Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Положення - Відділ правового забезпечення Новопсковської селищної ради

Рішення про затвердження положення

Додаток
до рішення Новопсковської
селищної ради
від 25.03.2021 р. № 5/8

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ правового забезпечення
Новопсковської селищної ради
1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Відділ правового забезпечення Новопсковської селищної ради (надалі - Відділ) є виконавчим органом Новопсковської селищної ради, утворений відповідно до ст.ст. 11, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підзвітний та підконтрольний їй, підпорядкований Новопсковському селищному голові.
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Новопсковської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Новопсковського селищного голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність органів місцевого самоврядування та роботу Відділу.
3. Відділ здійснює аналітичне, методичне та інформаційно-довідкове забезпечення діяльності з правових питань Новопсковської селищної ради, її виконавчих органів, Новопсковського селищного голови та їх юридично-правовий супровід.
4. Відділ взаємодіє з іншими виконавчими органами Новопсковської селищної ради, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, правоохоронними та судовими органами, органами виконавчої влади, іншими суб’єктами владних повноважень, юридичними та фізичними особами.
5. Відділ не має статусу юридичної особи.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

1. Основним завданням Відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Новопсковською селищною радою та її виконавчими органами, а також посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів Новопсковської селищної ради (далі – селищної ради) та її виконавчих органів, Новопсковського селищного голови (далі – селищного голови) у судах та інших органах.
2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) спрямовує, координує правову роботу, здійснює методичне керівництво та перевіряє її проведення
у селищній раді та її виконавчих органах;
на підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери управління селищної ради;
2) забезпечує самопредставництво селищної ради, її виконавчих органів, селищного голови у справах, в яких працівники Відділу без окремого доручення беруть участь з усіма правами, що надані законодавством про адміністративне, господарське, цивільне судочинство, кримінальним процесуальним законодавством України, Законом України «Про виконавче провадження» позивачу, відповідачу, третій особі, учаснику судового провадження, учаснику виконавчого провадження;
3) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в селищній раді та її виконавчих органах, підприємствах, установах, організаціях, що належить до сфери її управління, у представленні інтересів селищної ради та її виконавчих органів у судах;
4) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проектів рішень селищної ради та її виконавчого комітету з питань, що належать до компетенції селищної ради та її виконавчих органів, проектів розпоряджень селищного голови;
5) перевіряє на відповідність законодавству України і міжнародному законодавству проектів рішень селищної ради та її виконавчих органів, розпоряджень селищного голови, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів. У разі невідповідності проектів рішень, розпоряджень законодавству та якщо внесені Відділом до них зауваження не враховано, Відділ, не візуючи проект, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення уповноваженим органам;
6) проводить правову (юридичну) експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених виконавчими органами селищної ради, за результатами якої надає відповідні висновки;
7) у випадках, визначених чинним законодавством, проводить гендерно-правову та (або) антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів селищної ради, за результатами якої надає відповідні висновки;
8) бере участь у підготовці або за необхідності організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів селищної ради, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;
9) переглядає разом із структурними підрозділами селищної ради нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;
10) інформує керівництво селищної ради про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
11) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;
12) приймає участь у складанні зведеної номенклатури справ селищної ради;
13) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності селищною радою, за необхідності готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;
14) здійснює методичне керівництво правовою роботою в селищній раді та її виконавчих органах, на підприємствах, установах, організаціях, що належить до сфери її управління, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд керівництва селищної ради щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності селищної ради, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності Відділу;
15) надає правові консультації з питань, що належать до компетенції селищної ради, а також за дорученням селищного голови розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України, депутатів місцевих рад;
16) готує позови до суду про визнання незаконними актів державних органів, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які обмежують права територіальної громади, повноваження селищної ради та її посадових осіб, а також позови з інших питань;
17) здійснює правове забезпечення роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті селищної ради;

18) готує звіти, інформаційні, довідкові та інші матеріали з питань, що належать до компетенції Відділу у строки, передбачені чинним законодавством України, та за дорученням селищного голови;
19) забезпечує функції з надання селищною радою безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції селищної ради, за всіма видами правових послуг, визначених Законом України «Про безоплатну правову допомогу»;
20) визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах у виконавчих органах селищної ради та підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління селищної ради;
21) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників селищної ради та її виконавчих органів;
22) здійснює повідомну реєстрацію в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня Новопсковської та Білолуцької селищних територіальних громад;
23) здійснює правове забезпечення діяльності комісій, робочих груп, інших консультативно-дорадчих органів створених селищною радою, її виконавчим комітетом, селищним головою, до складу яких входять працівники Відділу;
24) забезпечує належну реалізацію процесуальних прав та обов’язків селищної ради, її виконавчих органів, селищного голови в судах в інтересах територіальної громади. За належності юридичного обґрунтування здійснює обов’язкове та своєчасне апеляційне та касаційне оскарження судових рішень, які винесені не на користь територіальної громади;
25) веде облік судових справ, в яких бере участь.
3. Видання рішень, розпоряджень та інших розпорядчих актів, а також подання проекту таких актів селищній раді для їх прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з Відділом не допускається.
4. Пропозиції Відділу щодо приведення рішень, розпоряджень та інших розпорядчих актів селищної ради у відповідність із законодавством є обов'язковими для розгляду керівництвом селищної ради.
У разі неврахування пропозицій Відділу або часткового їх врахування, Відділ подає керівництву селищної ради письмовий висновок до проекту акта.


3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

1. Структура Відділу, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом селищної ради, який затверджується в установленому законом порядку.
2. Положення про Відділ затверджується селищною радою, посадові інструкції його працівників затверджуються селищним головою за поданням начальника Відділу.
3. Начальник Відділу здійснює керівництво Відділом, розподіляє обов’язки між працівниками та контролює їх роботу.
4. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу, його обов’язки виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження селищного голови.
5. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи.
6. Селищна рада зобов'язана створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

7. Відділ забезпечує виконання покладених на нього завдань окремими рішеннями селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, що не обмежують виконання покладених на Відділ завдань. Покладення на Відділ обов'язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВІДДІЛУ

Відділ має право:
1. Одержувати у встановленому порядку від посадових та службових осіб селищної ради, підприємств, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб відповідні документи та необхідну інформацію для виконання покладених на Відділ завдань та в межах своїх повноважень.
2. Брати участь у роботі засідань селищної ради, її виконавчого комітету, в нарадах та інших заходах, що проводяться у селищній раді, виконавчому комітеті, скликати наради з питань, віднесених до компетенції Відділу.
3. Готувати матеріали та брати участь у розгляді питань на засіданнях селищної ради та її виконавчого комітету в межах своїх повноважень.
4. Повертати відділам, працівникам селищної ради проекти рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, відповіді на листи, звернення громадян, ініціативні листи та інші документи, які неправильно оформлені та/або подані з порушенням вимог Інструкції з діловодства селищної ради.
5. Залучати спеціалістів інших відділів селищної ради, комунальних підприємств, установ і організацій для розгляду питань, віднесених до компетенції Відділу.
6. Вносити селищному голові пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані заяви, скарги і зауваження громадян.
7. Представляти інтереси селищної ради, її виконавчих органів, селищного голови в судах, прокуратурі, правоохоронних та інших органах, установах, організаціях.
5. КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

Працівники Відділу призначаються і звільняються з посад селищним головою в установленому чинним законодавством України порядку.
Начальник Відділу безпосередньо підпорядкований селищному голові.
Начальник Відділу відповідно до покладених на нього обов'язків:
1) здійснює загальне керівництво роботою Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, несе відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, визначає ступінь відповідальності працівників Відділу;
2) забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Відділ завдань і доручень керівництва селищної ради;
3) розробляє і вносить на затвердження селищному голові посадові інструкції  працівників відділу;
4) вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади й звільнення з посад працівників Відділу;
5) забезпечує взаємодію Відділу з іншими відділами селищної ради;
6) формує плани роботи Відділу, організовує й контролює процес їх виконання;
7) вносить в установленому порядку пропозиції селищному голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Відділу;
8) контролює дотримання працівниками Відділу вимог законів України;
9) забезпечує системне і оперативне оприлюднення на офіційному веб-сайті селищної ради в мережі Інтернет інформації, що входить до компетенції Відділу;

10) забезпечує додержання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов'язків між ними, вживає заходів щодо підвищення їх фахової кваліфікації;
11) забезпечує дотримання законності в діяльності Відділу;
12) визначає потребу і розподіляє надані Відділу ресурси на техніку, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку та програмне забезпечення, інші матеріальні цінності, майно, необхідні для укомплектування Відділу та його працівників, організовує їх облік, контролює правильність утримання, списання;
13) здійснює контроль за дотриманням режиму роботи, додержанням порядку в службових приміщеннях Відділу;
14) координує діяльність працівників Відділу;
15) готує службові характеристики на посадових та службових осіб Відділу;
16) організовує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності, приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників.
Начальник Відділу відповідає за:
1) належну організацію роботи Відділу, задовільний стан службової та виконавської дисципліни у Відділі;
2) забезпечення виконання покладених на Відділ завдань, передбачених цим Положенням;
3) дотримання працівниками Відділу вимог чинного законодавства;
4) трудову та виконавську дисципліну у Відділі;
5) виконання рішень селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень селищного голови з питань, віднесених до компетенції Відділу;
6) своєчасну і достовірну подачу інформацій, звітів, що входять до компетенції Відділу та стан діловодства.
Начальник Відділу повинен знати:
1) Конституцію України ; закони України  ;"Про місцеве самоврядування в Україні"; , ;"Про службу в органах місцевого самоврядування"; ,  "Про державну службу"; ,  "Про запобігання корупції";  та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління;
2) практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції;
3) інструкцію з діловодства селищної ради;
4) правила внутрішнього трудового розпорядку селищної ради;
5) правила ділового етикету;
6) правила охорони праці та протипожежної безпеки;
7) основні програми роботи на комп'ютері.
8) порядок підготовки проектів рішень селищної ради та виконавчого комітету;
9) державну мову, ділову мову.
Начальник Відділу здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Відділ, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови.
Компетенція, конкретні обов'язки та права начальника визначаються цим Положенням.
Працівники Відділу безпосередньо підпорядковуються начальнику Відділу.
На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу його обов'язки виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження селищного голови.

6. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

Працівники Відділу мають право:
1) Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.
2) На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.
3) На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, рангу, якості, досвіду та стажу роботи.
4) На безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці.
5) На соціальний і правовий захист.
6) Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.
7) Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.
Працівники Відділу зобов'язані:
1) Дотримуватися Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування, забезпечувати відповідно до їх повноважень ефективну діяльність селищної ради. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна селищної ради.
2) Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов'язків.
3) Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування.
4) Дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки.
5) Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.
6) Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.
7) Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.
8) Працівники виконують й інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України.
Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:
1) Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.
2) Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.
3) Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь- якого підприємства, установи, організації, об'єднання громадян або конкретної особи.
4) Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв'язку зі своєю службовою діяльністю.
5) Брати участь у страйках.


7. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

Відділ фінансується за рахунок бюджету Новопсковської селищної територіальної громади.
Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники Відділу несуть відповідальність:
1) за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цим Положенням, в межах, визначених чинним законодавством України про працю, Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами України та нормативними актами, посадовими та іншими інструкціями;
2) за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності в межах, визначених чинним законодавством, кримінальним та цивільним законодавством та законодавством про працю України;
3) за завдання матеріальної шкоди в межах, визначених цивільним законодавством та законодавством про працю України;
Ступінь відповідальності кожного працівника Відділу встановлюється згідно з їхніми посадовими інструкціями.

9. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Відділ при виконанні покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими відділами селищної ради в порядку, який визначається цим Положенням та Положеннями інших відділів селищної ради.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням селищної ради.
Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення селищної ради.

Секретар селищної ради                                                                                                                        Тетяна ГРЕЧАНА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь