Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Положення про Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад посадових осіб Новопсковської селищної ради

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії від 31.07.2019 №65/10

 

 

Положення

 про Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад

посадових осіб Новопсковської селищної ради

1.Загальні положення

Це Положення визначає засади проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад посадових осіб шостої-сьомої категорій Новопсковської селищної ради (далі – конкурсний відбір).

Конкурсний відбір повинен забезпечувати конституційне право громадян на рівний доступ до служби в Новопсковській селищній раді.

Проведення конкурсу при прийнятті на службу в Новопсковську селищну раду регламентується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про державну службу», постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169, наказом Головного Управління Державної служби України від 08.07.2011 № 164. Це Положення є чинним у частині, що не суперечить вказаним нормативно-правовим актам.

Будь-які питання неврегульовані цим Положенням регулюються відповідно до норм чинного законодавства України.

2.Умови проведення конкурсного відбору

Рішення про проведення конкурсного відбору приймається селищним головою або особою, яка здійснює його повноваження у формі розпорядження за наявності відповідної вакантної посади.

До участі у конкурсному відборі не допускаються особи, які:

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади в органах місцевого самоврядування;

-  у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.

Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсному відборі, є кандидатами на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування (далі - кандидати).

 

3.Етапи конкурсного відбору

 

3.1. Перший етап.

Оголошення про проведення конкурсного відбору публікується в пресі або розміщується на офіційному веб-сайті Новопсковської селищної ради за 30 календарних днів до проведення конкурсу та доводиться до відома працівників Новопсковської селищної ради.

В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

- найменування Новопсковської селищної ради із зазначенням її місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

- назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається спеціалістом І категорії з кадрової роботи селищної ради (далі - кадрова служба);

- основні вимоги до кандидатів, визначені Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування;

- термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить чинному законодавству України.

 

3.2. Другий етап.

Проводиться прийом документів та їх попередній розгляд на відповідність кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, подають на імя голови конкурсної комісії заяву про участь конкурсному відборі, в якій зазначається, що заявник ознайомлений із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування, до якої додають:

- заповнену особову картку у формі, визначеній чинним законодавством України;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- копію документа, який посвідчує особу (паспорт тощо);

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

Особи, що працюють в Новопсковській селищній раді і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством України.

Кадрова служба перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсного відбору не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсному відборі за даних обставин, він допускається до конкурсного відбору, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються в кадровій службі.

 

3.3 Третій етап.

Проведення іспиту на відбір кандидатів.

Мета проведення іспиту - об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Іспит проводиться конкурсною комісією, склад якої затверджується розпорядженням селищного голови або особи, яка здійснює його повноваження.

Особи, зазначені у п."в" п.2 ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції», подають в установленому порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у разі входження до складу конкурсної комісії - протягом десяти календарних днів після входження (включення, залучення, призначення) до складу конкурсної комісії.

Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатам про місце і час його проведення.

Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів, тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

Проведення іспиту для кандидатів передбачає перевірку та оцінку їх знань: Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу місцевого самоврядування.

Перелік питань для перевірки знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», затверджений наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 (додаток 1). Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Новопсковської селищної ради та її структурних підрозділів затверджується селищним головою або особою, яка здійснює його повноваження. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

Переліки питань можуть публікуватися у пресі, розміщуватися на офіційному веб-сайті Новопсковської селищної ради, та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

Форма екзаменаційного білету для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб Новопсковської селищної ради формується за зразком наведеним у наказі Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 та затверджується головою конкурсної комісії (додаток 2). До кожного білета входить 5 питань (три питання на перевірку знань законодавства України і два питання щодо функціональних повноважень Новопсковської селищної ради, її структурного підрозділу, за посадою).

Залежно від кваліфікаційних вимог до певних рівнів посад з урахуванням специфіки функціональних повноважень можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів.

Кількість білетів має бути не менше 15.

 

4. Проведення іспиту

 

Процедура іспиту складається з 3-х етапів:

 

1) Організаційна підготовка до іспиту.

Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатам про місце та час його проведення.

Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

Голова конкурсної комісії інформує конкурсну комісію про кандидатів, тривалість та процедуру складання іспиту.

У разі надходження на конкурсний відбір заяви одного кандидата конкурсна комісія може розглянути її за клопотанням керівника відповідного структурного підрозділу та прийняттям рішення конкурсної комісії про подальше проведення/перенос іспиту.

До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря має бути повною та достатньою для кандидатів.У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білету. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

 

 

2) Складання іспиту.

Іспит складається державною мовою письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидата під час складання іспиту.

При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші з штампом виконавчого комітету Новопсковської селищної ради. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я та по-батькові кандидата, номер білета, дата, час початку іспиту та питання, зазначені в білеті. Загальний час для підготовки відповідей на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білету мають бути присутні не менше трьох членів конкурсної комісії.

Іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата, час закінчення складання іспиту.

 

3) Оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» та успішно справилися з запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу місцевого самоврядування та його структурного підрозділу.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» і володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу місцевого самоврядування та його структурного підрозділу.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінювання проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білету. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів до екзаменаційної відомості (додаток 3).

Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у Новопсковській селищній раді.

Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.  Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспиту та не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для заміщення вакантних посад посадових осіб Новопсковської селищної ради..

Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на вакантні посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії, можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву відповідного структурного підрозділу Новопсковської селищної ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами іспиту не було відібрано жодного з кандидатів для призначення на вакантну посаду, конкурсна комісія не рекомендує цих кандидатів до кадрового резерву.

Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для заміщення вакантних посад посадових осіб Новопсковської селищної ради, оголошується повторний конкурс.

Засідання конкурсної комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається селищному голові, обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

Засідання конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати іспиту протягом трьох днів після його завершення та перевірки відповідей.

Рішення про призначення на посаду посадової особи Новопсковської селищної ради та зарахування до кадрового резерву приймає селищний голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене кандидатом селищному голові протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

Рішення селищного голови може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                Т.С. Червенко

           

 

Розробив:

 

Спеціаліст І категорії з кадрової роботи                                                        В.О. Сіргінава

 

Погоджено:

 

Керуючий справами   

виконавчого комітету                                                                                             Т.С. Червенко

 

Начальник відділу правового забезпечення                                                        В.П. Донцов

 

 

Додаток 1


 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України Законів України "
Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції"

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України
1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Конституційний  статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

5. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

6. Найважливіші функції держави (стаття 17).

7. Державні символи України (стаття 20).

8. Конституційне право на працю (стаття 43).

9. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

12. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

13. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

14. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

15. Державний бюджет України (стаття 96).

16. Повноваження Президента України (стаття 106).

17. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

18. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

19. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

20. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

21. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

22. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

 

II. Питання  на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

 1.  Служба в органах місцевого самоврядування (ст.ст. 1,5)
 2. Посадова особа місцевого самоврядування (ст.ст. 2,7)
 3. Посади в органах місцевого самоврядування (ст. 3)
 4. Основні принципи в органах місцевого самоврядування (ст. 4)
 5. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст. 16)
 6. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 8).
 7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 9).
 8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст.ст. 10,11).
 9. Обмеження пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (ст. 12)
 10. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (ст. 14).
 11. Атестація посадових осіб  місцевого самоврядування (ст. 17).
 12. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (ст. 14).
 13. Припинення служби в органи місцевого самоврядування (ст. 20).
 14. Матеріальне та соціально – побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (ст.21).
 15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (ст.ст. 23-24).

 

 

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

 

 1. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону (ст.3)
 2. Антикорупційна політика (ст.18)
 3. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції(ст.21)
 4. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища(ст.22)
 5. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними(ст24.)
 6. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності(ст25.)
 7. Обмеження спільної роботи близьких осіб(ст.27)
 8. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів(ст.28)
 9. Обмеження доступу до інформації(ст.31)
 10. Перегляд обсягу службових повноважень(ст.32)
 11. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів(ст.34)
 12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування(ст.45)
 13. Інформація, що зазначається в декларації(ст.46)
 14. Облік та оприлюднення декларацій(ст.47)
 15. Контроль та перевірка декларацій(ст.48)
 16. Встановлення своєчасності подання декларацій(ст49.)
 17. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування(ст.54)
 18. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації(ст.60)
 19. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення(ст.65)
 20. Незаконні акти та правочини (ст.67)

 

 

Додаток 2

 

 

Зразок форми екзаменаційного білета

 

Новопсковська СЕЛИЩНА РАДА

Луганської області

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

____________________________

(підпис)       (прізвище, ініціали)

"__" __________ 20__ року

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад в Новопсковській селищній раді

 

 

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

 

2. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

 

3. Питання на перевірку знання Закону  України "Про запобігання корупції".

 

4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних  повноважень  селищної ради та відповідного структурного підрозділу.

 

 

Додаток 3


 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів

на заміщення вакантних посад

конкурсною комісією
Новопсковської селищної ради

від "___" ____________ 20__ року
 

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії:

________________

            (підпис)

_______________

            ( П.І.Б)

Члени комісії:

________________

            (підпис)

_______________

            ( П.І.Б)

 

________________

            (підпис)

_______________

            ( П.І.Б)

 

________________

            (підпис)

_______________

            ( П.І.Б)

 

________________

            (підпис)

_______________

            ( П.І.Б)

Секретар комісії

________________

            (підпис)

_______________

            ( П.І.Б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь