Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Положення - Відділ освіти Новопсковської селищної ради

                                                                                                                                                            

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Новопсковської селищної ради

від 02.03.2017 № 22/8 (із змінами, внесеними згідно з рішенням Новопсковської селищної ради від 25.01.2018)

Новопсковський селищний голова                                                                ____________________ В.В.Гаєв

                                                                                                                                         

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі – відділ) є самостійним, відокремленим виконавчим органом Новопсковської селищної ради (далі – селищна рада). Відділ утворюється, підконтрольний і підзвітний селищній раді, а також підпорядкований виконавчому комітету селищної ради, селищному голові, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації.

1.2.Відділ є бюджетною неприбутковою установою, у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями селищної ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням і іншими нормативними актами.

1.3. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел не заборонених чинним законодавством України. У відповідності до Бюджетного кодексу України та рішення про місцевий бюджет відділ в особі його керівника є головним розпорядником бюджетних коштів.

1.4.Відділ є самостійною юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням та інші печатки, штампи, бланки.

1.5.Відділ має повне найменування:

на українській мові: ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ;

скорочене найменування на українській мові: Новопсковський відділ освіти.

1.6. Структура, штатний розпис та чисельність відділу затверджуються селищною радою.

1.7.Юридична адреса відділу: 92303, Луганська область, Новопсковський район, селище міського типу Новопсков, вулиця Українська, буд.26а.

   1.8. Відділу підпорядковуються заклади освіти, які знаходяться в комунальній власності Новопсковської селищної територіальної громади.

 

2.МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1.Метою діяльності відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості  освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Новопсковської селищної територіальної громади.

- управління навчальними закладами, що є комунальною власністю;

- організацію навчально-методичного забезпечення навчальних закладів, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти;

- координацію дій педагогічних, виробничих колективів, сім'ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей;

- визначення потреб, розроблення пропозицій щодо державного контракту і формування регіонального замовлення на педагогічні кадри, укладання договорів на їх підготовку;

- контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, атестацію навчальних закладів, що є комунальною власністю.

 

3.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

3.1.Основними завданнями відділу є:

3.1.1.участь у забезпеченні реалізації державної політики та забезпечення реалізації політики селищної ради у сфері освіти на території Новопсковської селищної територіальної громади (далі – територіальної громади);

          3.1.2.створення рівних та доступних умов для здобуття громадянами  дошкільної освіти, повної загальної середньої та позашкільної освіти;

            3.1.3.здійснення навчально-методичного керівництва, контролю за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;

            3.1.4.здійснення комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками на конкурсній основі, в тому числі керівними кадрами, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація;

            3.1.5.здійснення контролю за організацією матеріально – технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та установ освіти;

            3.1.6.Забезпечення розвитку мережі освітніх закладів.

            3.1.7.Координація роботи підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з навчання й виховання дітей дошкільного, шкільного віку та молоді.

3.1.8.Сприяння функціонуванню системи науково-технічної інформації.

3.1.9.Контроль за дотриманням актів законодавства в галузі освіти, забезпечення закладами освіти територіальної громади державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти.

3.1.10.Управління закладами освіти, що належать до комунальної власності, організація їхнього матеріально-фінансового, кадрового і науково-методичного забезпечення.

3.1.11.Сприяння реалізації суспільних ініціатив громадських організацій, статутні цілі яких відповідають завданням державної політики у галузі освіти.

3.1.12.Організація оздоровлення, відпочинку та дозвілля учнів. 

3.1.13.Видача довідок про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування для прийняття до громадянства України.

3.1.14.Підготовка проектів рішень селищної ради, виконавчого комітету і розпоряджень селищного голови, в т. ч. нормативного характеру.

            3.1.15.Здійснює інші повноваження, покладені на відділ відповідно до чинного законодавства.

            3.1.16.Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносіться до компетенції відділу на офіційному веб-сайті селищної ради.

3.2.При здійсненні повноважень відділ зобов’язаний:

3.2.1.забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та чинному законодавстві України;

3.2.2.забезпечити виконання вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних;

3.2.3.не допускати у своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства України;

3.2.4.звітувати з питань діяльності селищній раді, виконавчому комітету селищної ради, селищному голові, а з питань здійснення делегованих повноважень департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації;

3.2.5.погоджувати річний план закупівель, фінансову документацію з відділом фінансово-господарського забезпечення та бюджетним відділом селищної ради.

3.3.Відповідно до покладених на нього завдань, відділ реалізує наступні функції:

3.3.1.забезпечує в межах, визначених законодавством, прав членів територіальної громади в сфері освіти шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів;

3.3.2.контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

3.3.3.забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми та підлітками селищної територіальної громади повної загальної освіти;

3.3.4.забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних  закладах і установах освіти;

3.3.5.сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливості в комунальних та приватних навчальних закладах вивчати рідну мову за наявності відповідних профільних класів;

3.3.6.сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

3.3.7.забезпечує формування календарних планів;

3.3.8.розробляє і подає на розгляд селищної ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально – технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти;

3.3.9.подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти на території селищної територіальної громади; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.3.10.забезпечує виконання рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень, доручень селищного голови з питань, що віднесені до компетенції відділу.

3.3.11.аналізує стан освіти на території селищної територіальної громади, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання селищних програм розвитку освіти;

3.3.12.визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету селищної ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально – економічних і освітніх потреб селищної територіальної громади за наявності необхідної матеріально – технічної, науково – методичної бази, педагогічних кадрів;

3.3.13.вивчає потребу та вносить пропозиції виконавчому комітету селищної ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання;

3.3.14.вивчає потребу та вносить пропозиції виконавчому комітету селищної ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном;

3.3.15.вносить пропозиції виконавчому комітету селищної ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв,  колегіумів, навчально – виховних комплексів, навчально – виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл – інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

3.3.16.погоджує проекти будівництва, ремонтів загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню;

3.3.17.вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням,  оздоровленням дітей, організацією дозвілля;

 3.3.18.організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів;

3.3.19.вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

3.3.20.забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно – оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю;

3.3.21.координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя;

3.3.22.сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

3.3.23.сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі;

3.3.24.вирішує спільно з іншими виконавчими органами селищної ради відповідно до законодавства питання про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах. Надає допомогу органам опіки й піклування у своєчасному влаштуванні в заклади освіти на повне державне утримання дітей, які втратили батьків, або залишились без їх піклування.

3.3.25.створює необхідні умови для навчання та виховання, фізичного та розумового розвитку сиріт та дітей, які потребують соціального захисту, дітей з фізичними та розумовими вадами;

3.3.26.організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

3.3.27.організовує участь навчальних закладів у реалізації наукових програм та проектів;

3.3.28.здійснює співпрацю з науково-методичними установами (структурними підрозділами) системи освіти (в тому числі районного рівня), спрямовану на науково – методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів;

3.3.29.впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

3.3.30.здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів;

3.3.31.забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;

3.3.32.формує замовлення на видання підручників, навчально – методичних посібників та іншої навчально – методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади;

3.3.33.забезпечує участь учнів у літніх школах і таборах;

3.3.34.ініціює перед селищним головою та організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції відділу;

3.3.35.сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально – виховного процесу;

3.3.36.організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України;

3.3.37.розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;

3.3.38.здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти, що належить до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективної роботи відповідно до компетенції відділу;

3.3.39.сприяє матеріально – технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально – методичними посібниками, підручниками та ін.;

3.3.40.організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий  період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень, нового будівництва;

3.3.41.координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

3.3.42.сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів;

3.3.43.вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

3.3.44.координує формування та використання закладами та установами освіти видатків загального та спеціального фондів бюджету селищної територіальної громади, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.

3.3.45.надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;

3.3.46.реалізує інші функції у відповідності до чинного законодавства України.

 

4. ПРАВА ВІДДІЛУ

4.1.Відділ має право:

4.1.1.безоплатно одержувати у встановленому порядку від органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності інформацію, статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань, та інші матеріали;

4.1.2.вносити пропозиції про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності;

4.1.3.здійснювати міжнародну діяльність на основі договорів, укладених з іноземними юридичними та фізичними особами;

4.1.4.залучати працівників інших виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; 

4.1.5.скликати у встановленому порядку наради з питань, що знаходяться в його компетенції;

4.1.6.звертатися до суду у порядку, встановленому законодавством; бути позивачем, відповідачем та третьою особою у суді;

4.1.7.залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, а також розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, інших спеціалістів;

4.1.8.брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності;

4.1.9.скликати конференції, у тому числі щорічні серпневі, педагогічних працівників селищної територіальної громади ( за погодженням селищного голови), проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

4.1.10.вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі;

4.1.11.зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів (розпоряджень) керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;

4.1.12.укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

4.1.13.взаємодіяти з іншими виконавчими органами селищної ради, органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власті, об’єднаннями громадян;

4.1.14.користуватися іншими правами згідно з нормами чинного законодавства України. 

 

5. ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою одноосібно за результатами конкурсного відбору. Працівники відділу - посадові особи органів місцевого самоврядування  призначаються на посаду і звільняються з посади селищним головою одноосібно за результатами конкурсного відбору або в іншому порядку  передбаченому чинним законодавством України.

5.2.Начальник відділу:

5.2.1.здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділу завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності його працівників;

5.2.2.організовує та контролює дотримання у відділі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, рішень селищної ради та виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, виконання інших завдань в межах своєї компетенції;

5.2.3. вносить на розгляд селищного голови пропозиції про звільнення з посади працівників відділу – посадових осіб органів місцевого самоврядування;

5.2.4.формує структурні підрозділи відділу відповідно до затвердженого штатного розкладу;

5.2.5.призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу, які не є посадовими особами органів місцевого самоврядування, керівників та заступників керівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, які належать до сфери управління, та інших педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, які безпосередньо підпорядковані відділу.

5.2.6.заохочує та накладає дисциплінарні стягнення;

5.2.7.організовує виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування; в межах своїх повноважень видає накази та організовує їх виконання;

5.2.8. відповідно до чинного законодавства є головним розпорядником коштів, передбачених в бюджеті селищної територіальної громади на утримання установ та закладів, що перебувають у його функціональному управлінні та/або підпорядковані відділу;

5.2.9.розглядає і затверджує кошториси закладів освіти комунальної власності, що перебувають у його функціональному управлінні;

5.2.10.в межах своїх повноважень представляє відділ у відносинах з державними і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, органами державної влади, підприємствами, установами і громадянами;

5.2.11.веде особистий прийом громадян;

5.2.12. укладає відповідно до чинного законодавства договори та угоди, необхідні для виконання відділом його повноважень;

5.2.13.вносить на розгляд селищного голови пропозиції про встановлення і зміну рангів посадовим особам місцевого самоврядування – працівникам відділу;

5.2.14.в межах своїх повноважень видає доручення, відкриває банківські рахунки;

5.2.15.забезпечує взаємодію відділу з іншими виконавчими органами селищної ради;

5.2.16.формує плани відділу, організовує і контролює процес їх виконання;

5.2.17.здійснює контроль за забезпеченням охорони державної таємниці, конфіденційної інформації, а також службової інформації у відділі;

5.2.18.несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової  та фінансової дисципліни, організацію та ведення бухгалтерського і оперативного обліку;

5.2.19.контролює дотримання особовим складом відділу вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України;

5.2.20.забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників відділу;

5.2.21.забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності відділу;

5.2.22.виховує в особового складу високі морально-психологічні якості, патріотизм та високу відповідальність за виконання вимог цього Положення, інших нормативно-правових актів;

5.2.23.організовує розгляд пропозицій, заяв і скарг працівниками відділу згідно із Законом України «Про звернення громадян», забезпечує ведення діловодства та архівної справи в установленому порядку;

5.2.24.забезпечує звітування з питань діяльності відділу виконавчому комітету селищної ради, селищному голові, а з питань здійснення делегованих повноважень департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації;

5.2.25.забезпечує погодження річного плану закупівель, договорів, фінансової документації відділу з відділом фінансово-господарського забезпечення та бюджетним відділом;

5.2.26.здійснює інші покладені на нього повноваження;

  5.2.27.має право розпорядження рахунками та підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів;

          5.2.28.має право першого підпису платіжних, розрахункових, фінансових та інших розпорядчих документів.

5.3.Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які  затверджуються начальником відділу.

5.4. У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу. У разі відсутності начальника відділу і головного спеціаліста відділу, обов’язки начальника відділу виконує спеціаліст І категорії відділу. Особа, що виконує обов’язки начальника відділу освіти призначається розпорядженням селищного голови. Головний спеціаліст або спеціаліст І категорії відділу у разі виконання обов’язків начальника відділу мають всі його права, в тому числі право першого підпису платіжних, розрахункових, фінансових та інших розпорядчих.

5.5.При відділу може створюватись рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально- виховного процесу, представників громадськості.

5.6.Відділ та його працівники забезпечуються засобами, необхідними для здійснення своєї діяльності.

6.ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

6.1.Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади, які виділені на його утримання та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6.2.Джерелами фінансування відділу є:

- кошти бюджету селищної територіальної громади;

- інші кошти передані відділу згідно з чинним законодавством.

6.3.Майно, яке знаходиться на балансі відділу є комунальною власністю Новопсковської селищної територіальної громади. Розгляд питання щодо передачі вищезазначеного майна в оренду розглядається селищною радою під час сесій, а у разі делегування відповідних повноважень на засіданнях виконавчого комітету селищної ради.

6.4. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності відділу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі може здійснюватись централізованою бухгалтерією.

7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1.Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію селищної ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2.Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

8.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1.Перевірка та ревізія діяльності відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.

8.2.Ліквідація або реорганізація відділу проводиться селищною радою у порядку, визначеному чинним законодавством України. У разі припинення юридичної особи - відділу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету селищної територіальної громади.

8.3.Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються в порядку встановленому чинним законодавством селищною радою.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь