Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Посадові інструкції відділу будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника відділу будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради

 1. Загальні положення.
  1. Начальник відділу ЖКГ Новопсковської селищної рада, призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою.
  2. Начальник відділу ЖКГ безпосередньо підпорядкований селищному голові заступнику селищного голови.

1.3.      Начальник відділу ЖКГ здійснює безпосереднє керівництво відділом.

1.4.      На посаду начальника відділу ЖКГ, призначається особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста. Стаж роботи за фахом службі не менше 3-х років.

1.5.      Начальник відділу повинен знати:

Конституцію України; Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про житлово-комунальні послуги", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про основи містобудування", «Про благоустрій населених пунктів», постанови, розпорядження, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

 1. Основні завдання і обов'язки.

2.1.Основними завданнями начальника відділу є:

 • забезпечення реалізації селищною радою, її виконавчим комітетом своїх повноважень у сфері житлово-комунального господарства;
 • підготовка пропозицій селищному голові, щодо управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності територіальної громади селища, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню, виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення населення;
 • сприяння розширенню житлового будівництва, надання громадянам, які мають потребу в житлі, консультативної допомоги в будівельній документації, сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
 • організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою кошів, трудових і матеріально - технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення, здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, організація озеленення, охорона зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;
 • додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм та правил, регіональних правил забудови, затвердженої містобудівної документації;
 • здійснювати розробку річних та квартальних планів роботи відділу житлово-комунального господарства;
 • розробляти нормативні та організаційно-методичні документи;
 • проводити контроль документів, що стосуються роботи відділу;
 • керувати розробкою проектів, аналітичних матеріалів, комплексів заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери житлово-комунального господарства; 
 • забезпечувати у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури на відповідній території;
 • сприяти комплексному розвитку території, забудови Новопсковської селищної територіальної громади, поліпшення його архітектурного і художньо-естетичного вигляду;
 • здійснення контролю за використанням пам'яток архітектури і містобудування,  паркових та історико-культурних ландшафтів.
 • контролювати господарську діяльність комунальних підприємств селищної ради

     2.2. Для виконання зазначених завдань начальник відділу зобов'язаний :

 • розподіляти обов'язки між працівниками відділу ,очолювати та контролювати їх роботу;
 • подавати на затвердження  посадові інструкції селищному голові;
 • організувати роботу відділу  і виконання покладених на нього завдань відповідно до Положення про відділ,  державних стандартів, норм та правил та інших нормативних актів.
 • здійснювати аналіз стану містобудування на території забезпечувати організацію розробки і затвердження в установленому законодавством порядку містобудівних програм, генеральних планів населених пунктів на території ради, іншої містобудівної документації;
 • забезпечувати своєчасний розгляд вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції, яка надходить для виконання у відділ;
 • контролювати господарську діяльність комунальних підприємств селищної ради

 

3.Права

        3.1. Начальник відділу має право:

 • давати завдання працівникам відділу і вимагати від них належного виконання посадових обов'язків і доручень, а також  на період відпустки чи відсутності працівників з інших поважних причин виконувати всі завдання відділу самостійно;
 • брати участь в нарадах з питань, які відносяться до компетенції відділу;
 • скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;
 • надавати пропозиції та готувати проекти рішень ради та виконавчого комітету з питань, що стосуються компетенції відділу;
 • контролювати господарську діяльність комунальних підприємств селищної ради
 • здійснювати контроль за забудовою Новопсковської селищної територіальної громади, його благоустроєм, інженерним забезпеченням та вертикальним плануванням, будівництвом автомобільних доріг і тротуарів, автостоянок і господарських стоянок;
 • залучати спеціалістів інших виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

3.2. Вказівки начальника відділу житлово-комунального господарства, є обов'язковими для всіх працівників відділу.                       

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу житлово-комунального господарства, несе відповідальність:

 • за належне виконання покладених на нього прав і обов'язків;
 • за своєчасне і кваліфіковане виконання завдань і доручень відділу;
 • за правильний підбір працівників відділу та розподіл на них  службових обов'язків;
 • за порядок і дисципліну у відділі.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного бухгалтера відділу будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради

(код КП 1231)

 

 

1. Загальні положення.

1.1. Головний бухгалтер Відділу будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради (далі - головний бухгалтер) призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

1.2. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо начальнику відділу.

1.3. У своїй роботі головний бухгалтера керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України,"Про бухгалтерський облік", "Про запобігання корупції" та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями селищної ради, розпорядженнями селищного голови, наказами начальника відділу, Положенням  про   облікову   політику   та   цією посадовою інструкцією.

1.4. Дотримується прав та свобод людини і громадянина; дотримується вимог збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню.

1.5. Сумлінно ставиться до виконання службових обов'язків, проявляє ініціативу і творчість у роботі.

1.6. Шанобливо ставиться до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбується про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

1.7. Дотримується ділового етикету.

1.8. Вживає заходів щодо недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

1.9. Постійно вдосконалює організацію своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації та фахового рівня.

1.10. Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування  за фахом та на керівних посадах не менш як 3 роки.

1.11. На період відсутності головного бухгалтера його обов'язки виконує спеціаліст І категорії відділу будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради.

2.  Завдання та обов’язки

2.1. Органiзовує роботу з ведення бухгалтерського облiку.

2.2. Забезпечує рацiональний та ефективний розподiл посадових обов'язкiв з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту iнформацiї та запобiгання зловживанням пiд час ведення бухгалтерського облiку.

2.3. Подає начальнику відділу пропозицiї щодо:

- визначення облiкової полiтики, змiни обраної облiкової полiтики;  

- створення умов для належного збереження майна, цiльового та ефективного використання фiнансових, матерiальних (нематерiальних), iнформацiйних та трудових ресурсiв;

- забезпечення працівників нормативно-правовими актами, довiдковими та iнформацiйними матерiалами щодо ведення бухгалтерського облiку та складaння звітності.

2.4. Пiдписує звiтнiсть та документи, якi є пiдставою для:

- перерахування податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

- проведення розрахункiв вiдповiдно до укладених договорiв;

- оприбуткування та списання рухомого i нерухомого майна;

- проведення iнших господарських операцiй;

2.5. Вiдмовляє у прийняттi до облiку документiв, пiдготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документiв щодо господарських операцiй, що проводяться з порушенням законодавства, та iнформує  начальника відділу про встановленi факти порушення бюджетного законодавства.

2.6. Здiйснює контроль за:

- вiдображенням у бухгалтерському облiку всiх господарських операцiй, що проводяться бюджетною установою;

-  складенням звiтностi;

- цiльовим та ефективним використанням фiнансових, матерiальних (нематерiальних), iнформацiйних та трудових ресурсiв, збереженням майна;

- дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачi) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;

- правильнiстю проведення розрахункiв при здiйсненнi оплати товарiв, робiт та послуг, вiдповiднiстю перерахованих коштiв обсягам виконаних робiт, придбаних товарiв чи наданих послуг згiдно з умовами укладених договорiв, у тому числi договорiв оренди;

- вiдповiднiстю взятих бюджетних зобов'язань вiдповiдним бюджетним асигнуванням та вiдповiднiстю платежiв взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

- станом погашення та списання вiдповiдно до законодавства дебiторської заборгованостi;

- додержанням вимог законодавства пiд час здiйснення попередньої оплати товарiв, робiт та послуг у разi їх закупiвлi за бюджетнi кошти;

- оформленням матерiалiв щодо нестачi, крадiжки грошових коштiв та майна, псування активiв;

- розробленням та здiйсненням заходiв щодо дотримання та пiдвищення рiвня фiнансово-бюджетної дисциплiни працiвникiв відділу;

- усуненням порушень i недолiкiв, виявлених пiд час контрольних заходiв, проведених державними органами;

2.7. Погоджує документи, пов'язанi з витрачанням фонду заробiтної плати, встановленням посадових окладiв i надбавок працівникам

2.8. Проводить роботу по забезпеченню державної політики у сфері закупівель товарів, робіт та послуг за рахунок державних коштів, коштів місцевого бюджету, грантів, проектів, приймає участь в роботі тендерного комітету відділу.

2.9. Виконує iншi обов'язки, передбаченi законодавством.

3. Права.

Головний бухгалтер має право:

3.1. Представляти інтереси відділу будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради з питань, що належать до його компетенції, в органах виконавчої влади, та інших установах і організаціях.

3.2. Готувати запити та отримувати у встановленому законодавством порядку необхідні матеріали, інформацію і документи, що відносяться до фінансово-облікових питань діяльності відділу будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради.

3.3. За дорученням начальника відділу розпоряджатися фінансовими ресурсами і підписувати грошові, розрахункові та інші фінансові документи з дотриманням вимог чинного законодавства.

4. Відповідальність.

4.1. Головний бухгалтер несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків; бездіяльність або невикористання наданих йому прав; порушення норм етики поведінки державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування, а також обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням; якість методичних та практичних консультацій; розголошення відомостей, що становлять службову або конфіденційну інформацію; достовірність поданих довідок та інформацій.

4.2. Іншу відповідальність за законом.

5. Взаємовідносини за посадою.

5.1. Взаємодіє з виконавчими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями у межах своїх повноважень при виконанні посадових обов`язків та завдань.

5.2. Співпрацює з управлянням Держказначейства, установами, організаціями при виконанні своїх функцій та завдань. Одержує від посадових осіб відділу будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради документи необхідні для виконання службових обов’язків, контролює строки і повноту надання ними необхідних документів.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста I категорії-бухгалтера відділу будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради

(код КП 2411.2)

 

1. Загальні положення

1.1. Спеціаліст І категорії-бухгалтер відділу будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради (далі – спеціаліст І категорії-бухгалтер відділу) призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

1.2. На посаду спеціаліста І категорії-бухгалтера відділу призначається особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи в державній службі або в органах місцевого самоврядування на посаді спеціаліста ІІ категорії не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років.

1.3. Спеціаліст  І категорії-бухгалтер відділу у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України  "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про засади запобігання та протидії корупції», Бюджетним кодексом України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, наказами, інструкціями і роз’ясненнями Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, положенням про відділ фінансово-господарського забезпечення, положенням про облікову політику та цією посадовою інструкцією.

1.4. Спеціаліст І категорії-бухгалтер відділу підпорядковується безпосередньо начальнику відділу будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово – комунального господарства Новопсковської селищної ради.

 1. Завдання та обов'язки
  1.  Стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку.
  2.  Готує та здає звіти в Державну фіскальну службу, управління статистики.
  3.  Веде облік договорів.
  4.  Веде облік та оформлення авансових звітів.
  5.  Складає меморіальні ордера
  6.  Бере участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, встановленні інвентарних та номенклатурних номерів основним засобам та товарно-матеріальним цінностям.
  7.  Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов'язань, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат під нестачі, крадіжки й псування активів установи.

2.8. Готує та подає до управління казначейської служби реєстри бюджетних  фінансових зобов’язань, платіжні доручення.   

2.9. Готує та подає списки працівників відділу до системи «Корпоративний клієнт банк» Ощадбанку, Приватбанку для виплати заробітної плати, виплат на відрядження тощо.

2.10. Бере участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій.

2.11. Вносить інформацію до єдиного порталу використання публічних коштів (Є-Data), передбачену законодавством.

2.12. Проводить роботу по забезпеченню державної політики у сфері закупівель товарів, робіт та послуг за рахунок державних коштів, коштів місцевого бюджету, грантів, проектів, приймає участь в роботі тендерного комітету відділу.

2.13. Виконує інші доручення головного бухгалтера.

3. Права

Спеціаліст І категорії-бухгалтер відділу має право:

  1.  Знайомитися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
  2.  Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи.
  3.  Запитувати за дорученням керівництва від підрозділів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
  4.  Підписувати організаційно-розпорядчі документи з питань, що входять до його функціональних обов'язків, а також платіжних та інших фінансових документів.

 

4. Відповідальність

Спеціаліст І категорії-бухгалтер відділу несе відповідальність за:

  1.  Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України.
  2.  Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3.  Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.
  4.  Незабезпечення дотримання трудової і виконавчої дисципліни.

5. Взаємовідносини за посадою.

5.1. Взаємодіє з іншими відділами селищної ради, установами у межах своїх повноважень при виконанні посадових обов`язків та завдань.

5.2. Співпрацює з установами, організаціями при виконанні своїх функцій та завдань. Одержує від працівників селищної ради документи, необхідні для виконання службових обов’язків

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста I категорії відділу будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради

 

І. Загальні положення

Спеціаліст I категорії відділу житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради здійснює реалізацію державної політики у галузі житлово-комунального господарства та будівництва (у тому числі  розрахунків за житлово-комунальні послуги), житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, а також у сфері будівництва, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів, підвищення енергоефективності у будівництві на території Новопсковської селищної територіальної громади.                              

Спеціаліст I категорії відділу житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради безпосередньо підпорядковується начальнику відділу житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради, а також підзвітний і підконтрольний голові селищної ради та заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчого органу згідно з розподілом функціональних повноважень.      

Спеціаліст I категорії відділу житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови селищної ради.

Повинен знати та керуватися у своїй діяльності Конституцією України; Законоом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про теплопостачання», «Про державне регулювання в сфері комунальних послуг», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Цивільним, Господарським, Водним, Бюджетним кодексами України, Житловим кодексом УРСР, нормативними документами, що стосуються діяльності районної державної адміністрації та питань державної служби; указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій, положенням про сектор житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, цією інструкцією, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють розвиток у галузі житлово-комунального господарства та будівництва, основами державного управління та політики держави, державної політики у галузі житлово-комунального господарства та будівництва; повинен знати методи контролю за виконанням рішень та доручень; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту та гігієни праці; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта технічного, економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 1-го року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років.

ІІ. Завдання та обов’язки

Спеціаліст I категорії відділу житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради виконує завдання з координації роботи, методичного керівництва, розроблення та здійснення заходів з питань енергозабезпечення, житлово-комунального господарства та благоустрою, забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ з цих питань.

Забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять до Новопсковської селищної ради, в межах визначеної компетенції.

 Бере участь у забезпеченні реалізації державної політики у галузі житлово-комунального господарства та будівництва на території Новопсковської селищної територіальної громади.

Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіонбуду, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.                                                                            

Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.                                                                                                                                  Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.                             

Аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у галузі житлово-комунального господарства та будівництва у межах території громади та вживає заходів до усунення недоліків.                                                                                                               

Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного  розвитку Новопсковської селищної ради з питань реалізації галузевих повноважень.                    

Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку з питань реалізації галузевих повноважень.                                                                                                            

Розробляє проекти розпоряджень селищного голови, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.     

Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання селищному голові.

Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.                       

 Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.                                   

Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян у межах визначених повноважень.                                                                                                       

Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних рад.                                                                                                                                       

Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.                     

Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.         Здійснює повноваження, делеговані органам місцевого самоврядування.                       

Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.                                                                                                                                         

Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.                                                                                             

Забезпечує захист персональних даних.                                                                        

Здійснює передбачені законом галузеві повноваження: Бере участь в організації виконання державних, обласних програм та розробленні і реалізації районних програм у сфері енергозабезпечення, житлово-комунального господарства та благоустрою, готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку району щодо будівництва об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою, здійснює контроль реалізації зазначених програм;

Узагальнює, аналізує та оцінює стан справ щодо енергозабезпечення, житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів та територій, готує необхідну аналітичну інформацію для прийняття рішення керівництвом;

бере участь у розробленні та здійсненні заходів з питань енергозабезпечення, житлово-комунального господарства та благоустрою, забезпечує контроль їх виконання;

готує пропозиції щодо удосконалення роботи у галузі енергозабезпечення, житлово-комунального господарства та благоустрою;

на час відсутності начальника відділу бере участь у підготовці та проведенні нарад з координації діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ житлово-комунального господарства з питань виконання державних, обласних та районних програм;

відповідно до компетенції готує матеріали для проведення нарад та інших заходів, що проводяться керівництвом селищної ради;

готує пропозиції та проекти документів на виконання доручень органів виконавчої влади вищого рівня;

розглядає листи органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ, організацій з питань, що належать до повноважень відділу, готує відповідні пропозиції;

бере участь у розробленні проектів розпоряджень та доручень голови селищної ради рішень селищної ради, інших нормативних, організаційно-розпорядчих та методичних документів;

сприяє впровадженню нових форм та методів в галузі енергозабезпечення, житлово-комунального господарства та благоустрою;

розглядає звернення юридичних та фізичних осіб, надає пропозиції та вживає заходів для вирішення порушених питань;

проводить організаційну та методичну роботу з питань енергозабезпечення, житлово-комунального господарства та благоустрою;

виконує інші доручення керівництва.

 Забезпечує роботу з ведення діловодства відділу.

Оприлюднює інформацію про діяльність відділу та прийняті рішення; забезпечує систематичне ведення обліку документів, що заходяться у володінні відділу; забезпечує ведення обліку запитів на інформацію; надає право запитувачам робити виписки з документів, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації, тощо, надає достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряє правильність та об’єктивність наданої інформації.

Спеціаліст I категорії відділу житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради якісно та своєчасно виконує покладені завдання та службові обов’язки, дотримується Загальних правил поведінки та правил внутрішнього трудового розпорядку, дотримується високої культури спілкування; не допускає дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам чи негативно вплинути на його репутацію. Постійно вдосконалює організацію своєї роботи і підвищує професійну кваліфікацію, проявляє ініціативу, творчість у роботі. Виконує інші доручення керівництва селищної ради.

 

ІІІ. Права

Спеціаліст I категорії відділу житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради має право:

представляти інтереси селищної ради в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях при розгляді питань, що належать до його компетенції;

брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться в селищній раді, при розгляді питань, що належать до його компетенції;

отримувати в установленому порядку від працівників селищної ради інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; відповідно до своєї компетенції користуватись інформацією, документами та матеріалами органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, надісланих на адресу селищної ради;

готувати проекти запитів на отримання статистичної інформації та інших даних від територіальних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, необхідних для виконання покладених завдань;

брати участь у контролі (перевірці) дотримання законодавства органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

           

 ІV. Відповідальність

Спеціаліст I категорії відділу житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради сумлінно виконує свої службові обов’язки, досягає очікуваних від нього результатів роботи, виявляє ґрунтовні знання та навички, застосовує інноваційний стиль виконання своїх обов’язків і доручень, дотримується високої культури спілкування та правил ділового етикету.

Спеціаліст I категорії відділу житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради несе цивільну, адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки  обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням, правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

V. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Спеціаліст I категорії відділу житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відділами, іншими структурними підрозділами селищної ради, установами, організаціями, підприємствами, сільськими, селищними радами з питань, що відносяться до компетенції сектору, у порядку та терміни, визначені нормативно-правовими актами, Регламентом Новопсковської селищної ради та Положенням відділу житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради.

            Взаємовідносини спеціаліста I категорії відділу житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на відділ житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради завдань.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста І категорії  відділу будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово – комунального господарства Новопсковської селищної ради

 

 1. Загальні положення

Посада спеціаліста І категорії відділу будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово – комунального господарства Новопсковської селищної ради (далі – спеціаліст І категорії відділу) відноситься до категорії спеціалістів та є посадовою особою місцевого самоврядування.

Спеціаліст І категорії відділу призначається на посаду та звільняється з неї розпорядженням селищного голови відповідно до КЗпП України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні». Посада відноситься до 7 категорії посадової особи місцевого самоврядування. Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі.

Спеціаліст І категорії відділу безпосередньо підпорядкований начальнику відділу будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово – комунального господарства Новопсковської селищної ради. Виконує розпорядження селищного голови, рішення селищної ради  та накази начальника відділу будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово – комунального господарства Новопсковської селищної ради, службові доручення в межах своїх повноважень що регулюють питання у сфері житлово-комунального господарства.

На посаду спеціаліста І категорії відділу призначається особа, яка:

 1. є повнолітнім громадянином України, який вільно володіє державною мовою;
 2. має вищу відповідного професійного спрямування за освітньо – кваліфікаційним рівнем  магістра, спеціаліста.

 У своїй діяльності спеціаліст І категорії відділу керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями селищної ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами та цією посадовою інструкцією.

Спеціаліст І категорії відділу повинен знати: Конституцію України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про публічні закупівлі» інші закони України з питань організації органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно – правові акти; інструкцію з діловодства Новопсковської селищної ради; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері.

2.  Завдання, обов’язки та повноваження

Спеціаліст І категорії відділу:

1) виконує основні обов’язки, передбачені ст. 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

2) дотримується вимог та обмежень встановлених законами України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

3) бере участь у розробленні проєктів наказів начальника відділу;

4) розробляє проєкти регуляторних актів, що стосуються діяльності відділу;

5) проводить роботу по забезпеченню державної політики у сфері закупівель товарів, робіт та послуг за рахунок державних коштів, коштів місцевого бюджету, грантів, проєктів; 

6) бере участь в організації проведення нарад, семінарів, конференцій з економічних питань відділу;

7) виконує роботи з формування та ведення паспортів бюджетних програм;

8) бере участь у розробленні бюджетного запиту відділу;

9) проводить роботи з покращення річних і підсумкових показників діяльності відділу, ефективно розподіляє робочі, фінансові та матеріальні ресурси;

10) займається підрахунком трудових, матеріальних і фінансових витрат та активів;

11) проводить розрахунок економічної ефективності відділу;

12) аналізує вхідні та розроблені пропозиції з метою визначення можливих наслідків від них;

13) вивчає і розробляє проєкти, спрямовані на поліпшення господарської та виробничої діяльності;

14) сприяє та забезпечує виконання програм спрямованих на реформування та розвиток житлово – комунального господарства та інфраструктури району;

15) виконує роботи з впровадження та поліпшення внутрішньогосподарських схем;

16) бере участь в поліпшенні планової та облікової документації;

17) дотримується  вимог та обмежень встановлених законами України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 

3. Права

Відповідно до покладених завдань та обов'язків спеціаліст І категорії відділу має право:

 1. за дорученням начальника відділу представляти інтереси відділу у відповідних органах державної влади та органах місцевого самоврядування з питань діяльності відділу;
 2. у встановленому порядку використовувати відповідну статистичну інформацію, інші відомості від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, установ, організацій, необхідні для виконання посадових обов’язків;
 3. вносити на розгляд начальника відділу пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу;
 4. виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України, необхідні для виконання завдань і функцій особи, визначеними цими обов’язками.

 

4. Відповідальність

Спеціаліст І категорії відділу несе відповідальність:

- в межах, визначених чинним законодавством про працю та Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», - за:

1) порушення Присяги посадових осіб місцевого самоврядування;

2) порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування;

3) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування;

4) порушення правил етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування;

5) вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу;

6) дії, що шкодять авторитету служби в органах місцевого самоврядування;

7) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів місцевого самоврядування, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень;

8) недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;

9) досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

- в межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України, - за правопорушення, скоєні в процесі виконання посадових обов’язків;

- в межах, визначених трудовим та цивільним законодавством України, - за завдану матеріальну шкоду.

 

5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Спеціаліст І категорії відділу у процесі виконання покладених на нього  завдань в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого органу місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста І категорії - юрисконсульта відділу будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово – комунального господарства

Новопсковської селищної ради

 

1.Загальні положення

Посада спеціаліста І категорії - юрисконсульта відділу будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово – комунального господарства Новопсковської селищної ради (далі – спеціаліст І категорії - юрисконсульт відділу) відноситься до категорії спеціалістів та є посадовою особою місцевого самоврядування.

Спеціаліст І категорії – юрисконсульт відділу призначається на посаду та звільняється з неї розпорядженням селищного голови відповідно до КЗпП України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні». Посада відноситься до 7 категорії посад посадової особи місцевого самоврядування. Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі.

Спеціаліст І категорії – юрисконсульт відділу безпосередньо підпорядкований начальнику відділу будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово – комунального господарства Новопсковської селищної ради. Виконує розпорядження селищного голови, рішення селищної ради  та накази начальника відділу будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово – комунального господарства Новопсковської селищної ради, службові доручення в межах своїх повноважень, що регулюють питання у сфері житлово-комунального господарства.

На посаду спеціаліста І категорії – юрисконсульта відділу призначається особа, яка:

2. є повнолітнім громадянином України, який вільно володіє державною мовою;

3. здобула ступінь вищої юридичної освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за напрямком підготовки «Право».

 У своїй діяльності спеціаліст І категорії – юрисконсульт відділу керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями селищної ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами та цією посадовою інструкцією. З питань організації та проведення правової роботи керується актами Мін'юсту.

Спеціаліст І категорії – юрисконсульт відділу повинен знати: Конституцію України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», інші закони України з питань організації органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно – правові акти; інструкцію з діловодства Новопсковської селищної ради; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері.

 

2.  Завдання, обов’язки та повноваження

Спеціаліст І категорії – юрисконсульт відділу:

1) виконує основні обов’язки, передбачені ст. 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

2) дотримується  вимог та обмежень встановлених законами України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

3) бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики з питань, що належать до компетенції відділу;

4) здійснює юридичну експертизу проектів наказів начальника відділу, договорів, гарантійних листів, інших актів та їх візування;

5) бере участь у розробленні проектів наказів начальника відділу;

6) здійснює роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів відділу;

7) здійснює претензійну та позовну роботу відділу, здійснює контроль за її проведенням;

8) здійснює роботу з укомплектування, обліку та зберігання матеріалів судових справ та протоколів комісій, секретарем яких є;

9) забезпечує правильне застосування актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає начальнику відділу пропозиції щодо усунення таких порушень;

10) надає правову допомогу працівникам відділу, правові консультації з питань, що належать до компетенції відділу, а також за дорученням начальника відділу розглядає звернення громадян;

11)  за дорученням начальника відділу на підставі довіреності забезпечує в установленому законом порядку представлення інтересів відділу в судах та інших органах;

12) сприяє доступу до публічної інформації, яка є в розпорядженні відділу;

13) проводить роботу по забезпеченню державної політики у сфері закупівель товарів, робіт та послуг за рахунок державних коштів, коштів місцевого бюджету, грантів, проектів,  приймає участь в роботі тендерного комітету відділу.

14) забезпечує підготовку та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

15) забезпечує надання методичної допомоги та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

14) проводить роботу щодо дотримання працівниками відділу вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян» та інших нормативно – правових актів України;

15) вживає заходів щодо виявлення конфлікту інтересів у відділі та сприяє його усуненню, виявленню сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності працівників відділу;

16) надає консультації в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування працівникам відділу;

17) забезпечує ведення обліку працівників відділу, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

18) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

19) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, посадовими та службовими особами відділу,  повідомляє про такі факти начальника відділу, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

20) виконує основні обов’язки, передбачені ст. 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

21) дотримується  вимог та обмежень встановлених законами України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

3. Права

Відповідно до покладених завдань та обов'язків спеціаліст І категорії – юрисконсульт відділу має право:

 1. за дорученням начальника відділу представляти інтереси відділу у відповідних органах державної влади та органах місцевого самоврядування з питань діяльності відділу;
 2. у встановленому порядку використовувати відповідну статистичну інформацію, інші відомості від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, установ, організацій, необхідні для виконання посадових обов’язків;
 3. вносити на розгляд начальника відділу пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу;
 4. виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України, необхідні для виконання завдань і функцій особи, визначеними цими обов’язками.

 

4. Відповідальність

Спеціаліст І категорії – юрисконсульт відділу несе відповідальність:

- в межах, визначених чинним законодавством про працю та Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», - за:

1) порушення Присяги посадових осіб місцевого самоврядування;

2) порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування;

3) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування;

4) порушення правил етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування;

5) вияв неповаги до держави, державних символів України, українського народу;

6) дії, що шкодять авторитету служби в органах місцевого самоврядування;

7) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів місцевого самоврядування, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень;

8) недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;

- в межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України, - за правопорушення, скоєні в процесі виконання посадових обов’язків;

- в межах, визначених трудовим та цивільним законодавством України, - за завдану матеріальну шкоду.

5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Спеціаліст І категорії – юрисконсульт відділу у процесі виконання покладених на нього  завдань в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого органу місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь