка, вул. Шкільна 10.

Має 1 різновікову групу з 13 вихованцями.

У дошкільному закладі працюють 3 працівники. У складі 1 педагога та 2 працівників технічного персоналу.

Проатестовано педагога і директора закладу. За результатами атестації педагогу Дмитренко Я.В. встановлено кваліфікаційну категорію "спеціаліст ІІ категорії". Це свідчить про професійне зростання педагога, як в атестаційний, так і в міжатестаційний період, активний пошук, відбір і використання перспективного педагогічного досвіду, що сприяє самовдосконаленню, вмінню критично аналізувати власну діяльність, розвитку професійної компетентності.

Керуючись основними положеннями нормативних документів, що визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти: Закону України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про цивільну оборону України», Базового компоненту дошкільної освіти України, Програми виховання і навчання дітей від 3-6 років «Українське дошкілля»,  та планом роботи на 2019/2020 н.р., колектив закладу зосередив увагу на пошук оптимальних форм та методів навчання та виховання дітей, збереження і зміцнення їх фізичного й психічного здоров'я, створення необхідних передумов для досягнення кожним дошкільником реально можливого для нього в даний період рівня показників компетенції, що передбачено державними освітніми програмами.

Протягом навчального року педагог дошкільного навчального закладу працювала творчо і відповідально. Проводилась чітка систематична робота спрямована на всебічний та гармонійний розвиток особистості. Навчально – виховний процес був забезпечений необхідним матеріалом, який виготовлявся та систематизувався педагогом протягом року. Для цього у дошкільному закладі було створено такі умови:

- У ДНЗ проводилися методичні дні, роботу яких було спрямовано на вирішення питань розкриття творчого потенціалу всіх учасників навчально-виховного процесу;

- Планомірно проводилася робота щодо покращення матеріально – технічної бази дошкільного закладу;

- Щоденна робота з організації освітнього процесу мала творчий і пошуковий характер та була побудована на діагностичній основі.

У 2019 – 2020 навчальному році навчально-виховна освітня діяльність в закладі здійснювалась за поставленими завданнями на початку року:

1.Формування у дітей  ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, доброзичливих взаємин між усіма суб’єктами освітнього процесу: педагогами, дітьми та батьками вихованців .

2. Забезпечення умов для збереження оптимального рухового режиму, загартування та зміцнення здоров’я дітей, використовуючи сучасні методи в дошкільному навчальному закладі та в сім’ї.

3 засвоєння правил партнерської взаємодії, здобуття соціального досвіду та морально-етичної норми поведінки в ігровій діяльності.

4. Створення умов в ДНЗ для самоосвітньої практики дітей у системі проблемно-пошукової діяльності, творчості й дитячого експериментування як із матеріальними, так і з соціальними об’єктами.

Протягом року методична робота проводилась таким чином, щоб сформувати професійну компетенцію, збагатитит інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби педагога. З метою підвищення теоретичного рівня та фахового зростання були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри.

Педагогічний працівник підвищувала свій фаховий рівень шляхом самоосвіти.

Методична робота стимулювала на впровадження сучасних інноваційних та інформаційно-комунікативних технологій в освітній процес. Висока якість різних форм методичної роботи також підсилювалася впровадженням в них інтерактивних видів роботи: елементів дискусії, ділової гри, презентацій тощо.

З метою зростання професійної майстерності, мотивація педагога на творчий пошук оригінальних ідей і формування досвіду їх реалізації в дошкільному закладі організовувалися різноманітні конкурси, виставки.

В 2019 - 2020 навчальному році в дошкільного навчального закладу розглядались та вирішувались такі теми та питання:

Жовтень. Тема: «Становлення особистості дитини засобами етнопедагогіки».

В ході підготовки вихователь спрямувала свою діяльність на відродження знань про рідний край, збір інформації про ремесла та майстрів Луганщини. Були організовані виставки речей повсякденного вжитку. До пошукової роботи долучились як педагог, так і батьки вихованців. Період підготовки свідчить, що вихователь приділяє належну увагу питанням планування навчально-виховного процесу з народознавства, зокрема з етнопедагогіки. Тематика занять з народознавства відображена в щомісячних перспективних планах роботи, при цьому враховуються види дитячої діяльності, їх чергування:

- мовлення дитини,

- дитина в навколишньому довкіллі,

- малювання,

- ліплення,

- аплікування,

- музичні заняття та розваги.

Також у групі ведеться робота з народознавства і поза заняттями. Педагог широко використовує український фольклор, ознайомлює дітей з українськими письменниками та їх творами; розширює знання дітей про побут та звичаї українського народу. Слід відзначити, що етнографічні куточки обладнані в окремо виділеному місці; його зміст: книги, ілюстрації, колекції, альбоми, журнали.

Матеріал відповідає віку і адаптований до роботи з дітьми. В групі достатньо літератури з українознавства. Для старших вихованців оформлена добірка ілюстрацій до бесід з ознайомлення дітей з національною символікою та рідним селом. Змінюваність матеріалу відбувається відповідно до вивчення тем. В наявності художня література українських письменників та поетів.

Грудень. Тема: «Використання здоров’язбережувальних технологій в роботі дошкільного навчального закладу».

Одним із пріоритетних напрямків закладу є саме робота з напрямку збереження здоров’я дітей, як фізичного так і психологічного. З цією метою в групах організовані фізкультурні куточки, де зібраний різноманітний матеріал (як традиційний, так і матеріал виготовлений власноруч) для зміцнення та профілактики здоров’я дошкільників.

В закладі зібрані матеріали щодо традиційного проведення фізкультурних заходів так і є матеріали, які допомогають організувати цікаву роботу по загартуванню та зміцненню дитячого організму за допомогою нетрадиційного обладнання та використання цікавих та нестандартних технологій.

Березень. Індивідуальний план роботи під час карантину

Педагог систематично відвідувала методичні об'єднання, що відбувалися у дошкільних навчальних закладах району.

          Дошкільники взяли участь у конкурсах закладу: «Чарівниця Осінь», «Зимова феєрія», «Новорічна іграшка». Родини Удовенко, Шаповалови, Рясні, Ванько, Герман активно приймають участь у житті закладу, за що їм велика вдячність.

У конкурсі досвіду батьківського виховання «У колі дружньої родини», І місце посів цінний життєвий досвід родини Рясних. Які показують на своєму прикладі цінність сімейних відносин, любові і взаємоповаги не зважаючи на події навколо нас.

          На належному рівні проводилася спільна робота педагога дошкільного закладу та Ганусівського ЗЗСО . На спільних педагогічних радах та засіданнях обговорювалися питання наступності в роботі дошкільного закладу та школи, проведено аналіз успішності випускників ДНЗ, піднімалися питання психологічної готовності дітей шестирічного віку до навчання в школі; старші дошкільники ДНЗ відвідували школу, де знайомилися з її територією і приміщеннями, були присутні на урочистих заходах: "Свято першого дзвоника" та ін.  Вихователь працювала над розвитком пізнавальних процесів, зв’язного мовлення, мотиваційної готовності дітей до навчання в школі. Із педагогічним колективом загально освітньої школи і педагогом дошкільного закладу протягом багатьох років відбувається спільна педагогічна та виховна робота, яка ведеться в напрямку обміну досвідом і інформацією, щодо майбутніх першокласників. Це сприяє легкій адаптації дітей в школі та виступає сильною мотивацією до навчання. Протягом навчального року здійснювалось вивчення стану життєдіяльності дошкільників:

Жовтень: «Створення умов для становлення особистості дитини дошкільника засобами етнопедагогіки».

Грудень: Стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми. «Створення умов для використання різноманітних здоров’язбережувальних технологій».

Найбільше уваги в навчальному році приділялося дітям шостого року життя.  Проводили обстеження дітей старшого дошкільного віку. Наслідки обстежень та підсумкових занять свідчать, що у більшості випускників розвинене диференційоване сприймання, логічне мислення, володіння розумовими діями аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, групування, тощо необхідних для свідомого засвоєння знань про навколишній світ. Діти уміють розв’язувати нескладні логічні та математичні задачі, виділяти звуки, розрізняти просторові і кількісні відношення речей. Це свідчить про належний рівень розумової готовності до навчання в школі.

Робота ДНЗ зі школою, велася на належному рівні, відповідно до плану спільної роботи. Метою співпраці виступало забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти. Педагог закладу формували у старших дошкільників готовність до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь.

Педагогами садочка і школи велася робота з дошкільниками і батьками майбутніх першокласників.

Таким чином, аналіз роботи ДНЗ за навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об'єднані зусилля адміністрації та педагога позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення дітей. Річний план за минулий навчальний рік виконано.

          Роботу педагога за минулий навчальний рік оцінено як задовільну.

          Протягом року робота колективу дошкільного навчального закладу велася на достатньому рівні;

          - Процес освітньо-виховної роботи проходив згідно вимог освітньої програми «Українське дошкілля» та законодавству України про дошкільну освіту;

-  Велика увага приділялась проведенню заходів щодо запобігання дитячого травматизму;

          -    Продуктивно відбувалася робота з батьками;

 Але поряд з успіхами колективу у роботі ДНЗ є ряд питань, які потребують подальшого вдосконалення:

 - Підвищення рівня професійної майстерності і інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компонента дошкільної освіти через впровадження різноманітних технологій, формування національної свідомої, творчої, життєво компетентної особистості;

 - Підвищення психолого-педагогічної культури батьків вихованців ДНЗ.

 - Пріоритетними напрямками у сфері матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності групи залишається обладнання та оснащення педагогічного процесу, створення методичного забезпечення освітньої програми та поповнення фізкультурно-оздоровчої бази.

Основними питаннями, які потрібно вирішити у наступному навчальному

році є:

 Формування духовного потенціалу дошкільників засобами екологічного виховання;

 Створення соціокультурного середовища закладу для введення дошкільників у світ театрального мистецтва.

 Впровадження здоров’ятворчих та здовров’язберігаючих технологій в дошкільному закладі.

          Треба відмітити, що протягом 2019 – 2020 навчального року належна увага приділялася вихованню в дітей любові до України, формуванню рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральності, екологічної культури. В групі було створено українознавчий міні куточок, придбані іграшки та демонстраційний матеріал. Під час проведення занять, розваг та свят можна зробити висновок, що рівень пізнання належний.

          Робота у групі ведеться на належному рівні. З метою удосконалення та усунення недоліків формувати у дітей навички самообслуговування; оновити атрибути до рухливих ігор; навчати дітей вмінню спілкуватися з однолітками під час ігрової діяльності та виконувати взяті на себе ролі до кінця гри; продовжувати формувати у дітей технічні навички ліплення; формувати основи логіко – математичної компетентності; під час організації фізичних занять враховувати групи здоров’я дітей; більше уваги приділяти збагаченню активного словника дітей українською мовою.

          Директор закладу систематично проводив роботу з дітьми мікрорайону. Проведено облік дітей від народження до 6 років, які мешкають у мікрорайоні дошкільного закладу, результати обліку звірено з даними Ганусівської сільської ради, на підставі списків складено перспективну мережу на 2020 – 2023 роки.

          Дошкільний навчальний заклад «Веселка» не має медичного кабінету, а також ізолятора для дітей з інфекційними захворюваннями, та коли виникає потреба звертаємося за допомогою до Ганусівського ФАПу.

          Однак, приміщення ФАПу частково оснащено.

          Велику увагу протягом навчального року приділяли формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. За браком психолога, медичної сестри контроль за виконанням оздоровчих заходів неналежний. Але усіма силами підтримуємо інтерес дитини до власного здоров’я.

          У групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яких проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно – оздоровчої роботи.

          Питання захворюваності дітей розглядалося на батьківських зборах, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

          Великого значення приділено загартовуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартовування повітрям та водою), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.

          Завдяки спільній праці співробітників, батьків та Ганусівської сільської ради зроблений частковий ремонт групи, вставлені пластикові вікна.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь