Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Положення про центр надання адміністративних послуг Новопсковської селищної ради

   

 

 

              Додаток

до рішення селищної ради

від 25.03.2021 №5/7

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

І. Загальні положення

1.1. Центр надання адміністративних послуг Новопсковської селищної ради (далі -ЦНАП, селищна рада) є виконавчим органом Новопсковської селищної ради, в якому надаються адміністративні послуги згідно з переліком, визначеним відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги». ЦНАП є структурним підрозділом апарату селищної ради.

1.2. У ЦНАП послуги надаються адміністратором центру, у тому числі шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. У виняткових випадках (якщо послуги у ЦНАП не можуть бути надані адміністратором або таке їх надання є значно гіршим для інтересів суб’єктів звернення та/або публічних інтересів) окремі адміністративні послуги надаються через ЦНАП посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг на підставі узгоджених рішень з виконавчим комітетом селищної ради.

1.3. Власне найменування ЦНАП – ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

1.4. Окремо від найменування ЦНАП має право використовувати позначення «Центр Дії».

1.5. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», іншими законами, підзаконними нормативно-правовими актами, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, цим Положенням.

 1.6. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у ЦНАП можуть надаватися послуги безпосередньо такими суб’єктами, в тому числі, проводитись консультування. Перелік таких суб’єктів затверджується рішенням виконавчого комітету селищної ради, з урахуванням доцільності, пріоритету та технічних можливостей приміщення ЦНАП. У випадку узгодження суб’єкт надання адміністративних послуг укладає з селищною радою угоду про співробітництво у сфері надання адміністративних послуг.  

1.7. Основні технічні вимоги до організації прийому відвідувачів у ЦНАП, оснащення робочих місць визначаються Регламентом ЦНАП, який затверджується виконавчим комітетом селищної ради.

1.8. Надання адміністративних послуг, суб’єктом надання яких є Новопсковська селищна рада (її виконавчі органи або посадові особи), здійснюється виключно через ЦНАП.

1.9. Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через ЦНАП, затверджується Кабінетом Міністрів України.

 Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначається виконавчим комітетом селищної ради.

1.10. Якщо адміністративні послуги надаються у ЦНАП, суб’єктам надання адміністративних послуг забороняється приймати заяви, видавати суб’єктам звернення оформлені результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішень про відмову в наданні адміністративних послуг) поза ЦНАП та віддаленими (у тому числі пересувними) робочими місцями адміністраторів, крім випадків подання заяв з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

 

 

1.11. Суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, яку він надає відповідно до закону, затверджуються інформаційна і технологічна картки, а у разі якщо суб’єктом надання є посадова/службова особа, - органом, якому вона підпорядковується.

У разі делегування центральним органом виконавчої влади, іншим державним органом відповідно до закону повноважень з надання адміністративних послуг органам місцевого самоврядування інформаційна картка адміністративної послуги, що надається органом, якому делеговані такі повноваження, затверджується на підставі типової інформаційної картки, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики щодо делегованого повноваження.

1.12. Графік роботи ЦНАП, віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів ЦНАП затверджується виконавчим комітетом селищної ради з урахуванням вимог законодавства та обставин соціально-економічного, політичного та інших характерів.

1.13. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг суб’єктами звернень у межах сіл Осинове, Заайдарівка, Ганусівка, Донцівка, Закотне, Кам'янка, Новорозсош, Піски, Риб'янцеве, Рогове  можуть утворюватися віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів, у яких забезпечується надання адміністративних та інших послуг відповідно до визначеного переліку. Організаційне забезпечення діяльності віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів ЦНАП покладається на його начальника.

Рішення про утворення віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів, їх місцезнаходження, графік роботи, переліки адміністративних та інших послуг, які там надаються приймається виконавчим комітетом селищної ради.

 

ІІ. Основні завдання ЦНАП та принципи роботи

2.1. Основними завданнями ЦНАП є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, надання вичерпної інформації щодо необхідного переліку документів для отримання адміністративних послуг;

4) прийняття документів суб’єктів звернень, їх реєстрація та направлення у встановленому порядку суб’єкту надання адміністративної послуги;

5) забезпечення контролю за термінами надання адміністративної послуги;

6) організація співпраці із суб’єктами надання адміністративних послуг;

7) надання адміністративних послуг.

2.2. Загальні принципи роботи ЦНАП:

1) доступність послуг для всіх фізичних та юридичних осіб;

2) відповідність розміру плати за послуги чинним нормативно-правовим актам;

3) відкритість та прозорість;

4) зрозумілість процедур;

5) оперативність у вирішенні питань;

6) забезпечення доступу суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

 

ІІІ. Структура ЦНАП

3.1. Очолює ЦНАП начальник. Начальник ЦНАП призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою в порядку, визначеному чинним законодавством.

3.2. Відповідно до завдань, покладених на ЦНАП, начальник:

1) керує ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

2) організовує взаємодію із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів по підвищенню ефективності роботи ЦНАП;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у ЦНАП, вносить пропозиції щодо його матеріально-технічного забезпечення;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з чинним законодавством.

3.3. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою в порядку, визначеному чинним законодавством.

3.4. Адміністратор має особисту печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, власного імені, по батькові або порядкового номера печатки (штампа) та найменування ЦНАП.

3.5. Основними завданнями адміністратора/виконавця є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;

3) видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг за рішенням селищної ради;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

3.6. Адміністратор/виконавець має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати керівника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою копії (фотокопії) документів і виписки з них, витяги з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником ЦНАП щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи ЦНАП;

6) під час виконання покладених на нього завдань взаємодіяти з органами виконавчої влади, державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, посадовими та уповноваженими особами.

3.7. За рішенням селищної ради, окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг, може здійснювати староста.

3.8. Робота ЦНАП здійснюється через сектор інформування та надання адміністративних послуг (далі - сектор).

3.9. Сектор забезпечує надання загальної інформації та консультацій суб’єктам звернень та видачу результатів послуги (якщо послуга не була надана заявнику під час звернення). До складу сектору входять адміністратори ЦНАП та представники суб’єктів надання адміністративних послуг (за узгодженням сторін).

3.10. Сектор здійснює прийняття вхідних пакетів документів, надання фахових консультацій щодо конкретних адміністративних послуг.

 

ІV. Організаційне забезпечення роботи ЦНАП

4.1. Приміщення ЦНАП у місцях прийому суб’єктів звернень облаштовується інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або  іншими засобами доведення інформації до суб'єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Аналогічна інформація міститься на веб-сторінці ЦНАП на офіційному веб-сайті Новопсковської селищної ради.

4.2. У ЦНАП забезпечується можливість надання суб’єктам звернень консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, месенджерів).

4.3. У ЦНАП може здійснюватися:

1) прийняття звітів, декларацій, скарг;

2) надання консультацій;

3) прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

4) укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо);

5) надання суб’єктам звернення можливості самостійно звернутися за отриманням адміністративних послуг, які надаються в електронній формі, за допомогою безоплатного використання ними місць для самообслуговування.

4.4. У приміщенні, де розміщується ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

Рішення про визначення суб’єктів господарювання, які надаватимуть супутні послуги у приміщенні ЦНАП приймається виконавчим комітетом селищної ради за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди комунального майна.

4.5. Кількість адміністраторів, задіяних у обслуговуванні відвідувачів, порядок черговості їх обслуговування встановлюються начальником ЦНАП з урахуванням завантаженості та ефективності організації роботи.

4.6. Для представників суб’єктів надання адміністративних послуг:

- організація робочого місця здійснюється із залученням матеріальної бази суб’єкта надання адміністративних послуг (за угодою (договором) може залучатись матеріальна база селищної ради, її виконавчих органів);

- графік роботи має відповідати вимогам чинного законодавства та погоджуватися з начальником ЦНАП;

- керівник суб’єкта надання адміністративних послуг зобов'язаний забезпечити участь у роботі ЦНАП свого представника (представників) та їх своєчасну заміну у випадку відсутності. Персональний склад представників суб’єкта надання адміністративних послуг у ЦНАП визначається розпорядчим документом суб’єкта надання адміністративних послуг;

- відповідальність за якість та своєчасність надання адміністративних послуг представником суб’єкта надання адміністративних послуг несуть відповідний представник та його керівник.

4.7. Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр. Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години. За рішенням виконавчого комітету селищної ради час прийому суб’єктів звернень може бути змінено.

4.8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги звертається до адміністратора. Суб'єктам надання адміністративних послуг, які за переліком мають надаватися через ЦНАП, забороняється здійснювати прийом заяв суб'єктів звернень щодо надання адміністративних послуг та видавати суб'єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг поза межами ЦНАП.

 

V. Порядок надання адміністративних послуг

5.1. Фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, має право на отримання адміністративної послуги незалежно від реєстрації її місця проживання чи місця перебування, крім випадків, установлених законом.

5.2. Юридична особа має право на отримання адміністративної послуги за місцезнаходженням такої особи або у випадках, передбачених законом, - за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідного об’єкта.

5.3. Заява на отримання адміністративної послуги (далі - заява) подається в письмовій, усній чи електронній формі. Письмова заява може бути подана суб’єкту надання адміністративної послуги особисто суб’єктом звернення або його представником (законним представником), надіслана поштою, а в разі надання адміністративних послуг в електронній формі - з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування. ЦНАП та суб’єкти надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законодавством, а також на вимогу суб’єкта звернення забезпечують складання заяви в електронній формі, її друк та надання суб’єкту звернення для перевірки та підписання.

5.4. Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, визначаються законом, іншим нормативно-правовим актом, рішенням селищної ради або виконавчого комітету селищної ради.

5.5. Забороняється вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію для надання адміністративної послуги, не передбачені законом.

5.6. суб’єкти надання адміністративних послуг не можуть вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію, що перебувають у володінні суб’єкта надання адміністративних послуг.

5.7. Суб’єкт надання адміністративної послуги отримує відповідні документи або інформацію без участі суб’єкта звернення на підставі поданих відомостей у заяві, у тому числі шляхом доступу до інформаційних систем або баз даних інших суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, або через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

5.8. У ЦНАП забезпечується можливість безоплатного одержання суб'єктами звернення у достатній кількості бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги, в тому числі одержання бланків з веб-сайтів суб'єктів надання адміністративних послуг.

5.9. У ЦНАП забезпечується вільний доступ до приміщень, в яких здійснюється прийом суб’єктів звернень, у тому числі належні умови для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

VI. Інформація про адміністративні послуги

6.1. Суб’єкти звернення мають право на безоплатне отримання інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання, що забезпечується шляхом надання їм безоплатного доступу до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, офіційного веб-сайту Новопсковської селищної ради, веб-сторінки ЦНАП на веб-сайті Новопсковської селищної ради, функціонування телефонної довідки та інформування таких суб’єктів через засоби масової інформації.

6.2. Суб’єкти надання адміністративних послуг, задіяні у роботі ЦНАП, зобов’язані забезпечити:

1) надання інформації для облаштування в ЦНАП інформаційних стендів із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги;

2) надання для розміщення на веб-сторінці ЦНАП інформації про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, в якому здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування;

3) надання інформації для виготовлення довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні послуги та безоплатне поширення таких матеріалів у приміщенні ЦНАП.

У разі надання адміністративних послуг через ЦНАП суб’єктам надання адміністративних послуг забороняється проводити консультації з питань надання таких послуг поза межами ЦНАП.

6.3. У ЦНАП встановлюється скринька та забезпечується встановлення зворотного зв’язку в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо  якості надання адміністративних послуг.

 

VII. Фінансове та інше забезпечення надання адміністративних послуг

7.1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення ЦНАП здійснюється за рахунок бюджету Новопсковської селищної територіальної громади. При цьому можуть залучатись кошти Державного бюджету України, міжнародних організацій, гранти тощо.

7.2. Право власності на реєстри, інші інформаційні бази, бази даних, що використовуються для надання адміністративних послуг, належить державі або органам місцевого самоврядування.

7.3. ЦНАП звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг.

 

VIII. Здійснення моніторингу за наданням адміністративних послуг

8.1. Систематичний збір та обробка інформації, пов’язаної з видачею вихідних документів суб’єктам звернень (далі - моніторинг), здійснюється посадовими особами ЦНАП. Моніторинг спрямовано на вирішення питань щодо забезпечення розгляду звернень заявників, прийняття відповідних рішень та надання вихідних пакетів документів в установлений законом строк.

8.2. Відповідальність за додержанням термінів надання адміністративних послуг несуть адміністратори/виконавці ЦНАП, суб’єкти надання адміністративних послуг та керівники суб’єктів надання адміністративних послуг.

8.3. Основними заходами моніторингу є:

- моніторинг всіх дій адміністраторів/виконавців, пов’язаних з прийомом, розглядом вхідних пакетів документів та видачею вихідних пакетів документів;

- документальна фіксація дати реєстрації вхідних пакетів документів і видачі вихідного пакету документів;

- заходи, пов’язані з підготовкою та видачею вихідного пакету документів;

- супровід та загальна координація дій адміністраторів/виконавців та суб’єктів надання адміністративних послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- інформування селищного голови, його заступників, суб’єктів надання адміністративних послуг та керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про будь-які порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг.

8.4. Моніторинг здійснюється шляхом інформування начальника ЦНАП представниками суб’єктів надання адміністративних послуг щодо перебігу подій, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за власною ініціативою або на усний чи письмовий запит. Інформування здійснюється шляхом листування, за допомогою засобів телефонного зв’язку, електронної пошти та іншими способами.

8.5. У разі встановлення факту порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг (термінів розгляду, процедури розгляду, розміру плати тощо) адміністратори/виконавці інформують про це начальника ЦНАП.

8.6. Інформування селищного голови та керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про факти порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг здійснюється у письмовому вигляді.

 

ІХ. Прикінцеві положення

9.1. Зміни та доповнення до цього Положення, його нова редакція розробляються ЦНАП та затверджуються рішенням селищної ради.

9.2. Припинення діяльності ЦНАП здійснюється за рішенням селищної ради.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                                      Тетяна ГРЕЧАНА

 

 

Зміни до положення від 17.06.2021 Рішення виконкому №8/14 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь