A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Новопсковська селищна рада
Луганська область, Старобільський район

Положення - Відділ правового забезпечення Новопсковської селищної ради

Додаток до рішення селищної ради

від 27.02.2020 № 77/14

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ правового забезпечення

Новопсковської селищної ради

 

1. Загальна частина

Відділ правового забезпечення Новопсковської селищної ради (надалі - Відділ) є виконавчим органом Новопсковської селищної ради, утворений відповідно до ст.ст.11,54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", підзвітний та підконтрольний їй, підпорядкований Новопсковському селищному голові.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями селищної ради та виконавчого комітету селищної ради, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність органів місцевого самоврядування та роботу Відділу.

Відділ здійснює документальне, інформаційне, методичне забезпечення та юридично-правовий супровід діяльності селищної ради, селищного голови та виконавчих органів селищної ради.

Відділ взаємодіє з іншими виконавчими органами селищної ради, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, правоохоронними та судовими органами, органами виконавчої влади, іншими суб’єктами владних повноважень, юридичними та фізичними особами.

Відділ не має статусу юридичної особи.

 

2. Основні завдання Відділу

2.1. Організація діловодства у селищній раді, її виконавчому комітеті, контроль за підготовкою, проходженням і виконанням службових документів з питань, які входять до компетенції Відділу.

2.2. Консультативне та інформаційне забезпечення селищної ради, її виконавчих органів, відповідно до покладених на Відділ завдань.

2.3. Здійснення аналітичної та організаційної роботи щодо прийнятих рішень селищної ради, її виконавчого комітету, доручень і розпоряджень селищного голови з основної діяльності.

2.4. Виконання документів у встановленому порядку.

2.5. Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України щодо розгляду службових документів, звернень громадян, запитів на публічну інформацію.

2.6. Проведення аналізу звернень громадян, вивчення причин, що породжують скарги, реагування на факти порушення чинного законодавства.

 2.7. Забезпечення оприлюднення документів, прийнятих селищною радою, її виконавчим комітетом та виданих селищним головою розпоряджень з питань, що входять до компетенції Відділу.

2.8. Забезпечення доступу до публічної інформації і системного та оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Відділу, на офіційному веб-сайті селищної ради в мережі Інтернет.

2.9. Сприяння реалізації державної політики у сфері інформації з метою забезпечення доступу громадян до інформації.

2.10. Забезпечення збереження документів постійного строку зберігання та їх підготовка до внесення в Національний архівний фонд.

2.11. Контроль за організацією виконання рішень селищної ради та її виконавчого комітету, в яких вказані контрольні терміни, протокольних рішень, розпоряджень і доручень селищного голови з питань, що входять до компетенції Відділу.

2.12. Документальна експертиза проектів рішень селищної ради, її виконавчих органів, розпоряджень селищного голови. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів селищною радою, селищним головою та працівниками селищної ради під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

2.13. Представництво інтересів селищної ради, селищного голови, виконавчих органів селищної ради в суді, прокуратурі, правоохоронних та інших органах, установах, організаціях за довіреністю, виданою селищним головою або особою, що виконує його обов’язки.

2.14. Реалізація державної політики електронного документообігу.

 

 3. Функції Відділу

3.1. Виконання організаційних, планувальних, інформаційних, контрольних, координаційних та правових функцій відповідно до покладених на Відділ завдань.

3.2. Підготовка проектів рішень на розгляд селищної ради та її виконавчого комітету, проектів розпоряджень селищного голови з питань, що входять до компетенції Відділу.

3.3. Юридична експертиза проектів нормативно-правових актів, підготовлених та наданих виконавчими органами селищної ради.

3.4. Організація діловодства в селищній раді відповідно до Інструкції з діловодства.

3.5. Приймання, реєстрація і передача за призначенням вхідної і вихідної кореспонденції, а також внутрішньої документації селищної ради та її розсилка.

3.6. Реєстрація звернень громадян, ведення обліку особистого прийому селищного голови.

3.7. Забезпечення культури діловодства, удосконалення форм і методів роботи з документами.

3.8. Узагальнення практики роботи з документами у виконавчих органах селищної ради та внесення пропозицій керівництву щодо її вдосконалення.

3.9. Постійне поповнення електронних баз даних селищної ради, інформаційно-довідкової бази службових документів.

3.10. Участь у складанні зведеної номенклатури справ селищної ради.

3.11. Складання номенклатури справ Відділу, забезпечення контролю за правильністю формування і зберігання справ, що підлягають передачі до Національного архівного фонду.

3.12. Надання допомоги працівникам виконавчих органів селищної ради, комунальних підприємств, установ, організацій, закладів освіти, закладів культури з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.13. Розгляд запитів, заяв, звернень фізичних і юридичних осіб та надання відповідей на них (в тому числі підготовка копій документів, витягів із рішень селищної ради, її виконавчого комітету та копій документів до них).

3.14. Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами селищної ради відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру та належного їм майна, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї (декларування доходів).

3.15. Здійснення перевірки на відповідність законодавству України наданих проектів актів, що подаються на підпис селищному голові.

3.16. Організація роботи, пов'язаної з укладенням договорів (контрактів), підготовка та здійснення заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів органу місцевого самоврядування.

3.17. Представництво інтересів селищної ради, селищного голови, виконавчих органів селищної ради в суді, прокуратурі, правоохоронних та інших органах, установах, організаціях. Організація претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням.

4. Права та обов'язки Відділу

4.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових та службових осіб селищної ради, підприємств, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб відповідні документи та необхідну інформацію для виконання покладених на Відділ функцій.

4.2. Брати участь у роботі засідань селищної ради, її виконавчого комітету, в нарадах та інших заходах, що проводяться у селищній раді, виконавчому комітеті, скликати наради з питань, віднесених до компетенції Відділу.

4.3. Готувати матеріали та брати участь у розгляді питань на засіданнях селищної ради та її виконавчого комітету в межах своїх повноважень.

4.4. Повертати відділам, працівникам селищної ради проекти рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, відповіді на листи, звернення громадян, ініціативні листи та інші документи, які неправильно оформлені та/або подані з порушенням вимог Інструкції з діловодства.

4.5. Засвідчувати копії документів, витяги із рішень селищної ради, виконавчого комітету печатками, штампами і підписом, в межах своїх повноважень. В межах повноважень, визначених розпорядженням селищного голови, здійснювати офіційне листування з громадянами, підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування, прокуратурою, правоохоронними органами від імені Відділу на офіційному бланку Новопсковської селищної ради.

4.6. Залучати спеціалістів інших відділів селищної ради, комунальних підприємств, закладів освіти та культури для розгляду питань, віднесених до компетенції Відділу.

4.7. Вносити селищному голові пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані заяви, скарги і зауваження громадян.

4.8. Представляти інтереси селищної ради, селищного голови, виконавчих органів селищної ради в суді, прокуратурі, правоохоронних та інших органах, установах, організаціях за довіреністю, виданою селищним головою або особою, що виконує його обов’язки.

5. Керівництво та структура Відділу

5.1. Відділ очолює начальник.

5.2. Начальник та працівники Відділу призначаються і звільняються з посад селищним головою в установленому чинним законодавством України порядку.

5.3. Начальник Відділу безпосередньо підпорядкований селищному голові.

5.4. Начальник Відділу відповідно до покладених на нього обов'язків:

- здійснює загальне керівництво роботою Відділу;

- забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Відділ завдань і доручень керівництва селищної ради;

- готує посадові інструкції працівників Відділу на затвердження селищному голові.

- вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади й звільнення з посад працівників Відділу;

- забезпечує взаємодію Відділу з іншими відділами селищної ради;

- формує плани роботи Відділу, організовує й контролює процес їх виконання;

- вносить в установленому порядку пропозиції селищному голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Відділу;

- організовує надання працівниками Відділу відповідей на звернення, скарги, запити й пропозиції фізичних та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Відділу;

- контролює дотримання працівниками Відділу вимог законів України;

- забезпечує системне і оперативне оприлюднення на офіційному веб-сайті селищної ради в мережі Інтернет інформації, що входить до компетенції Відділу, дотримання законодавства про доступ до публічної інформації;

- забезпечує додержання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов'язків між ними, вживає заходів щодо підвищення їх фахової кваліфікації;

- забезпечує дотримання законності в діяльності Відділу;

- визначає потребу і розподіляє надані Відділу ресурси, техніку, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку та програмне забезпечення, інші матеріальні цінності, майно, необхідні для укомплектування Відділу та його працівників;

- здійснює контроль за дотриманням режиму роботи, додержанням порядку в службових приміщеннях Відділу;

- координує діяльність працівників Відділу;

- готує службові характеристики на посадових та службових осіб Відділу;

- організовує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності, приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників;

- в межах повноважень, визначених розпорядженням селищного голови, має право підписувати офіційні листи громадянам, підприємствам, установам, організаціям, органам державної влади та місцевого самоврядування, прокуратурі, правоохоронним органам від імені Відділу на офіційному бланку Новопсковської селищної ради;

- представляє інтереси селищної ради, селищного голови, виконавчих органів селищної ради в суді, прокуратурі, правоохоронних та інших органах, установах, організаціях за довіреністю, виданою селищним головою або особою, що виконує його обов’язки.

5.5. Начальник Відділу відповідає за:

- належну організацію роботи Відділу, стан службової та виконавської дисципліни;

- забезпечення виконання покладених на Відділ завдань та функцій, передбачених цим Положенням;

- виконання рішень селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень селищного голови з питань, віднесених до компетенції Відділу;

- своєчасну і достовірну подачу інформацій, звітів, що входять до компетенції Відділу та стан діловодства;

5.6. Начальник Відділу повинен знати:

- закони України, що стосуються діяльності Відділу, питань проходження служби в органах місцевого самоврядування, Укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти;

- порядок підготовки проектів рішень селищної ради та виконавчого комітету;

- правила ділового етикету;

- основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби;

- державну мову, ділову мову.

5.7. За відсутності начальника Відділу його обов'язки виконує посадова особа Відділу, визначена розпорядженням селищного голови.

5.8. Начальник Відділу здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Відділ, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови.

5.9. Компетенція, конкретні обов'язки та права начальника Відділу визначаються цим Положенням.

6. Взаємовідносини, зв'язок

6.1. Відділ при виконанні покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими відділами селищної ради в порядку, який визначається цим Положенням та Положеннями інших відділів селищної ради.

7. Майно і кошти

7.1. Відділ утримується за рахунок бюджету Новопсковської селищної територіальної громади.

7.2. Оплата праці працівників Відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.

8. Заключна частина

8.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням селищної ради.

8.2. Внесення змін до цього Положення, викладення його в новій редакції затверджується рішенням селищної ради.

 

 

Секретар селищної ради                                                                                     Т.М. Гречана

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь