Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Посадові інструкції - Відділ соціального захисту населення Новопсковської селищної ради

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника відділу соціального захисту населення Новопсковської селищної ради

 

 1. ЗАВДАННЯ, ОБОВ’ЯЗКИ  ТА ПОВНОВАЖЕННЯ.

1.1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в відділі.

1.2. Подає на затвердження селищному  голові положення про відділ.

1.3. Затверджує посадові інструкції працівників відділу  та розподіляє обов’язки між ними.

1.4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів Новопсковської селищної  ради.

1.5.Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

1.6. Звітує перед селищною радою про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

1.7. Подає на затвердження селищною радою проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

1.8. Здійснює добір кадрів, бере участь у формуванні резерву кадрів.

1.9. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності осіб місцевого самоврядування.

1.10. Подає селищному голові пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про службу в органах місцевого самоврядування,   присвоєння їм рангів  осіб органів місцевого самоврядування, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

1.11. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу.

1.12. В установленому порядку здійснює розпорядження майном відділу.

1.13. Укладає договори і угоди.

1.14. Відкриває рахунки в органах Державного казначейства України, установах державних банків.

1.15. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

1.16. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

1.17. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

2. МАЄ ПРАВО

2.1. Представляє   інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Новопсковської селищної ради, з департаментом охорони здоров'я та соціального захисту населення обласної держадміністрації, підприємствами, установами та організаціями.

2.2. Вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень.

2.3. Видавати у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

2.4. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого  самоврядування, підвідомчих підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань.

2.5. Проводити перевірки, інспекції та контроль підвідомчих підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань,  що належать до  компетенції  відділу.

2.6. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.

2.7. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками відділу  посадових обов'язків. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи  відділу.

 

3.ПОВИНЕН ЗНАТИ

3.1.  Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу, "Про засади запобігання та протидії корупції" «Про доступ до публічної інформації» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку соціальної сфери.  

3.2. Практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до компетенції;  засади зовнішньоекономічної політики України, основи регіонального управління, економіки та  управління  персоналом;  основи  права, політології  та  ринку  праці.

3.3. Форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства в управлінні основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового  розпорядку.

3.4. Правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері; державну мову.

 

 

.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

заступника начальника відділу соціального

захисту населення Новопсковської селищної ради

 

1.  ЗАВДАННЯ, ОБОВ’ЯЗКИ  ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

 

1.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу у порядку делегованих йому  начальником відділу  повноважень.

1.2. У разі відсутності начальника відділу виконує його обов'язки. Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи щодо реалізації  завдань закріплених за відділом.

1.3. Організовує роботу з визначення потреби адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, готує та подає пропозиції до Новопсковської селищної ради щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями.

1.4. Забезпечує облік осіб, які звертаються в відділ з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам.

1.5. Спрямовує та координує діяльність центру надання соціальних послуг Новопсковської селищної ради та інших установ, закладів та служб в реалізації законодавства України.

1.6. Здійснює аналіз ефективності проведення у громаді соціальної роботи з сім’ями/ особами, спрямованої на попередження потрапляння їх у складні життєві обставини, та прогнозування їх потреб у соціальній підтримці.

1.7. Організовує роботу по соціальному захисту населення громади та перевіряє стан справ по наданню пільг ветеранам війни та праці, інвалідам, сім’ям загиблих військовослужбовців, сім’ям з дітьми та іншими громадянами в організаціях.

1.8. Сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

1.9. Складає узагальнену інформацію про стан роботи відділу до органів виконавчої влади.

1.10.Організовує розробку програм, що належать до компетенції відділу в межах наданих йому повноважень.

1.11. Контролює виконання розпоряджень селищного голови, рішень виконавчого комітету та селищної  ради в межах делегованих йому повноважень і компетенції. Здійснює аналіз стану та тенденції розвитку соціальної сфери відділу, ходу виконання програм та приймає відповідні рішення з питань, що стосуються компетенції. У межах наданих повноважень планує, регулює та контролює ефективну взаємодію відділу з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями при розв'язанні питань,  що стосуються діяльності відділу.

1.12. Виконує доручення керівництва, організовує підготовку проектів наказів та рішень з питань, що стосуються компетенції. Подає у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та інших питань службової діяльності. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників. Контролює діяльність  підлеглих.

1.13. Розглядає в межах повноважень скарги, заяви, листи та звернення громадян, забезпечує підготовку відповідей на них. У межах наданих повноважень організовує  ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до компетенції.

 

2. МАЄ ПРАВО

 2.1. За дорученням керівництва представляти управління в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених  завдань.

2.2. Проводити перевірки та здійснювати контроль підвідомчих підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції, за результатами вносити відповідні пропозиції. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать  компетенції управління

2.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції.

2.4. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками посадових обов'язків.  

2.5. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

 

3. ПОВИНЕН ЗНАТИ

3.1. Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції", «Про доступ до публічної інформації» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, засади зовнішньоекономічної політики України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку соціальної сфери управління;

3.2. Практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до компетенції; основи регіонального управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства в управлінні; 

3.3. Основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку;   правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері; державну мову.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста-юрисконсульта відділу соціального захисту населення

Новопсковської селищної ради

 

І.Загальні положення

 1. Спеціаліст-юрисконсульт відділу соціального захисту населення селищної ради призначається, переводиться та звільняється з посади розпорядженням селищного голови, безпосередньо підпорядковується начальнику відділу.
 2. В своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», іншими актами законодавства, Регламентом селищної ради, Положенням про відділ соціального захисту населення, цією посадовою інструкцією.

ІІ.Завдання і обов'язки

  1. Бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у діяльності відділу соціального захисту населення Новопсковської селищної ради.
  2. Бере участь у розгляді проектів нормативних та інших актів, що надійшли на погодження.
  3. Готує проекти рішень селищної ради, виконавчих органів селищної ради, розпоряджень селищного голови з організаційно-правових питань.
  4. Проводить разом з іншими відділами роботу з перегляду нормативних та інших актів з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства, підготовки пропозицій щодо внесення змін і доповнень або визнання такими, що втратили чинність.
  5. Бере участь у здійсненні заходів по забезпеченню правильного застосування законодавства в роботі відділу.
  6. Бере участь у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають в діяльності відділу, у розробці пропозицій щодо вдосконалення їх діяльності.
  7. Забезпечує відповідність проектів рішень та інших актів селищної ради,  розпоряджень селищного голови законодавству України.
  8. Організовує претензійну та веде позовну роботу, представляє інтереси відділу, в суді, прокуратурі, правоохоронних та інших органах, установах, організаціях за довіреністю, виданою селищним головою або особою, що виконує його обов’язки.
  9. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної та позовної роботи.
  10. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень.
  11. Бере участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань.
  12. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ і організацій.

2.14.       Здійснює заходи щодо запобігання корупції у відділі.

2.15.  Надає методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

 2.16.       Приймає участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері.

2.17.      Забезпечує проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції.

          2.18.    Забезпечує здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

          2.19.          Забезпечує здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

          2.20.   Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням.

          2.21.  Надає окремим працівникам роз’яснень щодо застосування антикорупційного законодавства.

          2.22.    Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб відділу, вносить селищному голові пропозиції щодо усунення таких ризиків.

          2.23.  Забезпечує надання допомоги в заповненні декларацій особам, уповноваженим на виконання функцій місцевого самоврядування.

          2.24.  У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами відділу, інформує в установленому порядку про такі факти начальника відділу.

          2.25.  Забезпечує ведення обліку працівників відділу, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

          2.26.   Взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

          2.27.    Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників відділу до вчинення корупційних правопорушень.

          2.28.   Повідомляє у письмовій формі начальнику відділу про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими та службовими особами відділу.

          2.29. Виконує інші доручення селищного голови та начальника відділу.

ІІІ.Права

Спеціаліст-юрисконсульт відділу соціального захисту населення Новопсковської селищної ради має право:

3.1. Вносити пропозиції по удосконаленню роботи селищної ради;

3.2. Одержувати від державних органів, підприємств, організацій і установ, органів місцевого самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до їх компетенції;

 1. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

3.4. 3алучати відповідних фахівців за погодженням з їх керівниками, при розгляді питань, які входять до їх компетенції;

3.5. На охорону праці при укладанні трудового договору та під час роботи, на пільги та компенсації, передбачені законодавством.

ІV.Відповідальність

4.1. За порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування та за вчинення корупційних діянь притягується до цивільної, адміністративної, дисциплінарної або кримінальної відповідальності згідно із законом.

V. Взаємовідносини за посадою

Для виконання посадових обов’язків взаємодіє з керівництвом, депутатами, виконавчими органами селищної ради з питань отримання від них необхідної інформації та даних, необхідних для ефективної організації роботи селищної ради.

З посадовою інструкцією ознайомлений (на) і несу відповідальність за її виконання.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 спеціаліста відділу соціального захисту населення

Новопсковської  селищної ради

 

 1. Загальні положення.

 1.1 Спеціаліст відділу соціального захисту населення Новопсковської селищної ради (далі – спеціаліст) підпорядковується начальнику відділу, селищному голові, секретарю селищної ради, заступникам голови селищної ради, згідно з розподілом функціональних повноважень.

1.2. Спеціаліст призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням селищного голови відповідно до чинного законодавства.

1.3. У своїй діяльності спеціаліст керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про соціальні послуги», Законом України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», Міністерства соціальної політики та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Новопсковської селищної об’єднаної територіальної громади.

1.4. Спеціаліст повинен знати і вміти правильно застосовувати в ході реалізації своїх повноважень положення законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про правила етичної поведінки», «Про інформацію», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям- інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», «Про соціальні послуги», Інструкцію щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, інструкцію з питань діловодства, інші законодавчі, нормативні та інструктивно-методичні документи з питань віднесених до компетенції відділу. Повинен знати практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, правила внутрішнього трудового розпорядку; законодавство та нормативно-правові акти з охорони праці, правила охорони праці та протипожежної безпеки; принципи роботи комп’ютерних систем та мереж передачі даних. Володіти державною мовою на рівні ділового спілкування та застосування; уміти надавати кваліфіковані консультації; мати навички роботи з громадськістю.

1.5. На період відсутності спеціаліста (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, тощо) його обов’язки виконує інший спеціаліст відділу, який має відповідні права та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.

2. Завдання та обов’язки.

2.1. Здійснювати прийом громадян з питань соціального захисту населення безпосередньо у приміщенні відділу, на віддалених робочих місцях від ЦНАП та у старостаті.

2.2. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед населення, спрямовану на підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту.

2.3. Надавати консультації громадянам з питань соціальної підтримки шляхом співбесіди, визначати потреби громадян у соціальній підтримці. Проводити опитування, анкетування мешканців з метою визначення основних проблем та перспектив надання послуг із соціальної підтримки в громаді та виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

2.4. Здійснювати прийом заяв з необхідними документами для забезпечення санаторно-курортними путівками, одноразовою матеріальною допомогою, яка фінансується за рахунок коштів об’єднаної територіальної громади, на державні соціальні допомоги, компенсації, грошові виплати, соціальні послуги, пільги, субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

 2.5. Перевіряти правильність заповнення заяви, оформлення та повноти документів, що підтверджують право заявника на відповідний вид соціальної підтримки та видавати заявникові повідомлення (відривного талона) про прийняття заяви та документів.

 2.6. Реєструвати прийняті заяви та документи на надання послуг із соціальної підтримки населення які визначені діючими законодавчими і нормативно-правовими актами, у відповідному журналі.

2.7. Формувати особові справи та передавати їх до управління соціального захисту населення.

2.8. Надсилати, за потреби, необхідні запити до відповідних органів, установ, закладів на підставі отриманих заяв.

2.9. Надавати інформацію про стан розгляду поданої заяви щодо надання послуг із соціальної підтримки населення (призначена сума, періоди призначення, причини відмови, та інше).

2.10. Видавати отримувачам повідомлення про прийняті рішення відповідно до поданих заяв (щодо надання соціальної підтримки).

2.11. Готувати обґрунтовані відповіді на звернення та скарги громадян з питань, що належать до його компетенції.

2.12. Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами селищної ради, органів місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян за погодженням з начальником відділу, селищним головою, секретарем селищної ради, заступниками голови селищної ради згідно з розподілом функціональних повноважень.

2.13. Розробляти та організовувати виконання комплексних програм і заходів, щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, та сприяти в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання.

2.14. Здійснювати моніторинг надання послуг з соціальної підтримки населення, готувати статистичні звіти та надавати оперативну інформацію для підготовки звітів відділом до організацій вищого рівня.

 2.15. Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, виконавської дисципліни, етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування.

2.16. Приймати в межах своєї компетенції участь в заходах щодо запобігання та протидії корупції.

2.17. Виконувати інші завдання та доручення начальника відділу та керівництвом селищної ради.

 

3.Права.

 Спеціаліст має право:

3.1. Представляти, за дорученням керівництва, відділ в органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

3.2. Одержувати в установленому порядку від державних органів влади, посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності необхідну інформацію, звіти, статистичні та оперативні дані необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.3. Залучати фахівців інших відділів (за погодженням з їх керівниками), для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

3.4. Вносити пропозиції щодо удосконалення роботи відділу.

3.5. Брати участь у нарадах, зборах, засіданнях з питань, пов'язаних з виконанням функціональних повноважень.

3.6. Безперешкодно знайомитись з інструктивними, методичними та іншими матеріалами, які стосуються виконання службових обов'язків.

3.7. Вимагати від громадян подання документів в повному обсязі, передбаченому чинним законодавством, та представлення достовірної інформації.

3.8. Посвідчувати власним підписом копії (фотокопії) документів і виписок з них, які необхідні для надання послуги із соціальної підтримки населення (при наявності оригіналів), в межах своєї компетенції.

 3.9. Використовувати комп’ютерну та іншу оргтехніку для виконання покладених на нього завдань та функцій.

3.10. Інші права, визначені законодавством України.

4. Відповідальність.

Спеціаліст несе відповідальність за :

4.1. Невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків згідно з цією посадовою інструкцією, в межах визначених чинним трудовим законодавством.

4.2. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку селищної ради та трудової дисципліни.

4.3. Збереження і нерозповсюдження наданої в його розпорядження службової інформації.

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

завідувача сектору-головного бухгалтера сектору бухгалтерського обліку та звітності

відділу соціального захисту населення

Новопсковської селищної ради

 

1. ЗАВДАННЯ, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

    

1.1. Здійснює керівництво діяльністю сектору, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

1.2. Забезпечує виконання покладених на відділ та сектор завдань щодо реалізації політики у соціальній сфері. Забезпечує узагальнення інформації з питань, що належать до компетенції сектору;

1.3. Організовує діяльності сектору бухгалтерського обліку та звітності відділу соціального захисту населення, правильний підбір і розстановка кадрів, збереження документів, державного майна.

1.4. Додержання фінансово-штатної дисципліни та збереження  коштів та матеріальних цінностей .

1.5. Своєчасне і правильне складання звітів.

1.6. Здійснює контроль за відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням.

1.7. Підписує звітність і документи, які є підставою для нарахування і перерахування усіх видів соціальних допомог, пільг, компенсацій населенню, які здійснюються за відповідними бюджетними програмами за рахунок коштів місцевих бюджетів.

1.8. Планування і розподіл коштів по усім видам соціальних допомог в межах, затверджених  кошторисом  асигнувань.

1.9. Керівництво діяльністю сектору, правильну організацію праці службовців, постійне удосконалення стилю і методів роботи, зріст до удосконалення праці  і передового  досвіду;

1.10. Веде особистий прийом відвідувачів, своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг, застосовує по ним конкретні засоби, аналізує причини їх виникнення та усунення.

1.11. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників сектору, своєчасного заміщення вакансій,  заохочення та накладання стягнень. 

1.12. Організовує роботу сектору відділу щодо його ефективної взаємодії із структурними   підрозділами, іншими виконавчими органами ради, державними органами, органами місцевого самоврядування, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності відділу;

1.13. Співпрацює з органами виконавчої влади при виконанні покладених на сектор відділу завдань. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками сектору звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських  об'єднань, підприємств,  установ  та  організацій 

1.14. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни в секторі відділу. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до  компетенції.

1.15. Органiзовує роботу з ведення бухгалтерського облiку та забезпечує виконання завдань, покладених на сектор.

1.16. Здiйснює керiвництво сектором , забезпечує рацiональний та ефективний розподiл посадових обов'язкiв мiж  працiвниками сектору з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту iнформацiї та запобiгання зловживанням пiд час ведення бухгалтерського облiку.

1.17. Подає керiвниковi бюджетної установи пропозицiї щодо:

- визначення облiкової полiтики, змiни обраної облiкової полiтики; 

-визначення оптимальної структури сектору та чисельностi його працiвникiв;

-призначення на посаду та звiльнення з посади працiвникiв сектору;

-створення умов для належного збереження майна, цiльового та ефективного використання фiнансових, матерiальних (нематерiальних), iнформацiйних та трудових ресурсiв;

-забезпечення працівників сектору нормативно-правовими актами, довiдковими та iнформацiйними матерiалами щодо ведення бухгалтерського облiку та складення звiтностi;

1.19. Пiдписує звiтнiсть та документи, якi є пiдставою для:

-перерахування податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

-проведення розрахункiв вiдповiдно до укладених договорiв;

-оприбуткування та списання рухомого i нерухомого майна;

-проведення iнших господарських операцiй;

1.20. Вiдмовляє у прийняттi до облiку документiв, пiдготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документiв щодо господарських операцiй, що проводяться з порушенням законодавства, та iнформує начальника відділу про встановленi факти порушення бюджетного законодавства.

1.21. Здiйснює контроль за:

-вiдображенням у бухгалтерському облiку всiх господарських операцiй, що проводяться бюджетною установою;

-складенням звiтностi;

-цiльовим та ефективним використанням фiнансових, матерiальних (нематерiальних), iнформацiйних та трудових ресурсiв, збереженням майна;

-дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачi) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;

-правильнiстю проведення розрахункiв при здiйсненнi оплати товарiв, робiт та послуг, вiдповiднiстю перерахованих коштiв обсягам виконаних робiт, придбаних товарiв чи наданих послуг згiдно з умовами укладених договорiв, у тому числi договорiв оренди;

-вiдповiднiстю взятих бюджетних зобов'язань вiдповiдним бюджетним асигнуванням та вiдповiднiстю платежiв взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

-станом погашення та списання вiдповiдно до законодавства дебiторської заборгованостi;

-додержанням вимог законодавства пiд час здiйснення попередньої оплати товарiв, робiт та послуг у разi їх закупiвлi за бюджетнi кошти;

-оформленням матерiалiв щодо нестачi, крадiжки грошових коштiв та майна, псування активiв;

-розробленням та здiйсненням заходiв щодо дотримання та пiдвищення рiвня фiнансово-бюджетної дисциплiни працiвникiв відділу;

-усуненням порушень i недолiкiв, виявлених пiд час контрольних заходiв, проведених державними органами;

1.22. Погоджує документи, пов'язанi з витрачанням фонду заробiтної плати, встановленням посадових окладiв i надбавок працівникам

1.23. Виконує iншi обов'язки, передбаченi законодавством.

 

2.МАЄ ПРАВО

2.1. За дорученням керівництва представляти відділ в органах державної влади, органах  місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції.

2.2. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого  самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених  завдань.

2.3. Проводити перевірки та здійснювати контроль підвідомчих підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції, за результатами вносити відповідні пропозиції.

2.4. Залучати фахівців відділу, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до  компетенції.

2.5. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками посадових обов'язків. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи та служби в органах місцевого самоврядування.

 

3.ПОВИНЕН ЗНАТИ

3.1. Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції", «Про доступ до публічної інформації» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, засади зовнішньоекономічної політики України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку соціальної сфери управління; 

3.2. Практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; основи регіонального управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку  праці;  форми та  методи роботи із засобами масової інформації;  

3.3. Інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету;  правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері; державну мову.

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 спеціаліста-бухгалтера  сектору бухгалтерського обліку та звітності

відділу соціального захисту населення Новопсковської селищної ради

 

1.ЗАВДАННЯ, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ.

1.2. Забезпечую тверде знання і виконання вимог нормативних актів та положень по призначенню усіх видів пільг та компенсацій .

1.3. Ведення обліку операцій з нарахування та виплати усіх видів пільг та компенсацій в регістрах згідно методичних рекомендацій щодо організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової і бюджетної звітності в органах соціального захисту населення України.

1.4. Готування платіжних документів по погашенню заборгованості по усіх видах пільг та компенсацій.

1.6. Складання  необхідних відповідних звітів.

Подання всієї оперативної інформації про стан розрахунків усіх видів соціальних допомог, пільг та компенсацій .

1.7. Проведення звірки з підприємствами-надавачами послуг по наданню пільг і контролювати стан їх фінансування.

1.8.  Складення проекту кошторису по усіх видах пільг та компенсацій на наступний рік. 

1.9. Розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян у встановлені контрольні терміни, підготовку по ним  чітких, конкретних письмових відповідей. 

1.10. Аналізує хід реалізації  завдань з певних питань, що належать до компетенції сектору. Веде бази даних, взаємодіє з підвідомчими підприємствами та організаціями з питань, визначених компетенцією сектору, організовує комп’ютерно - інформаційне обслуговування сектору.

1.11. Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з роботою сектору, а  також  проекти відповідей  на  звернення  та  заяви,  що  надходять на розгляд до сектору.

1.12. Веде діловодство, кореспонденцію у секторі.

 

2. МАЄ ПРАВО

2.1. За дорученням керівництва: представляти інтереси відділу в органах державної влади та  органах місцевого самоврядування з питань напряму діяльності відділу.

2.2. У встановленому порядку використовувати  відповідну статистичну інформацію, інші дані від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, установ, організацій, необхідні для виконання посадових обов'язків.

2.3. Брати участь у здійсненні контролю (перевірки) дотримання підвідомчими підприємствами, установами та організаціями законодавства, що стосується їх діяльності.

2.4. Вносити на розгляд керівництва  пропозиції щодо вдосконалення роботи сектору.

 

3.ПОВИНЕН ЗНАТИ.

3.1. Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції", «Про доступ до публічної інформації», інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України,  постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти.

3.2. Інструкцію з діловодства у відділі, правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері; державну мову.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 спеціаліста

 відділу соціального захисту населення Новопсковської селищної ради

 

 1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Здійснює контроль за правильністю та своєчасним наданням державної соціальної допомоги; державної допомоги сім’ям з дітьми; щомісячної грошової допомоги  малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком  лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним; субсидії для відшкодування витрат на оплату  житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого  газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, інших соціальних та компенсаційних виплат;  цільовим використанням коштів  державного бюджету, спрямованих на ці цілі.

1.2. Безпосередньо підпорядковується начальнику відділу соціального захисту населення.

1.4. В роботі керується:

- Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Типовим положенням про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2019 року за № 823.

2.   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ”ЯЗКИ

Повинен забезпечити:

2.1.Проведення  вибіркових перевірок  достовірності та повноти інформації про доходи  та майновий стан осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної  допомоги  і житлових  субсидій.

2.2.Складання відповідних актів за підсумками перевірки з висновками щодо правильності  призначення  державної соціальної допомоги  і  житлових  субсидії та їх  своєчасну реєстрацію.

2.3. Складання у разі потреби позовів до судових органів щодо стягнення надміру виплаченої та     наданої  з порушенням  законодавства  державної соціальної допомоги  і житлових  субсидій.

2.4. Надання фізичним та юридичним особам консультації та рекомендації з питань призначення державної соціальної допомоги та  житлових субсидій.

2.5. Своєчасне  надання звітів та інформацій до вищестоящих органів.

2.6. Проведення роз’яснювальної роботи у засобах масової інформації з питань надання державної соціальної допомоги та житлових субсидій.

2.7. Підготовку пропозиції щодо припинення надання державної соціальної допомоги і житлових субсидій, позбавлення права на продовження строку їх надання, зменшення розміру допомоги і субсидії  у випадках  передбачених законодавством.

2.8. Співпрацю з місцевими органами державної служби зайнятості, державними органами нагляду за охороною праці, профспілками та громадськими організаціями у вирішенні питань соціального  захисту населення.

2.9. Вести  контроль за цільовим використанням одноразової допомоги  при народженні дитини та створення належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей  і складання актів обстеження матеріально-побутових умов  для припинення виплати допомоги у разі :

- позбавлення отримувача допомоги  батьківських прав ;

- відмови отримувача допомоги від виховання дитини ;

- нецільового використання коштів ;

- перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення  волі за рішенням суду;

- настання інших обставин , передбачених законодавством.

2.10. Виконання  інших обов’язків  відповідно до законодавства.

 

3. МАЄ ПРАВО:

3.1. Відвідувати місце роботи осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням  державної соціальної допомоги для проведення перевірки відомостей про їх доходи за умови  пред’явлення рішення про проведення перевірки власнику або уповноваженому ним органу  відповідного підприємства, установи, організації, фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності.

3.2. Проводити обстеження умов життя заявника, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги і субсидії, родичів, інших осіб у разі виникнення потреби в уточненні  обставин, що стосуються справи з метою визначення складу сім’ї, ступеня нужденності та можливостей  знаходження  додаткових джерел для існування  шляхом  опитування осіб, які входять до складу  сім’ї.  

3.3. Отримувати від підприємств, установ,організацій та фізичних осіб –суб’єктів підприємницької діяльності необхідну інформацію та відомості з питань, що належать до їх компетенції. Проводити разом з представниками центру надання соціальних послуг Новопсковської селищної ради і органу опіки та піклування або самостійно вибіркові обстеження окремих сімей з метою перевірки цільового використання допомоги для забезпечення належних умов для утримання та виховання дітей, на яких виплачуються відповідні суми державної допомоги при народженні дитини.

3.4. Робити запити та безоплатно отримувати від органів державної податкової служби, органів Державтоінспекції, бюро технічної інвентаризації, органів державної контрольно-ревізійної служби,  інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

3.5. Отримувати від осіб, які  перебувають на обліку як одержувачі  державної соціальної допомоги і житлових субсидій, або звертаються за їх призначенням, а також осіб, які входять до складу сім’ї,  фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності і посадових осіб підприємств, установ та організацій письмові пояснення до документів про доходи та майновий стан, які враховуються  під час призначення  державної соціальної допомоги і субсидій

3.6. Складати план роботи відповідно з планом роботи відділу соціального захисту населення, дорученнями директивних органів України, керівництва відділу та доповідати в установленому  порядку про їх  виконання.

3.7. Вирішувати покладені завдання у повному контакті з іншими структурними підрозділами управління.

4.  НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:

4.1. Визначення нужденності сім'ї.

4.2. Перевірка достовірності поданої сім'ю інформації.

4.3. Вибіркова перевірка особових справ.

4.4. Інформаційно – роз’яснювальна робота.

4.5. Підготовка звітів про результати роботи.  

 

 

 

 


 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

прибиральника службових приміщень


1. Загальні положення

1.1.Прибиральник службових приміщень приймається на роботу і звільняється селищним головою у відповідності із Кодексом законів про працю України.

1.2.На посаду прибиральник службових приміщень призначається особа, що має середню фахову освіту, без вимог до досвіду роботи.

1.3.Прибиральник службових приміщень входить в склад сектору бухгалтерського обліку та звітності відділу соціального захисту населення Новопсковської селищної ради і підпорядковується безпосередньо завідувачу сектору.

1.4.В своїй роботі прибиральник службових приміщень керується чинними законодавчими і іншими нормативно-правовими актами України, внутрішніми нормативними документами підприємства, а також своєю посадовою інструкцією.

 

2.Завдання та обов'язки:

2.1.Для виконання покладених на нього функцій, прибиральник службових приміщень зобов’язаний робити щоденне вологе прибирання приміщень установи.

2.2.Мити з застосуванням миючих засобів стіни, підлоги, віконні рами, скло і дверні блоки, чистити і дезінфікувати санітарно-технічне устаткування.

2.3.Видаляти пил зі стін, стелі, меблів, очищати урни від паперу, промивати їх дезінфікуючими розчинами.

2.4.Збирати сміття на закріпленій території і відносити його в сміттєзбиральник.

2.5.Підтримувати правила санітарії і гігієни в приміщеннях, що прибираються, здійснювати провітрювання приміщень, включати і виключати електроосвітлення відповідно до встановленого режиму.

2.5.Негайно повідомляти керівництву про несправність електроустаткування і санітарно-гігієнічний стан устаткування, поломках дверей, вікон, запірних пристроїв і т.п. на території, що прибирається.

2.6.Суворо дотримуватися правил безпеки при провадженні робіт, правил експлуатації електронного і санітарно-гігієнічного устаткування, користування миючими і дезінфікуючими засобами.

2.7.Доглядати зелені насадження в приміщеннях підприємства: витирати з них пил, підливати, пересаджувати, проводити профілактичні роботи.

2.8.Утеплювати вікна та двері, підготовлювати приміщення до зимового періоду.

2.9.Бути ввічливим, вміти коректно знаходити вихід із конфліктних ситуацій. У зовнішньому вигляді і поведінці, постійно дотримуватися відповідної форми одягу.

2.10.Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку. Бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.11.Виконувати інші вказівки керівництва, що стосуються його роботи.

 

3.Права:

3.1.Знайомитися з проектами рішень, розпорядженнями керівництва, що стосуються його діяльності.

3.2.Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді.

3.3.Брати участь в обговоренні питань щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.4.Повідомляти начальника відділу про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.5.Вимагати від посадових осіб селищної ради підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.6.Вносити начальнику відділу пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

3.7.Прибиральник службових приміщень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

 

4. Повинен знати:

4.1.Вимоги щодо вологого прибирання службових приміщень.

4.2.Правила експлуатації санітарно-технічного обладнання.

4.3.Призначення і концентрацію миючих та дезинфікуючих засобів.

4.4.Санітарно – гігієнічні вимоги щодо прибирання службових приміщень.

4.5.Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.6.Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту. Вимоги даної посадової інструкції.

 

5.Відповідальність:

5.1.Прибиральник службових приміщень несе відповідальність:
- за невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

--за здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

- за заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

- за порушення правил чинного внутрішнього трудового розпорядку відповідно до діючого трудового законодавства України.

 

6.Умови праці:

6.1.Режим роботи прибиральника визначається відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, встановленими Новопсковської селищної ради.

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь