Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Посадові інструкції - Відділ земельних ресурсів Новопсковської селищної ради

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради

1.Загальні положення

1.1.Начальник відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради  є посадовою особою місцевого самоврядування;

1.2. Начальник відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради призначається  на посаду та звільняється з неї розпорядженням селищного голови відповідно до КЗпП України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні». Посада відноситься до 6 категорії посадової особи місцевого самоврядування. Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі;

1.3. Начальник відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради підпорядкований безпосередньо селищному голові та заступнику селищного голови. Виконує рішення селищного голови та виконавчого комітету, службові доручення в межах своїх повноважень, що регулюють питання земельних відносин;

1.4. Начальник відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативними актами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови та цим Положенням.

2. Завдання, обов’язки та повноваження начальника відділу         земельних ресурсів Новопсковської селищної ради

2.1.Виконувати основні обов’язки, передбачені ст.8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

2.2.Дотримуватись  вимог та обмежень встановлених Законами України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

2.3. Здійснює загальне керівництво діяльністю відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради;

2.4. Координує роботу відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради ;

2.5. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради та  вживає необхідних заходів щодо їх поліпшення;

2.6. Бере участь у засіданнях селищної ради, виконавчого комітету, нарадах селищного голови, заступника голови  у разі розгляду питань, що стосується компетенції земельних ресурсів Новопсковської селищної ради;

2.7. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради, очолює та контролює їх роботу;

2.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі земельних ресурсів Новопсковської селищної ради ;

2.9. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд спеціалістами відділу звернень громадян, громадських об’єднань, державних та недержавних підприємств, установ та організацій з питань, які стосуються дяльності відділу;

2.10. Організовує розробку доповідних записок та проектів розпоряджень;

2.11. Забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань запобігання та протидії корупції;

2.12. Виконує інші доручення керівництва, виконавчого комітету селищної ради, голови, заступника голови селищної ради пов’язані з діяльністю відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради.

 

 

3. Права начальника відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради:

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні» начальника відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради має право:

3.1.Одержувати в установленому Законами порядку від відділів виконавчого комітету, голови селищної ради, заступника голови селищної ради,  органів статистики, підприємств, установ та організацій безоплатні звітні дані, картографічні, інформаційні та довідкові матеріали, які необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.2.Одержувати від юридичних і фізичних осіб потрібні документи та матеріали для підготовки проектів рішень селищної ради;

3.3.Брати участь у  нарадах, на яких розглядаються питання що відносяться до його компетенції;

3.4.На оплату праці, залежно від посади яку займає, присвоєного рангу, стажу роботи, а також досвіду, обсягу та якості виконання службових завдань;

3.5. На просування по службі з урахуванням кваліфікації, здібностей, сумлінного виконання  своїх обов’язків, участі у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії, проходження стажування;

3.6. За дорученням селищного  голови здійснювати перевірки з питань ефективного використання земель в межах Новопсковської селищної об’єднаної територіальної громади;

3.7. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи  умови праці;

3.8. На соціальний і правовий захист  відповідно до його статусу;

3.9. Вимагати службового розслідування  з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозр;

3.10. Виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України, необхідні для виконання завдань і функцій особи, визначеними цими обов’язками.

 

 

 4. Начальник відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради повинен знати:

4.1. Основні Закони та нормативні акти України, які стосуються роботи місцевих органів самоврядування у сфері земельних відносин, уміти застосовувати норми чинного земельного законодавства та основні нормативно-правові акти що регулюють земельні відносини, добре володіти питаннями державної політики  в цій галузі.

4.2.Загальнотеоретичні основи управлінської діяльності  в обсязі необхідному   для бездоганного виконання своїх службових обов’язків у сфері місцевого самоврядування;

4.3.Загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі земельних відносин;

4.4. Етику та культуру ділового і політичного спілкування;

4.5.Зміст основних економічних процесів на рівні територіальних громад в умовах реформування економіки та становлення ринкових відносин;

4.6. Основи раціонального природокористування та охорони довкілля;

4.7. Основи організаційно-правової роботи;

4.8.Основні вимоги до діловодства та забезпечення схоронності документів  селищної ради та їх виконавчих комітетів;

4.9. Основи експлуатації сучасної комп’ютерної техніки;

4.10. Правила внутрішнього розпорядку роботи;

4.11. Основи трудового законодавства;

4.12. Основи законодавства в сфері боротьби з корупцією;

4.13. Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;

 

5.Відповідальність начальника відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради:

5.1. Начальник відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради несе відповідальність за неналежне виконання  службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення  спеціальних обмежень щодо посадових осіб місцевого самоврядування згідно статей 12,13,23 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» чинного законодавства України про працю та статей 7,8,9 Закону України «Про боротьбу з корупцією».

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

заступника начальника відділу земельних ресурсів

 Новопсковської селищної ради

 

1.Загальні положення

1.1.Заступник начальника відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради  є посадовою особою місцевого самоврядування;

1.2. Заступник начальника відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради призначається  на посаду та звільняється з неї розпорядженням селищного голови відповідно до КЗпП України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні». Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі;

1.3. Заступник начальника відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради підпорядкований безпосередньо селищному голові, заступнику селищного голови та начальнику відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради. Виконує рішення селищного голови та виконавчого комітету, службові доручення в межах своїх повноважень, що регулюють питання земельних відносин;

1.4. Заступник начальника відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативними актами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови та цим Положенням.

 

2. Завдання, обов’язки та повноваження заступника начальника    відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради

2.1.Виконувати основні обов’язки, передбачені ст.8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

2.2.Дотримуватись  вимог та обмежень встановлених Законами України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

2.3. Знати земельне  законодавство України і вміти користуватися положеннями Закону у практичній роботі;

2.4.Виконувати роботу,пов’язану з аналітичною діяльністю земельного відділу;

2.5.Здійснювати аналіз стану справ  за відповідним напрямом,розробку проектів рішень,вибір засобів обґрунтування цих рішень,оцінку наслідків з їх  запровадженням,розробку завдань,програм,методів і методик підготовки та реалізації управлінських рішень;

2.6. Аналізувати хід реалізації завдань з питань, що належать до компетенції відділу земельних ресурсів;

2.7. Бере участь у засіданнях селищної ради, виконавчого комітету, нарадах   у разі розгляду питань, що стосується компетенції земельних ресурсів Новопсковської селищної ради;

2.8. Підтримувати робочі контакти з відповідними підрозділами органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

2.9.  Аналізувати та   систематизувати  інформацію, звіти, відповіді щодо земельних питань   в межах об’єднаної територіальної громади;

2.10. Здійснювати інші функції, що  випливають з покладених   на нього завдань;

2.11.  Постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня;

2.12. Вирішувати за дорученням керівництва, виконавчого комітету селищної ради, голови селищної ради інші питання пов’язані з діяльністю відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради.

2.14.  На час відсутності начальника відділу   виконує його обов’язки.

 

 

3. Права заступника начальника відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради:

 

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні» заступник начальника відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради має право:

3.1.Одержувати в установленому Законами порядку від відділів виконавчого комітету, голови селищної ради, заступника голови селищної ради,  органів статистики, підприємств, установ та організацій безоплатні звітні дані, картографічні, інформаційні та довідкові матеріали, які необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.2.Одержувати від юридичних і фізичних осіб потрібні документи та матеріали для підготовки проектів рішень селищної ради;

3.3.Брати участь у  нарадах, на яких розглядаються питання що відносяться до його компетенції;

3.4.На оплату праці, залежно від посади яку займає, присвоєного рангу, стажу роботи, а також досвіду, обсягу та якості виконання службових завдань;

3.5. На просування по службі з урахуванням кваліфікації, здібностей, сумлінного виконання  своїх обов’язків, участі у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії, проходження стажування;

3.6. За дорученням селищного  голови здійснювати перевірки з питань ефективного використання земель в межах Новопсковської ОТГ;

3.7. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи  умови праці;

3.8. На соціальний і правовий захист  відповідно до його статусу;

3.9. Вимагати службового розслідування  з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозр;

3.10. Виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України, необхідні для виконання завдань і функцій особи, визначеними цими обов’язками.

 

 

 4. Заступник начальника відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради повинен знати:

4.1. Основні Закони та нормативні акти України, які стосуються роботи місцевих органів самоврядування у сфері земельних відносин, уміти застосовувати норми чинного земельного законодавства та основні нормативно-правові акти що регулюють земельні відносини, добре володіти питаннями державної політики  в цій галузі.

4.2.Загальнотеоретичні основи управлінської діяльності  в обсязі необхідному   для бездоганного виконання своїх службових обов’язків у сфері місцевого самоврядування;

4.3.Загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі земельних відносин;

4.4. Етику та культуру ділового і політичного спілкування;

4.5.Зміст основних економічних процесів на рівні територіальних громад в умовах реформування економіки та становлення ринкових відносин;

4.6. Основи раціонального природокористування та охорони довкілля;

4.7. Основи організаційно-правової роботи;

4.8.Основні вимоги до діловодства та забезпечення схоронності документів  селищної ради та  виконавчого комітету;

4.9. Основи експлуатації сучасної комп’ютерної техніки;

4.10. Правила внутрішнього розпорядку роботи;

4.11. Основи трудового законодавства;

4.12. Основи законодавства в сфері боротьби з корупцією;

4.13. Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;

 

 

5.Відповідальність заступника начальника відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради:

5.1. Заступник начальника відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради несе відповідальність за неналежне виконання  службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення  спеціальних обмежень щодо посадових осіб місцевого самоврядування згідно статей 12,13,23 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» чинного законодавства України про працю та статей 7,8,9 Закону України «Про боротьбу з корупцією».

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста I категорії -землевпорядника відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради

 

1.Загальні положення

1.1.Спеціаліст I категорії -землевпорядник відноситься до категорії спеціалістів та є посадовою особою місцевого самоврядування;

1.2.Спеціаліст I категорії -землевпорядник призначається  на посаду та звільняється з неї розпорядженням селищного голови відповідно до КЗпП України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування та Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні». Посада відноситься до 7 категорії посадової особи місцевого самоврядування. Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі;

1.3.Спеціаліст I категорії -землевпорядник  підпорядкований безпосередньо селищному голові, заступнику селищного голови , начальнику відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради та заступнику начальника відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради. Виконує рішення селищного голови та виконавчого комітету, службові доручення в межах своїх повноважень що регулюють питання земельних відносин;

1.4. Спеціаліст I категорії -землевпорядник  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативними актами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови та цим Положенням.

1.5. В період тимчасової відсутності спеціаліста І категорії-землевпорядника відділу земельних ресурсів (відпустка, хвороба, ін.) його обов'язки виконує особа, призначена начальником відділу . 

 

2. Обов’язки спеціаліста I категорії –землевпорядника Новопсковської  селищної ради

2.1. Виконувати основні обов’язки, передбачені ст.8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

2.2. Дотримуватись  вимог та обмежень встановлених Законами України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

2.3. Знати земельне законодавство України і вміти користуватися положеннями  Закону у практичній роботі;

2.4. Брати участь  у розробленні та виконанні селищних програм;

2.5. Забезпечувати  надходження коштів до селищного бюджету за рахунок ефективного обліку, використання, продажу земель несільськогосподарського призначення, які знаходяться у комунальній власності  Новопсковської селищної ради;

2.6. Постійно співпрацювати з Держгеокадастром, органами ГУ ДПС та іншими організаціями для виконання доручень і завдань що належать до його компетенції;

2.7. Готувати та вносити на розгляд селищної ради проекти рішень по земельних питаннях;

2.8. Готувати матеріали для  реєстрації права оренди землі;

2.9. Здійснювати  облік  і звітність у сфері  земельних відносин та  надавати інформацію у встановлені строки до відповідних органів. Вести земельно-кадастрову документацію;

2.10. Брати участь в розгляді земельних спорів, готувати проекти рішень,висновки та акти по цих спорах;

2.11. Зберігати в належному стані та використовувати в практичній роботі картографічні матеріали;

2.12. Уточнювати  перелік землекористувачів   та площу земель у їхньому користуванні  для подання інформації  до ГУ  ДПС ;

2.13. Вести  контроль за розглядом листів, скарг та заяв громадян по земельним питанням  та проводити консультаційну роботу з  питань оформлення права користування  землею  ;

2.14. Здійснювати інші функції, що випливають з покладених на нього селищною радою завдань;

2.15. Постійно працювати над підвищенням свого загальноосвітнього та професійного рівня;

2.16. Вирішувати за дорученням селищного голови або селищної ради інші питання пов’язані з діяльністю ради та її органів.

2.17. Підписувати Акти погодження меж земельних ділянок  у разі розроблення землевпорядної документації на відповідній території .

 

 

3. Права спеціаліста I категорії –землевпорядника

 Новопсковської  селищної ради:

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні» спеціаліст І категорії -землевпорядник селищної ради має право:

3.1. Одержувати в установленому Законами порядку від відділів виконавчого комітету, голови селищної ради, заступника голови селищної ради,  органів статистики, підприємств, установ та організацій безоплатні звітні дані, картографічні, інформаційні та довідкові матеріали, які необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.2. Одержувати від юридичних і фізичних осіб потрібні документи та матеріали для підготовки проектів рішень селищної ради;

3.3. Брати участь у  нарадах та інших заходах, на яких розглядаються питання що відносяться до його компетенції;

3.4. На оплату праці, залежно від посади яку займає, присвоєного рангу, стажу роботи, а також досвіду, обсягу та якості виконання службових завдань;

3.5. На просування по службі з урахуванням кваліфікації, здібностей, сумлінного виконання  своїх обов’язків, участі у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії, проходження стажування;

3.6. За дорученням селищного  голови здійснювати перевірки з питань ефективного використання земель в межах смт.Новопсков;

3.7. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи  умови праці;

3.8. На соціальний і правовий захист  відповідно до його статусу;

3.9. Вимагати службового розслідування  з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозр;

3.10. Виконувати інші дії , що не суперечать чинному законодавству України, необхідні для виконання завдань і функцій особи, визначеними цими обов’язками.

 

4.Спеціаліст I категорії -землевпорядник

 Новопсковської селищної ради повинен знати:

4.1. Основні Закони та нормативні акти України, які стосуються роботи місцевих органів самоврядування у сфері земельних відносин, уміти застосовувати норми чинного земельного законодавства та основні нормативно-правові акти що регулюють земельні відносини  , добре володіти питаннями державної політики  в цій галузі.

4.2. Загальнотеоретичні основи управлінської діяльності  в обсязі необхідному   для бездоганного виконання своїх службових обов’язків у сфері місцевого самоврядування;

4.3. Загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі земельних відносин;

4.4. Етику та культуру ділового і політичного спілкування;

4.5. Зміст основних економічних процесів на рівні територіальних громад в умовах реформування економіки та становлення ринкових відносин;

4.6. Основи раціонального природокористування та охорони довкілля;

4.7. Основи організаційно-правової роботи;

4.8. Основні вимоги до діловодства та забезпечення схоронності документів  селищної ради та їх виконавчих комітетів;

4.9. Основи експлуатації сучасної комп’ютерної техніки;

4.10. Правила внутрішнього розпорядку роботи;

4.11. Основи трудового законодавства;

4.12. Основи законодавства в сфері боротьби з корупцією;

4.13. Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

 

5. Відповідальність спеціаліста I категорії -землевпорядника Новопсковської селищної ради:

5.1. Спеціаліст-землевпорядник селищної ради   несе відповідальність за неналежне виконання  службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення  спеціальних обмежень щодо посадових осіб місцевого самоврядування згідно статей 12,13,23 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» чинного законодавства України про працю та статей 7,8,9 Закону України «Про боротьбу з корупцією».

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста -землевпорядника відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради

 

1.Загальні положення

1.1.Спеціаліст-землевпорядник відноситься до категорії спеціалістів та є посадовою особою місцевого самоврядування;

1.2.Спеціаліст-землевпорядник призначається  на посаду та звільняється з неї розпорядженням селищного голови відповідно до КЗпП України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування та Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні». Посада відноситься до 7 категорії посадової особи місцевого самоврядування. Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі;

1.3.Спеціаліст-землевпорядник селищної ради підпорядкований безпосередньо селищному голові, заступнику селищного голови, начальнику відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради та заступнику начальника відділу земельних ресурсів  Новопсковської селищної ради. Виконує рішення селищного голови та виконавчого комітету, службові доручення в межах своїх повноважень що регулюють питання земельних відносин;

1.4. Спеціаліст-землевпорядник селищної ради у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативними актами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови та цим Положенням.

1.5. В період тимчасової відсутності спеціаліста І категорії-землевпорядника відділу земельних ресурсів (відпустка, хвороба, ін.) його обов'язки виконує особа, призначена начальником відділу . 

 

2. Обов’язки спеціаліста-землевпорядника

Новопсковської селищної ради

2.1. Виконувати основні обов’язки, передбачені ст.8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

2.2. Дотримуватись  вимог та обмежень встановлених Законами України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

2.3. Знати земельне законодавство України і вміти користуватися положеннями  Закону у практичній роботі;

2.4. Брати участь  у розробленні та виконанні селищних програм;

2.5. Забезпечувати  надходження коштів до селищного бюджету за рахунок ефективного обліку, використання, продажу земель несільськогосподарського призначення, які знаходяться у комунальній власності Новопсковської селищної ради;

2.6. Постійно співпрацювати  з Держгеокадастром , органами ГУ ДПС та іншими організаціями для виконання доручень і завдань що належать до його компетенції;

2.7. Готувати та вносити на розгляд селищної ради проекти рішень по земельних питаннях ;

2.8. Готувати договори оренди землі для  реєстрації права оренди землі;

2.9. Здійснювати облік  і звітність у сфері  земельних відносин та  надавати інформацію в установлені строки до відповідних органів. Вести земельно-кадастрову документацію;

2.10. Брати участь в розгляді земельних спорів, готувати проекти рішень, висновки та акти по цих спорах;

2.11. Зберігати в належному стані та використовувати в практичній роботі картографічні матеріали та землевпорядну документацію;

2.12. Уточнювати  перелік землекористувачів   та площу земель у їхньому користуванні  для подання інформації  до  ГУ  ДПС;

2.13. Вести  контроль за розглядом листів, скарг та заяв громадян по земельним питанням  та проводити консультаційну роботу з  питань оформлення права користування  землею  ;

2.14. Здійснювати інші функції, що випливають з покладених на нього селищною радою завдань;

2.15. Постійно працювати над підвищенням свого загальноосвітнього та професійного рівня;

2.16. Вирішувати за дорученням селищного голови або селищної ради інші питання пов’язані з діяльністю ради та її органів.

2.17. Підписувати Акти погодження меж земельних ділянок  у разі розроблення землевпорядної документації на відповідній території .

 

3. Права спеціаліста-землевпорядника

Новопсковської селищної ради:

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні» спеціаліст-землевпорядник селищної ради має право:

3.1. Одержувати в установленому Законами порядку від відділів виконавчого комітету, голови селищної ради, заступника голови селищної ради,  органів статистики, підприємств, установ та організацій безоплатні звітні дані, картографічні, інформаційні та довідкові матеріали, які необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.2. Одержувати від юридичних і фізичних осіб необхідні документи та матеріали для підготовки проектів рішень селищної ради;

3.3. Брати участь у  нарадах, на яких розглядаються питання що відносяться до його компетенції;

3.4. На оплату праці, залежно від посади яку займає, присвоєного рангу, стажу роботи, а також досвіду, обсягу та якості виконання службових завдань;

3.5. На просування по службі з урахуванням кваліфікації, здібностей, сумлінного виконання  своїх обов»язків, участі у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії, проходження стажування;

3.6. За дорученням селищного  голови здійснювати перевірки з питань ефективного використання земель Новопсковської ОТГ;

3.7. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи  умови праці;

3.8. На соціальний і правовий захист  відповідно до його статусу;

3.9. Вимагати службового розслідування  з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозр;

3.10. Виконувати інші дії , що не суперечать чинному законодавству України, необхідні для виконання завдань і функцій особи, визначеними цими обов’язками.

 

4.Спеціаліст-землевпорядник Новопсковської

селищної ради повинен знати:

4.1. Основні Закони та нормативні акти України, які стосуються роботи місцевих органів самоврядування у сфері земельних відносин, уміти застосовувати норми чинного земельного законодавства та основні нормативно-правові акти що регулюють земельні відносини  , добре володіти питаннями державної політики  в цій галузі.

4.2. Загальнотеоретичні основи управлінської діяльності  в обсязі необхідному   для бездоганного виконання своїх службових обов’язків у сфері місцевого самоврядування;

4.3. Загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі земельних відносин;

4.4. Етику та культуру ділового і політичного спілкування;

4.5. Зміст основних економічних процесів на рівні територіальних громад в умовах реформування економіки та становлення ринкових відносин;

4.6. Основи раціонального природокористування та охорони довкілля;

4.7. Основи організаційно-правової роботи;

4.8. Основні вимоги до діловодства та забезпечення схоронності документів  селищної ради та їх виконавчих комітетів;

4.9. Основи експлуатації сучасної комп’ютерної техніки;

4.10. Правила внутрішнього розпорядку роботи;

4.11. Основи трудового законодавства;

4.12. Основи законодавства в сфері боротьби з корупцією;

4.13. Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

 

5. Відповідальність спеціаліста-землевпорядника Новопсковської селищної ради:

5.1. Спеціаліст-землевпорядник селищної ради   несе відповідальність за неналежне виконання  службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення  спеціальних обмежень щодо посадових осіб місцевого самоврядування згідно статей 12,13,23 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» чинного законодавства України про працю та статей 7,8,9 Закону України «Про боротьбу з корупцією».

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста - юрисконсульта відділу земельних ресурсів

Новопсковської селищної ради

 

1.Загальні положення:

1.1.Головний спеціаліст – юрисконсульт відноситься до категорії спеціалістів та є посадовою особою місцевого самоврядування;

1.2.Головний спеціаліст – юрисконсульт призначається  на посаду та звільняється з неї розпорядженням селищного голови відповідно до КЗпП України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування та Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні». Посада відноситься до 7 категорії посадової особи місцевого самоврядування.

1.3.Головний спеціаліст – юрисконсульт підпорядкований безпосередньо селищному голові, заступнику селищного голови, начальнику та заступнику начальника відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради. Виконує рішення селищного голови та виконавчого комітету, службові доручення в межах своїх повноважень, що регулюють питання земельних відносин;

1.4.Головний спеціаліст – юрисконсульт у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативними актами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови та цим Положенням.

 

2.  Обов’язки головного спеціаліста - юрисконсульта

селищної ради

2.1.Виконувати основні обов’язки, передбачені ст.8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

2.2.Дотримуватись  вимог та обмежень встановлених Законами України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

2.3.Знати земельне законодавство України і вміти користуватися положеннями  Закону у практичній роботі;

2.4.Виконувати роботу, пов’язану з аналітичною діяльністю земельного відділу;

2.5.Здійснювати  аналіз стану справ за відповідним напрямом, розробку проектів рішень, вибір засобів обґрунтування цих рішень, оцінку наслідків з їх запровадженням, розробку завдань, програм, методів і методик підготовки та реалізації управлінських рішень;

2.6.Аналізувати хід реалізації завдань з певних питань, що належать до компетенції відділу земельних ресурсів;

2.7.Брати участь в організації та проведенні нарад, колегій, семінарів, конференцій, засідань ради відповідно до компетенції;

2.8.Представляти Новопсковську селищну раду та її виконавчий комітет в  суді та інших правоохоронних органах;

2.9.Підтримувати робочі контакти з відповідними підрозділами  органів державної влади та  органів місцевого самоврядування;

2.10.Готувати проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язаних з роботою земельного відділу, а також проекти відповідей на звернення та заяви, що надходять на розгляд до нього;

2.11.Здійснювати інші функції, що випливають з покладених на нього селищною радою завдань;

2.12.Постійно працювати над підвищенням свого загальноосвітнього та професійного рівня;

2.13.Вирішувати за дорученням селищного голови або селищної ради інші питання пов’язані з діяльністю ради та її органів.

 

3. Права головного спеціаліста – юрисконсульта селищної ради

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні» головний спеціаліст - юрисконсульт селищної ради має право:

3.1.За дорученням керівництва представляти інтереси Новопсковської селищної  об’єднаної територіальної громади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування з питань напряму діяльності відділу.

3.2.У встановленому порядку використовувати відповідну статистичну інформацію, інші дані від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, установ, організацій, необхідні для виконання посадових обов’язків.

3.3.Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

3.4.На оплату праці, залежно від посади яку займає, присвоєного рангу, стажу роботи, а також досвіду, обсягу та якості виконання службових завдань;

3.5.На просування по службі з урахуванням кваліфікації, здібностей, сумлінного виконання  своїх обов’язків, участі у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії, проходження стажування;

3.6.На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи  умови праці;

3.7.На соціальний і правовий захист  відповідно до його статусу;

3.8.Вимагати службового розслідування  з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозр;

3.9.Виконувати інші дії , що не суперечать чинному законодавству України, необхідні для виконання завдань і функцій особи, визначеними цими обов’язками.

 

 

4. Головний спеціаліст – юрисконсульт селищної ради

  повинен знати:

4.1.Конституцію України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції», основні Закони та нормативні акти України, які стосуються роботи місцевих органів самоврядування у сфері земельних відносин, уміти застосовувати норми чинного земельного законодавства та основні нормативно-правові акти що регулюють земельні відносини, добре володіти питаннями державної політики  в цій галузі.

4.2.Загальнотеоретичні основи управлінської діяльності  в обсязі необхідному   для бездоганного виконання своїх службових обов’язків у сфері місцевого самоврядування.

4.3.Загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі земельних відносин.

4.4.Етику та культуру ділового і політичного спілкування.

4.5.Зміст основних економічних процесів на рівні територіальних громад в умовах реформування економіки та становлення ринкових відносин.

4.6.Основи раціонального природокористування та охорони довкілля;

4.7.Основи організаційно-правової роботи;

4.8.Основні вимоги до діловодства та забезпечення схоронності документів  селищної ради та їх виконавчих комітетів;

4.9.Основи експлуатації сучасної комп’ютерної техніки;

4.10.Правила внутрішнього розпорядку роботи;

4.11.Основи трудового законодавства;

4.12.Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

 

5. Відповідальність головного спеціаліста - юрисконсульта Новопсковської селищної ради

5.1. Головний спеціаліст – юрисконсульт селищної ради несе відповідальність за неналежне виконання  службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення  спеціальних обмежень щодо посадових осіб місцевого самоврядування згідно статей 12,13,23 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» чинного законодавства України про працю та статей 7,8,9 Закону України «Про боротьбу з корупцією».

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь