Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Посадові ЦНАП

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Начальник Центру надання адміністративних послуг-адміністратор Новопсковської селищної ради

І. Загальні положення

1. Начальник Центру надання адміністративних послуг – адміністратор (надалі –  ЦНАП) забезпечує виконання покладених на нього завдань з питань реалізації суб'єктами звернення права на отри­мання адміністративних послуг. Організовує, координує та контролює завдання з питань надання якісних послуг суб'єктам звернень, реє­страції та належного розгляду звернень замовників.

2. Призначається на посаду та припиняє виконання посадових обов'язків згідно з розпорядженням голови селищної ради.

3. Підпорядковується голові селищної ради.

4. В роботі керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобі­гання корупції», «Про дозвільну систему у сфері госпо­дарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про правила етичної поведінки», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», та іншими законами України з питань організації та діяльності державних органів влади; Указом Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України; іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок здійснення дозвільно-погоджувальних процедур та різні види адміністративних послуг, «Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації»; наказами органів виконавчої влади,  розпорядженнями голови селищної ради Положенням та Регламентом Центру надання адміністративних послуг  та цією посадовою інструкцією. Повинен знати структуру Новопсковської селищної ради, практику застосування  законодавства з питань, що належать до його компетенції, правила внутрішнього трудового розпорядку; основи державного управління; законодавство та нормативно-правові акти з охорони праці; правила охорони праці та протипожежної безпеки; принципи роботи комп’ютерних систем та мереж передачі даних; державну мову на рівні ділового спілкування та застосування.

5. На час відсутності (відпустка, лікарняний лист, тощо) начальника ЦНАП його обов'язки виконує заступник начальника ЦНАП - адміністратор згідно з розпорядженням голови громади. 

II. Завдання та обов'язки

Начальник ЦНАП – адміністратор зобов'язаний:

1. Здійснювати керівництво діяльністю ЦНАП, нести персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, забез­печувати виконання планів роботи, розподіляти обов'язки між пра­цівниками, очолювати та контролювати їх роботу.

2. Виконувати функціональні обов'язки адміністратора, у порядку та у спосіб, встановленим чинним законодавством України, у разі службової необхідності.

3. Координувати роботу ЦНАП для ефективної взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг, місцевими та регіональ­ними дозвільними органами, громадськими організаціями, іншими організаціями, установами, підприємствами незалежно від форм власності.

4. Брати участь у підготовці проектів нормативних актів, програм, розпоряджень селищного голови виконавчого комітету, що належать до компетенції ЦНАП.

5. Організовувати особистий прийом громадян з суб'єктами надання адміністративних послуг у встановленому порядку.

6. Координувати та сприяти діяльності адміністраторів ЦНАП.

7. Забезпечувати контроль за дотриманням процесів та процедур надання адміністративних послуг, термінів прийняття рішень по кож­ній конкретній адміністративній послузі.

8. Координувати роботу з надання якісних послуг суб'єктам звер­нень адміністраторами, узагальнювати й аналізувати стан цієї роботи.

9. Здійснювати контроль за додержанням суб'єктами надання адміністративних послуг терміну розгляду справ та прийняття рішень.

10. Забезпечувати єдиний документообіг та чітку організацію роботи зі зверненнями суб'єктів до ЦНАП.

11. Вживати заходи для забезпечення раціонального викорис­тання коштів, передбачених на функціонування ЦНАП.

12. Складати графіки прийому суб'єктів звернень працівниками Центру та контролювати дотримання правил трудового розпорядку.

13. Розглядати скарги на дії чи бездіяльність працівників Центру.

14. Подавати селищному голові пропозиції щодо змін у штатному розписі ЦНАП, вносити в установленому порядку подання про заохо­чення працівників ЦНАП та накладення дисциплінарних стягнень.

15. Забезпечувати ведення діловодства згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства.

16. Організовувати матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП.

17. Забезпечувати висвітлення роботи ЦНАП у засобах масової інформації та на офіційному сайті.

18. Вивчати досвід роботи ЦНАП в інших районах.

19. Звітувати про роботу ЦНАП в порядку, визначеному законо­давством України.

20. Координувати роботи з обробки та захисту персональних даних у Центрі.

21. Нести відповідальність за збереження, облік та звітність вико­ристання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України.

22. Складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках передбачених законом.

23. Розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати стягнення.

III. Права

Начальник ЦНАП – адміністратор має право:

1. Представляти інтереси ЦНАПу у відносинах з суб’єктами надання адміністративних послуг, регіональними дозвільними органами, об’єднаннями громадян, установами, організаціями та підприємствами незалежно від форм власності.

2. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи, погоджувати документи у органах державної влади, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення.

3. Безоплатно одержувати у встановленому порядку від суб’єктів надання адміністративних послуг, органів державної влади, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, дозвільних органів документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних послуг у порядку визначеному чинним законодавством.

4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

5. Підписувати платіжні документи, посвідчення, довідки та інформації, що стосуються ЦНАПу.

6. Брати участь у перевірках роботи з питань надання якісних адміністративних  послуг суб’єктам звернень.

7. Вимагати від дозвільних органів та інших організацій району письмових пояснень про несвоєчасне або неякісне надання послуг суб’єктам звернень.

8. Повертати на доопрацювання неналежно оформлені документи.

9. Вносити пропозиції щодо вдосконалення та покращення роботи  ЦНАПу.

10. Вести ділове листування, готувати запити до виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій з метою отри­мання необхідних статистичних та оперативних даних.

11. Брати участь у нарадах, засіданнях, зборах з питань, що нале­жать до компетенції ЦНАП.

12. Скликати в установленому порядку збори з питань, що нале­жать до компетенції ЦНАП.

13. Надавати пропозиції голові селищної ради сто­совно вдосконалення роботи ЦНАП.

IV. Відповідальність

Начальник ЦНАП – адміністратор несе відповідальність за:

1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, бездіяльність – в  межах, визначених чинним законодавством України.

2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. Завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. Розголошення відомостей, що містять конфіденційну інформацію, – в межах, визначених чинним законодавством України.

5. Здійснення в процесі виконання своїх посадових обов'язків вчинків, які містять склад злочину, за що несе відповідальність згідно норм чинного законодавства України.

6. Порушення загальних правил поведінки державного службовця, етичного кодексу працівників виконавчих органів міської ради та обмежень, пов'язаних з прийняттям на службу в органи державної влади та її проходженням – в межах, визначених чинним законодавством України.

7. Невиконання положень Закону України «Про правила етичної поведінки» – в межах, визначених чинним законодавством України.

8. Порушення вимог Закону України «Про захист персональних даних» – в межах, визначених чинним законодавством України.

V. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

Начальник ЦНАП – адміністратор:

1. Взаємодіє з суб’єктами надання адміністративних послуг,  регіональними та дозвільними органами, а також підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції.

2. Одержує інформацію, розпорядження, рішення, листи, доручення інші документи, що відносяться до діяльності ЦНАПу, від посадових осіб державних органів влади, дозвільних органів, за особистим зверненням суб’єктів звернень.

3. Надає голові та заступнику селищної ради інформаційно-статистичну та аналітичну інформацію про надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, письмові звернення, пропозиції, зауваження, заяви, клопотання, скарги, запити громадян, їх об'єднань, органів державної влади, підприємств, установ, організацій.

4. Погоджує проекти документів громади.

5. Спільно готує документи з працівниками  ЦНАПу .

6.Розглядає та надає відповіді на звернення суб’єктів звернень у встановленому законом порядку.

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Заступника начальника Центру надання адміністративних послуг – адміністратор Новопсковської селищної ради

 

І. Загальні положення

1. Заступник начальника Центру надання адміністративних послуг (далі ЦНАП) – адміністратор Новопсковської селищної ради забезпечує виконання покладених на нього завдань з питань реалізації суб'єктами звернення права на отри­мання адміністративних послуг. Організовує, координує та контролює завдання з питань надання якісних послуг суб'єктам звернень, реє­страції та належного розгляду звернень замовників. Здійснює державну реєстрацію нерухомості, реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

2.  Призначається на посаду та припиняє виконання посадових обов'язків згідно з розпорядженням голови селищної ради.

3. Підпорядковується голові селищної ради та безпосередньо підпорядковується  начальнику ЦНАП Новопсковської селищної ради.

4. В роботі керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про фермерське господарство», «Про кооперацію», «Про споживчу кооперацію», «Про санкції», «Про адміністративні послуги», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок здійснення дозвільно-погоджувальних процедур та різні види адміністративних послуг, «Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації»; наказами органів виконавчої влади,  розпорядженнями голови селищної ради, Регламентом роботи департаменту ЦНАП та посадовою інструкцією.

5. На посаду призначають особу, яка має вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, та має стаж  державної служби та служби в органах місцевого самоврядування не менше 1 року на посаді провідного спеціаліста або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років.

6. На час відсутності (відпустка тощо) заступника начальника його обов’язки виконує інший державний реєстратор, адміністратор ЦНАП згідно з розпорядженням сільського голови.

 

II. Завдання та обов'язки

Заступник начальника ЦНАП - адміністратор зобов'язаний:

1.  Належно, сумлінно, своєчасно і точно виконувати свої посадові обов'язки, що передбачені посадовою інструкцією.

2. Дотримуватись трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці та протипожежної безпеки, дбайливо ставитись до майна, що закріплене за ЦНАПом.

3. При виконанні своїх посадових обов'язків дотримуватись вимог чинного законодавства України, розпоряджень  голови Новопсковської селищної ради.

4. При виконанні своїх службових обов’язків проявляти високу культуру, такт та повагу до законних прав та свобод людини та громадянина.

5.  Розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

6. Вести Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та оформляти належним чином  реєстраційні справи.

7. Здійснювати інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

8. Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»:

1). Здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону, а саме:

- встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:

- відповідність обов'язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом;

- відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;

- відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), відомостям, що містяться у поданих документах;

- наявність обтяжень прав на нерухоме майно;

- наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов'язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;

2). Перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;

3). Під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 01 січня 2013 року, запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником.

4). Відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до нього записи про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів таких прав;

5). Присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав;

6). Виготовляє електронні копії документів та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);

7). Формує документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

8). Надає інформацію з Державного реєстру прав або відмовляє в її наданні у випадках, передбачених Законом  України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

9). Здійснює взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

10). Приймає та видає документи, пов'язані з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації з Державного реєстру прав;

11). Здійснює в межах компетенції заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме:

- вносить пропозиції щодо удосконалення роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому;

- здійснює інші заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

12). Зберігає державну та комерційну таємницю, інформацію про громадян, що стала йому відома під час виконання службових обов'язків, а також іншу інформацію, яка згідно із законодавством, не підлягає розголошенню;

13). Якщо під час проведення державної реєстрації прав у державного реєстратора  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень виникає сумнів щодо справжності поданих документів, то державний реєстратор  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зобов'язаний повідомити про це правоохоронні органи.

14). Здійснює інші повноваження, відповідно до законодавства, виконує інші завдання у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

9. Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»:

1). Приймає документи у паперовій або електронній формі та здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців незалежно від місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) виключно на підставі та відповідно до Закону;

2). Перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду

документів;

3). Перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;

4). Проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

5). Введе Єдиний державний реєстр;

6). Надає виписки для проставляння апостилю, витяги в паперовій формі та документи, що містяться в реєстраційній справі;

7). Формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ;

8). Після проведення реєстраційної дії надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб'єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи;

9). У випадках, передбачених Законом, обов'язково використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього;

10). У випадках, передбачених Законом, обов'язково встановлює наявність/відсутність персональних санкцій відповідно до Закону України «Про санкції»;

11). У разі якщо під час прийому документів для державної реєстрації або проведення реєстраційних дій виникає сумнів щодо справжності поданих документів - негайно повідомляє про це відповідні правоохоронні органи для вжиття необхідних заходів;

12). У разі виявлення державним реєстратором невідповідності законодавству проведеної реєстраційної дії повідомляє про це юридичну особу, фізичну особу - підприємця, стосовно яких проведено реєстраційну дію, для подачі державному реєстратору документів, передбачених Законом, або звертається до суду для вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень;

13). Здійснює інші дії, передбачені Законом.

10. Забезпечувати консультування суб'єктів звернень, надавати вичерпну інформацію про вимоги і порядок одержання адміністра­тивної послуги безпосередньо, в телефонному режимі та через Інтернет.

11. Здійснювати прийом документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, їх реєстрацію, формування вхідного пакету та його передачу відповідним суб'єктам надання послуги.

12.  Брати участь у підготовці проектів актів, програм, що належать до  компетенції  Центру.

13. Дотримуватись процесів та процедур надання адміністративних послуг.

14. Контролювати дотримання суб'єктами надання послуги термі­нів розгляду звернень та видачі результату адміністративної послуги.

15. Забезпечувати інформування суб'єкта звернення про резуль­тати розгляду їх звернень та результат послуги.

16. Видавати  суб'єкту господарювання результат послуги або забезпечувати їх направлення через засоби поштового зв'язку.

17. Реєструвати, вносити інформацію в електронну базу даних про суб'єкта звернення та формувати адміністративну справу.

18. Забезпечувати ведення діловодства згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства.

19. Здійснювати обробку, збір, реєстрацію накопичення, збері­гання, адаптацію, зміну, поновлення, використання та поширення персональних даних відповідно до законодавства про захист персо­нальних даних.

20. Отримувати письмову згоду від фізичних осіб на обробку персональних даних, роз'яснювати порядок та підстави для обробки персональних даних, повідомляти про їх права та мету обробки пер­сональних даних.

21. Забезпечувати захист персональних даних фізичних осіб, вне­сених до автоматизованих систем і картотек персональних даних, від несанкціонованого доступу.

22. Здійснювати зняття документів з контролю на основі надання адміністративної послуги.

23. Інформувати начальника ЦНАП, про порушення вимог законо­давства з питань функціонування Центру надання адміністративних послуг.

24. Готувати пропозиції начальнику ЦНАПу щодо удосконалення процедури надання адміністративних послуг.

25. Формувати та вести автоматизовану систему діловодства.

26. Виконувати інші доручення керівника ЦНАП.

 

III. Права

Заступник начальника ЦНАП - адміністратор має право:

1. Вимагати від суб'єктів звернення подання вхідних пакетів в повному обсязі, передбаченому чинним законодавством, і надання достовірної інформації;

2. Відмовляти в прийнятті та передачі для подальшого опрацю­вання неналежно оформлених документів та неповних пакетів доку­ментів;

3. Контролювати своєчасне виконання суб'єктами надання адміністративних послуг, надісланих їм на розгляд пакетів докумен­тів щодо надання адміністративних послуг у відповідності до вимог Закону України «Про адміністративні послуги»;

4. Вимагати від суб'єктів надання адміністративних послуг та інших організацій письмових пояснень по кожному випадку несвоє­часного і неякісного надання адміністративної послуги суб'єкту звер­нення;

5. Повертати на доопрацювання неправильно оформлені вихідні пакети;

6. Мати іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру надання адміністративних послуг;

7. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги, в межах своєї компетенції;

8. Вносити пропозиції щодо вдосконалення і покращення роботи ЦНАП;

9. Взаємодіяти з суб'єктами надання адміністративних послуг, а також підприємствами, установами, організаціями з питань, що нале­жать до його компетенції;

10. Одержувати інформацію, розпорядження, рішення, листи, доручення інші документи, що належать до діяльності ЦНАП, від начальника ЦНАП, відповідального за ведення діловодства, за осо­бистим зверненням громадян;

11. Отримувати у встановленому порядку від суб'єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій мате­ріали, інформацію, необхідні для виконання завдань, покладених на ЦНАП

12. Розглядати та надавати відповіді на заяви суб'єктів звернень у термін згідно з резолюцією начальника ЦНАП у встановленому зако­ном порядку

13. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

14. Вносити пропозиції щодо отримання від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформації, документів і матеріалів, а від органів статистики - статистичних даних, з метою виконання  завдань.

15. Державний реєстратор не має права приймати рішення про державну реєстрацію прав у разі, якщо речове право на нерухоме майно, обтяження такого права набувається,  змінюється або припиняється за суб'єктом державної реєстрації прав, з яким державний реєстратор  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень перебуває у трудових відносинах або засновником (учасником) якого він є. У такому разі державна реєстрація проводиться іншим державним реєстратором.

16. Державний реєстратор не має права приймати рішення про державну реєстрацію прав на своє ім'я, на ім'я свого чоловіка (дружини), його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), суб'єкта господарювання, засновником (учасником) якого він є. У такому разі державна реєстрація прав проводиться іншим державним реєстратором.

17. Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

18. Втручання будь-яких органів влади, їх посадових осіб, юридичних осіб, громадян та їх об’єднань у діяльність державного реєстратора під час проведення державної реєстрації прав забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

19. За сумлінне виконання повноважень з державної реєстрації має право на винагороду за рахунок коштів, отриманих за справляння адміністративного збору за державну реєстрацію, у розмірі не менше 10 відсотків адміністративного збору.

20. Не має права проводити реєстраційні дії щодо себе, свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), а також юридичних осіб, засновником (учасником) яких він є. У такому разі державна реєстрація проводиться іншим державним реєстратором відповідного суб'єкта державної реєстрації.

21. Інші права посадової осиби місцевого самоврядування, які передбачені Законом України «Про службу в огланах місцевого самоврядування»

 

IV. Відповідальність 

Заступник начальника ЦНАП - адміністратор несе відповідальність за:

1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені посадовою інструкцією, бездіяльність – в  межах, визначених чинним законодавством України.

2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. Завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. Розголошення відомостей, що містять конфіденційну інформацію, – в межах, визначених чинним законодавством України.

5. Здійснення в процесі виконання своїх посадових обов’язків вчинків, які містять склад злочину, за що несе відповідальність згідно норм чинного законодавства України.

6. Порушення загальних правил поведінки державного службовця, етичного кодексу працівників виконавчих органів міської ради та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи державної влади та її проходженням – в межах, визначених чинним законодавством України.

7. Невиконання положень Закону України «Про правила етичної поведінки» – в межах, визначених чинним законодавством України.

8. Порушення вимог Закону України «Про захист персональних даних» – в межах, визначених чинним законодавством України.

9. Рішення, дії або бездіяльність щодо реалізації Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.

 

V. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

Заступник начальника ЦНАП - адміністратор несе відповідальність за:

1. Взаємодіє з суб’єктами надання адміністративних послуг,  регіональними та дозвільними органами, а також підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції.

2. Одержує інформацію, розпорядження, рішення, листи, доручення інші документи, що відносяться до діяльності ЦНАПу, від посадових осіб державних органів влади, дозвільних органів, за особистим зверненням суб’єктів звернень.

3. Надає голові та заступнику селищної ради інформаційно-статистичну та аналітичну інформацію про надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, письмові звернення, пропозиції, зауваження, заяви, клопотання, скарги, запити громадян, їх об'єднань, органів державної влади, підприємств, установ, організацій.

4. Розглядає та надає відповіді на звернення суб’єктів звернень у встановленому законом порядку.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг Новопсковської селищної  ради

 

І. Загальні положення

1. Державний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Новопсковської селищної  ради (надалі державний реєстратор ЦНАП) призначається на посаду та припиняє виконання посадових обов’язків згідно з розпорядженням селищного голови Новопсковської селищної ради.

2. Підпорядковується начальнику ЦНАП.

3. У своїй роботі керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про Державний земельний кадастр», «Про адміністративні послуги», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про фермерське господарство», «Про кооперацію», «Про споживчу кооперацію», «Про санкції», указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, розпорядженнями селищного голови, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, наказами керівника ЦНАП, Регламентом ЦНАП, Положенням про ЦНАП та посадовою інструкцією, іншими нормативними актами.

Повинен знати основи діловодства, володіти основними принципами роботи на комп’ютері, бути ознайомленим з правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також правилами та нормами охорони праці та протипожежної безпеки, володіти державною мовою.

4. На посаду призначають особу, яка є громадянами України, мають вищу землевпорядну або юридичну освіту, стаж землевпорядної або юридичної роботи становить не менш як два роки.

6. На час відсутності (відпустка тощо) державного реєстратора її обов’язки виконує інший державний реєстратор, адміністратор ЦНАП згідно з розпорядженням сільського голови.

 

ІІ. Завдання та обов’язки

Державний реєстратор ЦНАП зобов’язаний:

 1. Належно, сумлінно, своєчасно і точно виконувати свої посадові обов'язки, що передбачені посадовою інструкцією.
 2. Дотримуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці та протипожежну безпеку, дбайливо ставитися до майна, що закріплене за ЦНАП.
 3. Під час виконання своїх посадових обов’язків дотримуватись вимог чинного законодавства України, рішень селищної ради, її виконавчого комітету та розпоряджень селищної голови.
 4. Під час виконання своїх службових обов’язків проявляти високу культуру, такт та повагу до законних прав та свобод людини та громадянина.

5 Проводити реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6. Вести Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та оформляти належним чином  реєстраційні справи.

7. Здійснювати інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

8. Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»:

1). Приймає документи у паперовій або електронній формі та здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців незалежно від місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) виключно на підставі та відповідно до Закону;

2). Перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду

документів;

3). Перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;

4). Проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

5). Введе Єдиний державний реєстр;

6). Надає виписки для проставляння апостилю, витяги в паперовій формі та документи, що містяться в реєстраційній справі;

7). Формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ;

8). Після проведення реєстраційної дії надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб'єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи;

9). У випадках, передбачених Законом, обов'язково використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього;

10). У випадках, передбачених Законом, обов'язково встановлює наявність/відсутність персональних санкцій відповідно до Закону України «Про санкції»;

11). У разі якщо під час прийому документів для державної реєстрації або проведення реєстраційних дій виникає сумнів щодо справжності поданих документів - негайно повідомляє про це відповідні правоохоронні органи для вжиття необхідних заходів;

12). У разі виявлення державним реєстратором невідповідності законодавству проведеної реєстраційної дії повідомляє про це юридичну особу, фізичну особу - підприємця, стосовно яких проведено реєстраційну дію, для подачі державному реєстратору документів, передбачених Законом, або звертається до суду для вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень;

13). Здійснює інші дії, передбачені Законом.

9. Відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» здійснювати:

1) прийом заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру;

2) прийом заяв в електронній формі про отримання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

3) проводити перевірку відповідності поданих документів вимогам законодавства.

4). Надавати відомості з Державного земельного кадастру про землі та земельні ділянки (їх частини), розташовані в межах району, міста республіканського (Автономної Республіки Крим) чи обласного значення, та відмови у їх наданні, витягів з Державного земельного кадастру про будь-яку земельну ділянку в межах державного кордону.

5). Оприлюднювати за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держгеокадастру дати та номера реєстрації заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру, їх стислого змісту та інформації про результати розгляду.

10. Здійснювати обробку, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та захист персональних даних відповідно до законодавства про захист персональних даних.

11. Отримувати письмову згоду від фізичних осіб на обробку персональних даних, роз'яснювати порядок та підстави для обробки персональних даних, повідомляти про їх права та мету обробки персональних даних.

12. Забезпечувати консультування суб'єктів звернень, надавати вичерпну інформацію про вимоги і порядок одержання адміністра­тивної послуги безпосередньо, в телефонному режимі та через Інтернет.

13. Здійснювати прийом документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, їх реєстрацію, формування вхідного пакету та його передачу відповідним суб'єктам надання послуги.

14. Видавати суб'єкту господарювання результат послуги або забезпечувати їх направлення через засоби поштового зв'язку.

15. Реєструвати, вносити інформацію в електронну базу даних про суб'єкта звернення та формувати адміністративну справу.

16. Забезпечувати ведення діловодства згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства.

17. Забезпечувати захист персональних даних фізичних осіб, вне­сених до автоматизованих систем і картотек персональних даних, від несанкціонованого доступу.

18. Інформувати начальника ЦНАП, про порушення вимог законо­давства з питань функціонування Центру надання адміністративних послуг.

19. Виконувати інші доручення начальника ЦНАП.

 

ІІІ. Права

Державний реєстратор ЦНАП має право:

1. Отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності матеріали та інформацію, необхідні для виконання посадових обов’язків.

2. Інформувати начальника ЦНАП про стан роботи з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також вносити пропозиції щодо її вдосконалення.

3. У порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюється з іншими документами, що стосуються проходження ним служби в органах місцевого самоврядування.

4. Погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою одержання документів дозвільного характеру без залучення суб’єкта звернення.

5. Інформувати начальника ЦНАП про порушення термінів розгляду суб’єктів звернень.

6. Брати  участь у засіданнях, семінарах, нарадах, які проводяться в разі розгляду на них питань, що входять до компетенції роботи ЦНАП.

 

ІV. Відповідальність

Державний реєстратор ЦНАП несе відповідальність за:

 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, бездіяльність – в межах, визначених чинним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.
 4.  Розголошення відомостей, що містять конфіденційну інформацію, – в межах, визначених чинним законодавством України.
 5. Здійснення в процесі виконання своїх посадових обов’язків вчинків які містять склад злочину, за що несе відповідальність згідно норм чинного законодавства України.
 6. Невиконання положень Закону України «Про правила етичної поведінки» – в межах, визначених чинним законодавством України.
 7.  Порушення вимог Закону України «Про захист персональних даних» – в межах, визначених чинним законодавством України.

 

V. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

Державний реєстратор ЦНАП:

1. Взаємодіє з виконавчими органами селищної ради (суб’єктами надання послуг), а також підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції.

2. Одержує інформацію, розпорядження, рішення, листи, доручення інші документи, що відносяться до діяльності ЦНАП, від начальника ЦНАП, спеціаліста, відповідального за ведення діловодства, інших посадових осіб виконавчих органів селищної ради, за особистим зверненням громадян.

3. Погоджує проекти документів, що готуються, з начальником ЦНАП.

4. Розглядає та надає відповіді на заяви суб’єктів звернень у термін згідно з резолюцією начальника ЦНАП у встановленому законом порядку.

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг Новопсковської селищної  ради

 

І. Загальні положення

1. Державний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Новопсковської селищної  ради (надалі державний реєстратор ЦНАП) здійснює державну реєстрацію нерухомості, реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

2. Призначається на посаду та припиняє виконання посадових обов’язків згідно з розпорядженням селищного голови Новопсковської селищної ради.

3. Підпорядковується начальнику ЦНАП.

4. У своїй роботі керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про фермерське господарство», «Про кооперацію», «Про споживчу кооперацію», «Про санкції», «Про адміністративні послуги», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних»,  іншими нормативно-правовими актами.

Повинен знати основи діловодства, володіти основними принципами роботи на комп’ютері, бути ознайомленим з правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також правилами та нормами охорони праці та протипожежної безпеки, володіти державною мовою.

5. На посаду призначають особу, яка має вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, та має стаж  державної служби та служби в органах місцевого самоврядування не менше 1 року на посаді провідного спеціаліста або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років.

6. На час відсутності (відпустка тощо) державного реєстратора  його обов’язки виконує інший державний реєстратор, адміністратор ЦНАП згідно з розпорядженням сільського голови.

 

ІІ. Завдання та обов’язки

Державний реєстратор ЦНАП зобов’язаний:

 1.  Належно, сумлінно, своєчасно і точно виконувати свої посадові обов'язки, що передбачені посадовою інструкцією.
 2. Дотримуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці та протипожежну безпеку, дбайливо ставитися до майна, що закріплене за ЦНАП.
 3. Під час виконання своїх посадових обов’язків дотримуватись вимог чинного законодавства України, рішень селищної ради, її виконавчого комітету та розпоряджень селищної голови.
 4. Під час виконання своїх службових обов’язків проявляти високу культуру, такт та повагу до законних прав та свобод людини та громадянина.

5. Готувати проекти інформаційно-аналітичних матеріалів по відповідній ділянці роботи.

6 Проводити реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

7. Вести Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та оформляти належним чином  реєстраційні справи.

8. Здійснювати інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

9. Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»:

1). Здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону, а саме:

- встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:

- відповідність обов'язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом;

- відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;

- відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), відомостям, що містяться у поданих документах;

- наявність обтяжень прав на нерухоме майно;

- наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов'язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;

2). Перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;

3). Під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 01 січня 2013 року, запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником.

4). Відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до нього записи про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів таких прав;

5). Присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав;

6). Виготовляє електронні копії документів та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);

7). Формує документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

8). Надає інформацію з Державного реєстру прав або відмовляє в її наданні у випадках, передбачених Законом  України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

9). Здійснює взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

10). Приймає та видає документи, пов'язані з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації з Державного реєстру прав;

11). Здійснює в межах компетенції заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме:

- вносить пропозиції щодо удосконалення роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому;

- здійснює інші заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

12). Зберігає державну та комерційну таємницю, інформацію про громадян, що стала йому відома під час виконання службових обов'язків, а також іншу інформацію, яка згідно із законодавством, не підлягає розголошенню;

13). Якщо під час проведення державної реєстрації прав у державного реєстратора  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень виникає сумнів щодо справжності поданих документів, то державний реєстратор  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зобов'язаний повідомити про це правоохоронні органи.

14). Здійснює інші повноваження, відповідно до законодавства, виконує інші завдання у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

10. Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»:

1). Приймає документи у паперовій або електронній формі та здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців незалежно від місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) виключно на підставі та відповідно до Закону;

2). Перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду

документів;

3). Перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;

4). Проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

5). Введе Єдиний державний реєстр;

6). Надає виписки для проставляння апостилю, витяги в паперовій формі та документи, що містяться в реєстраційній справі;

7). Формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ;

8). Після проведення реєстраційної дії надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб'єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи;

9). У випадках, передбачених Законом, обов'язково використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього;

10). У випадках, передбачених Законом, обов'язково встановлює наявність/відсутність персональних санкцій відповідно до Закону України «Про санкції»;

11). У разі якщо під час прийому документів для державної реєстрації або проведення реєстраційних дій виникає сумнів щодо справжності поданих документів - негайно повідомляє про це відповідні правоохоронні органи для вжиття необхідних заходів;

12). У разі виявлення державним реєстратором невідповідності законодавству проведеної реєстраційної дії повідомляє про це юридичну особу, фізичну особу - підприємця, стосовно яких проведено реєстраційну дію, для подачі державному реєстратору документів, передбачених Законом, або звертається до суду для вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень;

13). Здійснює інші дії, передбачені Законом.

11. Здійснювати обробку, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та захист персональних даних відповідно до законодавства про захист персональних даних.

12. Отримувати письмову згоду від фізичних осіб на обробку персональних даних, роз'яснювати порядок та підстави для обробки персональних даних, повідомляти про їх права та мету обробки персональних даних.

13. Забезпечувати консультування суб'єктів звернень, надавати вичерпну інформацію про вимоги і порядок одержання адміністра­тивної послуги безпосередньо, в телефонному режимі та через Інтернет.

14. Здійснювати прийом документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, їх реєстрацію, формування вхідного пакету та його передачу відповідним суб'єктам надання послуги.

15. Видавати  суб'єкту господарювання результат послуги або забезпечувати їх направлення через засоби поштового зв'язку.

16. Реєструвати, вносити інформацію в електронну базу даних про суб'єкта звернення та формувати адміністративну справу.

17. Забезпечувати ведення діловодства згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства.

18. Забезпечувати захист персональних даних фізичних осіб, вне­сених до автоматизованих систем і картотек персональних даних, від несанкціонованого доступу.

19. Інформувати начальника ЦНАП, про порушення вимог законо­давства з питань функціонування Центру надання адміністративних послуг.

20. Виконувати інші доручення начальника ЦНАП.

21. Приймає участь у навчальних заходах (семінарах, лекціях, тренінгах тощо).

 

ІІІ. Права

Державний реєстратор ЦНАП  має право:

1. Отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності матеріали та інформацію, необхідні для виконання посадових обов’язків.

2. Інформувати начальника ЦНАП про стан роботи з державної реєстрації нерухомості, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також вносити пропозиції щодо її вдосконалення.

3. У порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюється з іншими документами, що стосуються проходження ним служби в органах місцевого самоврядування.

4. Погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою одержання документів дозвільного характеру без залучення суб’єкта звернення.

5. Інформувати начальника ЦНАП про порушення термінів розгляду суб’єктів звернень.

6. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для видачі документів дозвільного характеру.

7. Брати  участь у засіданнях, семінарах, нарадах, які проводяться в разі розгляду на них питань, що входять до компетенції роботи ЦНАП.

8. За сумлінне виконання повноважень з державної реєстрації має право на винагороду за рахунок коштів, отриманих за справляння адміністративного збору за державну реєстрацію, у розмірі не менше 10 відсотків адміністративного збору.

9. Державний реєстратор  не має права проводити реєстраційні дії щодо себе, свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), а також юридичних осіб, засновником (учасником) яких він є. У такому разі державна реєстрація проводиться іншим державним реєстратором відповідного суб'єкта державної реєстрації.

 

ІV. Відповідальність

Державний реєстратор ЦНАП несе відповідальність за:

 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, бездіяльність – в межах, визначених чинним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.
 4.  Розголошення відомостей, що містять конфіденційну інформацію, – в межах, визначених чинним законодавством України.
 5. Здійснення в процесі виконання своїх посадових обов’язків вчинків які містять склад злочину, за що несе відповідальність згідно норм чинного законодавства України.
 6. Порушення Загальних правил поведінки державного службовця, – в межах, визначених чинним законодавством України.
 7.  Порушення вимог Закону України «Про захист персональних даних» – в межах, визначених чинним законодавством України.

8. Рішення, дії або бездіяльність щодо реалізації Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.

V. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

Державний реєстратор ЦНАП:

1. Взаємодіє з виконавчими органами селищної ради (суб’єктами надання послуг), а також підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції.

2. Одержує інформацію, розпорядження, рішення, листи, доручення інші документи, що відносяться до діяльності ЦНАП, від начальника ЦНАП, спеціаліста, відповідального за ведення діловодства, інших посадових осіб виконавчих органів селищної ради, за особистим зверненням громадян.

3. Погоджує проекти документів, що готуються, з начальником ЦНАП.

4. Розглядає та надає відповіді на заяви суб’єктів звернень у термін згідно з резолюцією начальника ЦНАП у встановленому законом порядку.

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 адміністратора Центру надання адміністративних послуг  Новопсковської селищної ради

 

І. Загальні положення

1. Адміністратор Центру надання адміністративних послуг (далі ЦНАП) Новопсковської селищної ради забезпечує виконання покладених на нього завдань з питань реалізації суб'єктами звернення права на отри­мання адміністративних послуг  призначається на посаду та припиняє виконання посадових обов'язків згідно з розпорядженням голови селищної ради.

3. Підпорядковується голові селищної ради та безпосередньо підпорядковується  начальнику ЦНАП Новопсковської селищної ради.

4. В роботі керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про Державний земельний кадастр», «Про запобігання корупції», «Про адміністративні послуги», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок здійснення дозвільно-погоджувальних процедур та різні види адміністративних послуг, «Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації»; наказами органів виконавчої влади,  розпорядженнями голови селищної ради, Положенням та Регламентом роботи департаменту ЦНАП та посадовою інструкцією.

5. На посаду призначають особу, яка має вищу освіту.

6. На час відсутності (відпустка тощо) адміністратора його обов’язки виконує інший адміністратор, регістратор, спеціаліст ЦНАП згідно з розпорядженням селищного голови.

 

II. Завдання та обов'язки

Адміністратор ЦНАП  зобов'язаний:

1.  Належно, сумлінно, своєчасно і точно виконувати свої посадові обов'язки, що передбачені посадовою інструкцією.

  • Дотримуватись трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці та протипожежної безпеки, дбайливо ставитись до майна, що закріплене за ЦНАПом.

3.Здійснювати реєстрацію:

  • заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру;
  • заяв в електронній формі про отримання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
  • проводити перевірку відповідності поданих документів вимогам законодавства.

         4. Надавати відомості з Державного земельного кадастру про землі та земельні ділянки (їх частини), розташовані в межах району, міста республіканського (Автономної Республіки Крим) чи обласного значення, та відмови у їх наданні, витягів з Державного земельного кадастру про будь-яку земельну ділянку в межах державного кордону.

    5. Оприлюднювати за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держгеокадастру дати та номера реєстрації заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру, їх стислого змісту та інформації про результати розгляду.

6. При виконанні своїх посадових обов'язків дотримуватись вимог чинного законодавства України, розпоряджень  селищного голови.

7. При виконанні своїх службових обов’язків проявляти високу культуру, такт та повагу до законних прав та свобод людини та громадянина.

8.  Розглядати справи про адміністративні правопорушення, складати протоколи та постанови про адміністративні правопорушення у порядку, передбаченому Законом,  та накладати стягнення.

 9. Здійснювати інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

10. Забезпечувати консультування суб'єктів звернень, надавати вичерпну інформацію про вимоги і порядок одержання адміністра­тивної послуги безпосередньо, в телефонному режимі та через Інтернет.

11. Приймати документи, необхідні для одержання адміністративної послуги, їх реєстрацію, формування вхідного пакету та його передачу відповідним суб'єктам надання послуги, здійснювати їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

12.  Брати участь у підготовці проектів актів, програм, що належать до  компетенції  Центру.

13. Дотримуватись процесів та процедур надання адміністративних послуг.

14. Контролювати дотримання суб'єктами надання послуги термі­нів розгляду звернень та видачі результату адміністративної послуги.

15. Забезпечувати інформування суб'єкта звернення про резуль­тати розгляду їх звернень та результат послуги.

16. Видавати  суб'єкту господарювання результат послуги або забезпечувати їх направлення через засоби поштового зв'язку.

17. Реєструвати, вносити інформацію в електронну базу даних про суб'єкта звернення та формувати адміністративну справу.

18. Забезпечувати ведення діловодства згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства.

19. Здійснювати обробку, збір, реєстрацію накопичення, збері­гання, адаптацію, зміну, поновлення, використання та поширення персональних даних відповідно до законодавства про захист персо­нальних даних.

20. Отримувати письмову згоду від фізичних осіб на обробку персональних даних, роз'яснювати порядок та підстави для обробки персональних даних, повідомляти про їх права та мету обробки пер­сональних даних.

21. Забезпечувати захист персональних даних фізичних осіб, вне­сених до автоматизованих систем і картотек персональних даних, від несанкціонованого доступу.

22. Здійснювати зняття документів з контролю на основі надання адміністративної послуги.

23. Інформувати начальника ЦНАП, про порушення вимог законо­давства з питань функціонування Центру надання адміністративних послуг.

24. Готувати пропозиції начальнику ЦНАПу щодо удосконалення процедури надання адміністративних послуг.

25. Формувати та вести автоматизовану систему діловодства.

26. Виконувати інші доручення керівника ЦНАП.

 

III. Права

Адміністратор  ЦНАП  має право:

1. Вимагати від суб'єктів звернення подання вхідних пакетів в повному обсязі, передбаченому чинним законодавством, і надання достовірної інформації;

2. Відмовляти в прийнятті та передачі для подальшого опрацю­вання неналежно оформлених документів та неповних пакетів доку­ментів;

3. Контролювати своєчасне виконання суб'єктами надання адміністративних послуг, надісланих їм на розгляд пакетів докумен­тів щодо надання адміністративних послуг у відповідності до вимог Закону України «Про адміністративні послуги»;

4. Вимагати від суб'єктів надання адміністративних послуг та інших організацій письмових пояснень по кожному випадку несвоє­часного і неякісного надання адміністративної послуги суб'єкту звер­нення;

5. Повертати на доопрацювання неправильно оформлені вихідні пакети;

6. Мати іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру надання адміністративних послуг;

7. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги, в межах своєї компетенції;

8. Вносити пропозиції щодо вдосконалення і покращення роботи ЦНАП;

9. Взаємодіяти з суб'єктами надання адміністративних послуг, а також підприємствами, установами, організаціями з питань, що нале­жать до його компетенції;

10. Одержувати інформацію, розпорядження, рішення, листи, доручення інші документи, що належать до діяльності ЦНАП, від начальника ЦНАП, відповідального за ведення діловодства, за осо­бистим зверненням громадян;

11. Отримувати у встановленому порядку від суб'єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій мате­ріали, інформацію, необхідні для виконання завдань, покладених на ЦНАП

12. Розглядати та надавати відповіді на заяви суб'єктів звернень у термін згідно з резолюцією начальника ЦНАП у встановленому зако­ном порядку

13. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань надання адміністративних послуг.

14. Вносити пропозиції щодо отримання від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформації, документів і матеріалів, а від органів статистики - статистичних даних, з метою виконання  завдань.

15. Інші права посадової особи місцевого самоврядування, які передбачені Законом України «Про службу в огланах місцевого самоврядування»

 

IV. Відповідальність 

Адміністратор ЦНАП несе відповідальність за:

1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені посадовою інструкцією, бездіяльність – в  межах, визначених чинним законодавством України.

2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. Завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. Розголошення відомостей, що містять конфіденційну інформацію, – в межах, визначених чинним законодавством України.

5. Здійснення в процесі виконання своїх посадових обов’язків вчинків, які містять склад злочину, за що несе відповідальність згідно норм чинного законодавства України.

6. Порушення загальних правил поведінки державного службовця, етичного кодексу працівників виконавчих органів міської ради та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи державної влади та її проходженням – в межах, визначених чинним законодавством України.

7. Невиконання положень Закону України «Про правила етичної поведінки» – в межах, визначених чинним законодавством України.

8. Порушення вимог Закону України «Про захист персональних даних» – в межах, визначених чинним законодавством України.

9. Рішення, дії або бездіяльність щодо реалізації Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.

 

V. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

Адміністратор ЦНАП несе відповідальність за:

1. Взаємодіє з суб’єктами надання адміністративних послуг,  регіональними та дозвільними органами, а також підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції.

2. Одержує інформацію, розпорядження, рішення, листи, доручення інші документи, що відносяться до діяльності ЦНАПу, від посадових осіб державних органів влади, дозвільних органів, за особистим зверненням суб’єктів звернень.

3. Надає голові та заступнику селищної ради інформаційно-статистичну та аналітичну інформацію про надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, письмові звернення, пропозиції, зауваження, заяви, клопотання, скарги, запити громадян, їх об'єднань, органів державної влади, підприємств, установ, організацій.

4. Розглядає та надає відповіді на звернення суб’єктів звернень у встановленому законом порядку.

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Спеціаліста І категорії Центру надання адміністративних послуг

Новопсковської селищної ради

 

І. Загальні положення

1. Спеціаліст Центру надання адміністративних послуг  (далі - спеціаліст) призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням Новопсковського селищного голови.

2. Спеціаліст безпосередньо підпорядковується начальнику Центру надання адміністративних послуг.

3. Спеціаліст в своїй діяльності керується Конституцію України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України,  іншими нормативно – правовими акти, що регулюють забезпечення реалізації державної політики у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб, Регламентами селищної ради та виконавчого комітету селищної ради, Положенням про відділ муніципальних послуг та правових питань Новопсковської селищної ради, цією посадовою інструкцією.

4. На час відсутності (відпустка тощо) спеціаліста  його обов’язки виконує інший спеціаліст, державний реєстратор,  адміністратор згідно з розпорядженням сільського голови.

 

ІІ. Функціональні обов’язки

1. Забезпечує прийом документів, поданих для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання.

2. Контролює та перевіряє документи, що пред'являються для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, забезпечує їх збереження.

3. Здійснює реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання осіб у межах Новопсковської селищної територіальної громади.

4. Забезпечує складання встановленої звітності.

5. Надає у встановленому законом порядку відомості про реєстрацію та  зняття з реєстрації проживання / перебування до Єдиного державного демографічного реєстру.

6. Готує відповіді на запити вищестоящих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.

7. Формує та веде реєстраційні справи.

8. Забезпечує збереження та достовірність відомостей картотеки паспортного обліку, здійснює  їх звірку.

9. Здійснює контроль за дотриманням паспортного режиму громадянами.

10. Виконує інші доручення селищного голови та начальника Центру надання адміністративних послуг .

11. Зберігає державну та комерційну таємницю, інформацію про громадян, що стала йому відома під час виконання службових обов'язків, а також іншу інформацію, яка згідно із законодавством, не підлягає розголошенню

 

ІІІ. Права

 

1. Одержувати, в межах повноважень, від виконавчих органів селищної  ради, підприємств, установ і організацій документи та інші інформаційні й довідкові матеріали, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків.

2. Вносити керівництву пропозиції щодо вдосконалення своєї роботи.                                                                

3. Одержувати допомогу у виконанні своїх обов'язків і здійсненні прав.

4. Ознайомлюватися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

5. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.

6. На передбачені законодавством соціальні гарантії.

7. На проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних звинувачень або підозр.

8. Захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

 

ІV. Відповідальність

1. За неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.

2. За бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

3. За неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

4. Порушення норм етики поведінки та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження.

5. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.

6. За неналежне виконання службових  обов’язків, перевищення своїх повноважень, несе цивільну, адміністративну або кримінальної відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

інспектора ВОС Центру надання адміністративних послуг

Новопсковської селищної ради

        

1. Загальні положення

1.1. Інспектор ВОС Центру надання адміністративних послуг Новопсковської селищної ради (далі - інспектор) призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою з дотриманням вимог чинного законодавства України.

1.2. Інспектор безпосередньо підпорядкований начальнику Центру надання адміністративних послуг селищної ради.

1.3. Інспектор в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”“Про інформацію”“Про захист персональних даних” і “Про Державний реєстр виборців” та іншими законами, постановами Верховної  Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженням Кабінету Міністрів України, актами органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

2. Повноваження та функціональні обов’язки

2.1. З питань військово-облікового столу:

2.1.1. Своєчасно подавати у військовий комісаріат списки юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць.

2.1.2. Забезпечувати оповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у військовий комісаріат.

2.1.3. Своєчасно проводити бронювання військовозобов’язаних за підприємством  (установою, організацією) на період мобілізації та воєнного часу.

2.1.4. Проводити звірку з Старобільсько-Новопсковським ОРВК облікових документів (картки форми Т-2, облікові картки).

2.1.5. Повідомляти у тижневий термін райвійськкомат про військовозобов’язаних, які заявили про зміну стану здоров’я.

2.1.6. Проводити заняття та доведення інформації до військовозобов’язаних щодо порядку виконання військового обов’язку в запасі.

2.1.7. Грамотно та доцільно виконувати функціональні обов’язки, застосувати закони та нормативні акти.

2.1.8. Здійснює облік військовозобов’язаних та організаційні заходи щодо їх призову до лав збройних сил України.

2.1.9. Забезпечує виконання мобілізаційних заходів на території ради.

2.1.10. Забезпечує паспортизацію населення територіальної громади.

2.1.11. Організовує роботу з обліку та обслуговування соціально – побутових умов інвалідів війни, учасників бойових дій, солдатських вдів та сиріт.

2.1.12. Здійснює реєстрацію громадян згідно діючого законодавства.

2.1.13. Готує інформації, доповіді на засідання виконкому та селищної ради,  відповіді на листи стосовно питань обліку і призову юнаків до лав армії, паспортного обліку громадян, реєстрації місця проживання та інші, стосовно своїх службових обов’язків.

2.1.14. Готує та подає інформацію для державного реєстру виборців.

2.1.15. Тримає в належному стані картотеку, оновлює її за необхідності.

2.1.16. Слідкує за зміною прізвищ, освіти, місця роботи, сімейного стану військовозобов’язаних, які стоять на обліку.

2.1.17. Проводить щорічну звірку карток первинного обліку з картками Т-2 підприємств та обліковими картками Старобільсько-Новопсковським ОРВК.

2.1.18. Проводить роз’яснення серед працюючих призовників та військовозобов’язаних по дотриманню правил військового обліку.

2.1.19. Веде облік пенсіонерів МО України.

2.1.20. Проводить роботу з ветеранами ВВВ.

2.2. З питань реєстрації фізичних осіб:

2.2.1. забезпечує:

- реалізацію державної політики у сфері реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, а також стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- доступ до публічної інформації, володільцем якої є селищна рада;

- формування та ведення Реєстру територіальної громади;

- передачу інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/ перебування до Єдиного державного демографічного реєстру (далі – ЄДДР);

- захист Реєстру територіальної громади у процесі його формування
та ведення при здійсненні обміну відомостями між реєстрами інших територіальних громад;

- інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

- оприлюднення та вільний доступ до необхідної суб’єктам звернення інформації для отримання адміністративних послуг;

- дотримання правил пожежної безпеки, техніки безпеки та гігієни праці в адміністративній будівлі;

2.2.2. здійснює:

- реєстрацію (за встановленими Правилами) місця проживання/перебування фізичної особи після подання особою або її представником необхідних документів;

- зняття з реєстрації (за встановленими Правилами) місця проживання/перебування фізичної особи після подання особою або її представником необхідних документів;

- внесення відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування
у документ, до якого вносяться ці відомості;

- формування та внесення даних про реєстрацію місця проживання/перебування фізичної особи до Реєстру територіальної громади;

- оформлення та видачу довідки про реєстрацію місця проживання/перебування дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки;

- направлення повідомлення, у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно-територіальній одиниці, в той же день, про зняття особи з реєстрації місця проживання для внесення інформації до відповідного реєстру;

- формування та ведення Реєстру територіальної громади, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій:

- зберігання персональних даних, що вносяться до Реєстру територіальної громади та їх відображення за встановленою формою;

- зберігання та друк заяви-анкети про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи;

- формування та друк відмови у здійсненні реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи;

- перевірку персональних даних фізичної особи за базами даних,
які сформовані з використанням персональних даних Державного реєстру виборців;

- формування та друк заяви-анкети для внесення інформації до ЄДДР;

- взаємопов’язаний пошук за атрибутами, відображення в інтерфейсі результатів, друк списку чи картки;

- коригування даних, перереєстрацію місця проживання/перебування фізичних осіб та скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

- збирання, підготовку, введення з первинних документів та сканованих документів;

- перевірку факту реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування за іншою адресою в межах обслуговування Реєстру територіальної громади;

- пошук інформації про фізичну особу за базою даних Реєстру територіальної громади;

- формування та друк за встановленими формами звітів, довідок, карток, повідомлень тощо;

- перевірку некоректних відомостей Реєстру територіальної громади, виявлених розпорядником Реєстру;

- прийом громадян з питань, віднесених до його повноважень;

2.2.3. готує:

- самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання селищній раді, виконавчому комітету селищної ради, селищному голові;

- повідомлення, у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно-територіальній одиниці, в той же день, про зняття особи з реєстрації місця проживання для внесення інформації до відповідного реєстру;

- висновок та рішення про скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи, у разі виявлення порушень;

- письмове повідомлення фізичній особі про скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування (у разі виявлення порушень);

- листи підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форми власності з питань, віднесених до його повноважень;

- довідки, інформації, інформаційно-аналітичні та методичні матеріали з питань, віднесених до його повноважень;

- відповіді на звернення громадян з питань, віднесених до його повноважень;

2.2.4. розробляє проекти рішень селищної ради, рішень виконавчого комітету селищної ради, розпоряджень селищного голови, з питань, віднесених до його повноважень;

2.2.5. бере участь у:

- розробленні проектів рішень селищної ради, рішень виконавчого комітету селищної ради, розпоряджень селищного голови, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи селищної ради;

- заходах, які проводяться керівництвом селищної ради та її виконавчими органами;

2.2.6.     розглядає у встановленому законодавством порядку звернення громадян;

2.2.7.     приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації місця проживання фізичної особи;

2.2.8.     складає матеріали про адміністративні правопорушення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення;

2.2.9.   опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів селищної ради;

2.2.10. інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

2.3. Виконує інші доручення начальника відділу.

2.4. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

3. Права

3.1. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

3.2. На оплату праці.

3.3. На просування по службі відповідно до професійної роботи умови праці.

3.4. На соціальний і правовий захист.

3.5. На проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри.

3.6. Захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

 

4. Відповідальність

Інспектор несе відповідальність за:

- неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків;

- бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

 • порушення: правил внутрішнього трудового розпорядку, правил з охорони праці, норм етики поведінки посадової особи та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь