Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення Новопсковської селищної ради

Рішення про положення

Положення

про відділ бухгалтерського обліку та звітності

Новопсковської селищної ради ради

 

1. Загальні положення.

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності Новопсковської селищної ради (далі – відділ) є структурним підрозділом Новопсковської селищної ради, який виконує функції бухгалтерської служби селищної ради та підпорядковується безпосередньо голові селищної ради.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування",  Бюджетним Кодексом України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно - правовими актами, що регламентують бюджетні відносини, рішеннями селищної ради та виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, наказами Департаменту фінансів облдержадміністрації, а також цим Положенням.

1.3. Структура відділу, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом селищної ради, який затверджується рішенням Новопсковської селищної ради.

 1.4. Очолює відділ  начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер, який здійснює керівництво відділом і несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

1.5. Положення про відділ та посадові інструкції його працівників затверджуються селищним головою за поданням начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера.

1.6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань у встановленому законодавством порядку взаємодіє з іншими відділами селищної ради, а також підприємствами, установами та організаціями та  органами, що контролюють справляння надходжень до бюджету, територіальними органами Державної казначейської служби.

 

2. Завдання та повноваження відділу.

2.1. Основними завданнями відділу бухгалтерського обліку та звітності є:

1) ведення бухгалтерського обліку, облік фінансово-господарської діяльності селищної ради та складення фінансової, бюджетної, податкової та статистичної звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

2.2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності відповідно до покладених на нього завдань:

1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

3) здійснює поточний контроль за:

дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;

веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку;

4) своєчасно подає звітність;

5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості ( у разі її наявності), розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості (у разі її наявності), організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

8) забезпечує:

дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

повноту та достовірність даних підтверджувальних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення бухгалтерської звітності;

користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан селищної ради, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

відповідні структурні підрозділи Новопсковської селищної  ради даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень;

9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

10) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників;

11) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

2.3. Відділ бухгалтерського обліку та звітності має право:

1) представляти Новопсковську селищну раду  в установленому порядку з питань, що належать до компетенції відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

2) встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до бухгалтерської служби структурними підрозділами Новопсковської селищної ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

3) одержувати від структурних підрозділів  Новопсковської селищної ради та бюджетних установ, які їй підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них, якщо це потрібно для бухгалтерського обліку;

4) вносити голові селищної ради пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

5) має інші права, передбачені чинним законодавством.

3. Керівництво відділу.

3.1. Керівництво відділом здійснює начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер (далі - начальник відділу), який  згідно посадової інструкції організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ бухгалтерського обліку та звітності.

У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків покладається на заступника начальника відділу відповідно до розпорядження голови селищної ради.

 

4. Відповідальність

4.1.Працівники  відділу бухгалтерського обліку та звітності несуть відповідальність:

За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовими інструкціями, - в межах, визначених чинним законодавством України.

За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.2.Начальник відділу також несе персональну відповідальність за несвоєчасне та неякісне оформлення бухгалтерських документів, неналежне ведення діловодства у відділі, а також використання працівниками відділу інформації в неслужбових цілях .

 

Права та обов'язки працівників ВІдділу

5.1. Працівники відділу мають право:

5.1.1 Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2 На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3 На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, досвіду та стажу роботи.

5.1.4 На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5 На соціальний і правовий захист.

5.1.6 Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7 Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Працівники відділу зобов’язані:

5.2.1 Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2 Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, дбайливо ставитися до майна селищної ради.

5.2.3 Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

5.2.4 Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування.

5.2.5 Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки.

5.2.6 Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7 Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.8 Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.9 Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.10 Підтримувати авторитет селищної ради та її виконавчих органів.

5.2.11 Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

5.2.13 Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

5.2.14 Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

5.4.1 Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.4.2 Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

5.4.3 Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

5.4.4 Брати участь у страйках.

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та звітності - головний бухгалтер

Новопскоської селищної ради                                                         Тамара Казибаєва

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь