Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Посадові інструкції Відділ культури, туризму, молоді та спорту

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника відділу культури, туризму, молоді та спорту Новопсковської селищної ради

 

 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  1. Начальник відділу культури Новопсковської  (далі - начальник) є посадовою особою місцевого самоврядування.
  2. Начальник призначається на посаду сільським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.
  3. Начальник підпорядкований селищному голові.
  4. Кваліфікаційні вимоги:
   • громадянство України;
   • вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;
   • знання державної мови;
   • вміння роботи на комп»ютері на рівні користувача;
   • стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій);
   • стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років.

1.5. Начальник повинен знати:

 • Конституцію України;
  • основні принципи роботи на комп'ютері.
  • правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
  • правила ділового етикету;
  • інструкцію з діловодства;
  • Закони України, Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що стосуються його службової діяльності;
  • акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування та діяльності селищної ради;

1.6. На період відпустки, хвороби або на час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу, а в разі його відсутності - працівник відділу відповідно до розпорядження селищного голови. Особа, що виконує обов’язки начальника відділу має всі його права, в тому числі право першого підпису платіжних, розрахункових, фінансових та інших розпорядчих документів.

 

 1. ЗАВДАННЯ, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ
  1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, сприяє створенню належних умов праці у відділі.
  2. Подає:

- на затвердження селищній раді проекти Положення про відділ, структуру та штатний розпис відділу;

- пропозиції селищному голові щодо звільнення з посади працівників відділу - посадових осіб органів місцевого самоврядування;

  1. Формує структурні підрозділи відділу відповідно до затвердженого штатного розпису;
  2. Затверджує:

- положення про структурні підрозділи відділу;

- посадові інструкції працівників відділу, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, та розподіляє обов’язки між ними, забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- посадові інструкції керівників закладів культури базової мережі місцевого рівня ОТГ;

- плани роботи та звіти структурних підрозділів відділу, закладів культури базової мережі місцевого рівня ОТГ;

- штатний розпис, кошторис, закладів культури базової мережі місцевого рівня ОТГ;

- склади комісій і рад, які створюються при відділі.

2.5. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи селищної ради та виконавчого комітету селищної ради.

2.6. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

2.7. Призначає на посади (приймає на роботу) і звільняє:

- працівників відділу, які не є посадовими особами місцевого самоврядування,

- керівників закладів культури базової мережі місцевого рівня ОТГ.

2.8. Звітує перед селищною радою про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

2.9. Входить до складу виконавчого комітету селищної ради.

2.10. Вносить пропозиції:

- щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

- селищному голові про встановлення і зміну рангів посадовим особам місцевого самоврядування - працівникам відділу; щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності.

2.11. Бере участь у засіданнях селищної ради та виконавчого комітету, інших органів, установ та організацій з питань, що входять до компетенції відділу;

2.12. Представляє інтереси відділу в суді, правоохоронних органах, у взаємовідносинах з іншими державними і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами,закладами, установами, організаціями та фізичними особами.

2.13. Видає накази, розпорядження, надає доручення, контролює їх виконання.

2.14. Розпоряджається коштами відділу в межах затвердженого кошторису, відкриває банківські рахунки.

2.15. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, які не є посадовими особами місцевого самоврядування та керівників закладів культури базової мережі місцевого рівня ОТГ; надає пропозиції селищному голові щодо заохочення та притягнення до відповідальності працівників відділу, які є посадовими особами місцевого самоврядування.

2.16. Веде особистий прийом громадян.

2.17. Укладає договори, угоди, меморандуми тощо.

2.18. Здійснює:

- добір кадрів;

- контроль за забезпеченням охорони державної таємниці, конфіденційної інформації та службової інформації у відділі;

- контроль за діяльністю закладів культури базової мережі Новопсковської ОТГ.

2.19. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування - працівників відділу.

2.20. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

2.21. Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством, рішеннями селищної ради, виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови.

2.22.    Складає програми культурного та туристичного розвитку міста, перспективні плани, звіти про роботу відділу, звітується перед сільською радою та її виконавчим комітетом.

2.23.    Організовує роботу по розширенню видів комерційної діяльності у сфері культури, мистецтва і туризму, бібліотечної та музейної справи.

2.24. Бере участь у розробці нормативів матеріального і фінансового забезпечення закладів культури, Міністерства і туризму, готує пропозиції щодо не бюджетних асигнувань закладів в умовах ринкової економіки, контролює використання виділених бюджетних коштів за цільовим призначенням.

2.25. Виконує інші доручення селищного голови.

 

 1. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 3.1. Має право:

- розпоряджатися рахунками та підписувати платіжні, розрахункові та інші розпорядчі документи;

- першого підпису платіжних, розрахункових, фінансових та інших розпорядчих документів;

- якісно і своєчасно виконувати посадові завдання та обов'язки, дотримуватись етику службовця та обмежень, передбачених законодавством.

3.2. Несе персональну відповідальність за:

 • цільове використання бюджетних коштів;
  • підготовку та проведення свят, дозвілля населення та інших масових заходів соціально-культурної сфери;

- виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;

 • збереження документів відділу, дотримання трудового розпорядку та службової етики;
 • неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав;
 • порушення норм етики поведінки та обмежень, пов'язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування;
 • збереження документації та матеріальних цінностей;
 • виконання правил експлуатації електричних приладів та електронно-обчислювальної техніки.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста відділу культури, туризму, молоді та спорту Новопсковської селищної ради

 

1. Загальні положення

1.1. Головний спеціаліст відділу культури, туризму, молоді та спорту Новопсковської селищної ради (далі - головний спеціаліст) є посадовою особою місцевого самоврядування.

1.2. Головний спеціаліст призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

1.3. Головний спеціаліст підпорядковується начальнику відділу культури туризму, молоді та спорту Новопсковської селищної ради

1.4. Кваліфікаційні вимоги:

- громадянство України;

- вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

 • - знання державної мови;
  • вміння роботи на комп»ютері на рівні користувача;

- стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 1 року.

1.5. Головний спеціаліст повинен знати:

   • Конституцію України;
   • акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування та діяльності селищної ради;
   • Закони України, Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що стосуються його службової діяльності;
   • інструкцію з діловодства;
   • правила ділового етикету;
   • правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
   • основні принципи роботи на комп'ютері.

1.6. Виконує обов»язки начальника відділу культури,туризму, молоді та спорту Новопсковської селищної ради  на період відпустки, хвороби або на час відсутності начальника відділу, в тому числі право першого підпису платіжних, розрахункових, фінансових та інших розпорядчих документів.

 

2. Завдання та обов’язки

2.1 Головний спеціаліст відповідно до покладених на нього завдань:

- здійснює координацію та методичне керівництво роботою закладів культури базової мережі місцевого рівня ОТГ;

- забезпечує реалізацію державної політики з питань культурно – просвітницької роботи, розвитку народної творчості, організації дозвілля населення, народних традицій, свят та обрядів;

- забезпечує виконання заходів в Новопсковській селищній раді щодо реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва і кінематографії, з питань охорони культурної спадщини, національної музейної політики, бібліотечної та клубної справи, туризму, сім»ї, молоді та спорту

- забезпечує взаємодію з громадськими і державними організаціями з питань правового, патріотичного виховання населення, виконання програм по роботі з дітьми, сім’ями, молоддю, людьми похилого віку, іншими верствами населення;

- забезпечує підготовку: проектів рішень та пропозицій, інформації, документів, проектів нормативних та організаційно-методичних документів, що стосуються відповідного напрямку роботи; відповідей на звернення та заяви громадян; доступу запитувачів до публічної інформації, опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію;

- забезпечує ведення встановленої обліково-звітної документації, державної статичної звітності, річних звітів про роботу підпорядкованих закладів відділу;

- готує проекти наказів з кадрових питань та тих, що стосуються відповідного напрямку роботи;

- забезпечує впорядкування архіву, ведення трудових книжок, особових справ керівників підпорядкованих закладів культури та фінансово-господарського сектору, проводить роботу, пов’язаної із застосуванням законодавства про працю;

- бере участь у роботі рад, комісій, які створюються при відділі;

- розглядає матеріали та готує документи начальнику відділу для заохочення та накладення стягнення на працівників відділу, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, керівників закладів  культури базової мережі місцевого рівня ОТГ;

- організовує семінари, практикуми, стажування, творчих лабораторій для клубних та бібліотечних працівників, керівників самодіяльних колективів;

- організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ в закладах культури базової мережі місцевого рівня ОТГ;

- розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи відділу культури Новопсковської ОТГ;

- контролює та бере безпосередню участь в підготовці та проведення фестивалів, свят, конкурсів, оглядів самодіяльної народної творчості, художніх промислів та ремесел;

- готує матеріали щодо відзначення державними нагородами та почесними званнями працівників закладів, підприємств і організацій культурно – мистецької сфери, а також громадян за видатні заслуги в розвитку культури, туризму, молоді та спорту;

- готує та подає в установленому порядку статистичну звітність щодо стану культури, спорту та туризму в Новопсковській ОТГ;

- виконує інші функції відповідно до законодавства.

2.2.Головний спеціаліст зобов’язаний:

- якісно та у встановлені терміни розробляти, готувати документи з питань, що знаходяться в його компетенції;

- своєчасно збирати, обробляти, аналізувати, використовувати інформацію (узагальнення, звіти, правки, усну інформацію);

- використовувати організаційні, методичні, інструкторські, контрольно-інспекційні та інші форми роботи;

- дотримувати терміни виконання конкретних завдань;

- дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку;

- виконувати інші доручення начальника відділу культури Новопсковської ОТГ;

- не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов`язків;

- знати правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері; володіти державною мовою.

 

3. Права

3.1. Представляти відділ в інших органах управління при розгляді питань, що належать до його компетенції.

3.2. Залучати у встановленому порядку за погодженням з їх керівниками окремих фахівців для розробки відповідних документів та виконання завдань, що стосуються роботи та його компетенції.

3.3. Робити запити та отримувати від посадових осіб базової мережі закладів культури Новопсковської ОТГ, установ, організацій та підприємств інформацію, необхідну для виконання службових обов'язків.

3.4. Вносити на розгляд начальнику відділу культури Новопсковської ОТГ пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу з питань, що стосуються його діяльності.

3.5. За згодою керівництва брати участь у проведенні перевірок щодо дотримання вимог законодавства та наданні консультативно-методичної допомоги з питань, пов’язаних з функціональними завданнями та обов’язками.

3.6. За погодженням з начальником відділу брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з юридичної роботи, управління персоналом, запобігання та виявлення корупції.

 

4. Відповідальність

4.1. За неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав.

4.2. Порушення норм етики поведінки та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

4.3. Розголошення персональних даних, які йому було довірено або які стали відомі у зв`язку з виконанням посадових обов`язків.

4.4. Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста І категорії відділу культури, туризму, молоді та спорту Новопсковської селищної ради

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Спеціаліст І категорії відділу культури, туризму, молоді та спорту Новопсковської селищної ради (далі – спеціаліст І категорії) є посадовою особою місцевого самоврядування..
  2. Спеціаліст І категорії призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою на основі конкурсного відбору або за іншою процедурою, передбаченою законами України: „Про місцеве самоврядування в Україні», „Про службу в органах місцевого самоврядування.
  3. Безпосередній керівник - начальник відділу.
  4. Кваліфікаційні вимоги:

- громадянство України;

- вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

- знання державної мови;

- вміння роботи на комп»ютері на рівні користувача;

- стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 1 року.

  1. Спеціаліст І категорії повинен знати:

- Конституцію України;

- акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування та діяльності селищної ради;

- Закони України, Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що стосуються його службової діяльності;

- інструкцію з діловодства;

- правила ділового етикету;

- правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;

- основні принципи роботи на комп'ютері.

  1.  Виконує обов»язки головного спеціаліста відділу культури Новопсковської ОТГ на період відпустки, хвороби або на час відсутності головного спеціаліста відділу культури Новопсковської ОТГ.

 

 1. ЗАВДАННЯ, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

2.1. Спеціаліст І категорії відповідно до покладених на нього завдань:

2.1.1. Забезпечує:

- реалізацію державної політики з питань сім»ї, молоді,фізичної культури, спорту та туризму;

- взаємодію з громадськими і державними організаціями з питань патріотичного виховання населення, виконання програм по роботі з сім’ями, молоддю, розвитку фізичної культури, спорту та туризму;

- підготовку проектів рішень та пропозицій, інформації, документів, проектів нормативних документів, що стосуються сім»ї, молоді, спорту та туризму; відповідей на звернення та заяви громадян; доступу запитувачів до публічної інформації, опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію.

2.1.2. Готує:

- статистичну звітність щодо стану та розвитку фізичної культури, спорту та туризму в громаді;

- проекти наказів, що стосуються відповідного напрямку роботи;

- річні звіти з питань відповідного напрямку роботи;

- матеріали щодо відзначення державними нагородами та почесними званнями працівників закладів, підприємств і організацій спортивної сфери, а також громадян за видатні заслуги в розвитку сім»ї, молоді, спорту та туризму.

2.1.3. Здійснює:

- ведення загального діловодства у відділі;

- підготовку відповідей на контрольні документи.

2.1.4. Комплектує склад збірних команд громади за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів.

2.1.5. Бере участь у роботі рад, комісій, які створюються при відділі.

2.1.6. Контролює та бере безпосередню участь в підготовці та проведенні фестивалів, свят, конкурсів, фізкультурно-спортивних заходів.

2.1.7. Роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у галузі туризму.

2.1.8. Надає матеріали для публікацій в ЗМІ та мережі Інтернет.

2.2. Спеціаліст І категорії зобов’язаний:

2.2.1. Дотримуватись:

- термінів виконання завдань;

- правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.2.2. Не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, що йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

2.2.5. Знати:

- основні програми роботи на комп’ютері;

- правила ділового етикету, основи психології;

- правила внутрішнього трудового розпорядку;

- правила охорони праці та протипожежної безпеки;

- державну мову.

2.2.6. Виконувати інші доручення начальника відділу культури Новопсковської ОТГ.

 

 1. МАЄ ПРАВО

3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими актами законодавства.

3.2. Використовувати відповідну статистичну інформацію, інші дані від державних органів виконавчої влади, їх посадових осіб підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідні для виконання посадових обов’язків.

3.3. Взаємодіяти з органами місцевого самоврядування та підпорядкованими підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до компетенції відділу.

3.4. За погодженням з начальником відділу брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань, пов»язаних з функціональними обов»язками.

3.5. Забезпечувати обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на відділ повноважень.

3.6. Вносити начальнику відділу культури Новопсковської ОТГ пропозиції з питань щодо удосконалення роботи закладів у молодіжній сфері, сфері фізичної культури, спорту та туризму на території Новопсковської ОТГ.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. За неякісне виконання посадових завдань та обов»язків, бездіяльність.

4.2. Порушення норм етики поведінки посадової особи та обмежень, передбачених законодавством України про службу в органах місцевого самоврядування.

4.3. Неналежне виконання чинного законодавства, яке регулює порядок проходження служби в органах місцевого самоврядування; неналежне дотримання норм етики посадової особи органу місцевого самоврядування.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь