Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Посадові інструкції відділу економіки Новопсковської селищної ради

ПОСАДОВА    ІНСТРУКЦІЯ

Начальника відділу економіки

Новопсковської селищної ради

 

1. Загальні положення.

1.1. Начальник відділу економіки призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

1.2. Начальник відділу економіки підпорядковується селищному голові.

1.3. У своїй роботі начальник відділу економіки керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства та його обласного територіального підрозділу, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями селищної ради та розпорядженнями селищного голови, Положенням про відділ економіки та цією посадовою інструкцією.
1.4. Дотримується прав та свобод людини і громадянина; дотримується вимог збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню.

1.5. Сумлінно ставиться до виконання службових обов'язків, проявляє ініціативу і творчість у роботі.

1.6. Шанобливо ставиться до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбується про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

1.7. Вживає заходів щодо недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

1.8. Постійно вдосконалює організацію своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації та фахового рівня.

1.9. Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи на державній службі за фахом на керівних посадах не менш як 2 роки або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах не менше 5 років.

 

2. Завдання та обов’язки.

2.1. Бере участь у засіданнях селищної ради, виконавчого комітету, нарадах селищного голови у разі розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

2.2. Вносить на розгляд селищного голови пропозиції щодо оптимальної структури та штатного розпису відділу.

2.3. Розробляє і вносить на затвердження селищному голові посадові інструкції  працівників відділу.

2.4. Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов'язки між працівниками відділу, несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності працівників відділу. 

2.5. Розробляє проекти регуляторних актів, що стосуються діяльності відділу. 

2.6. Готує проекти  розпорядчих актів селищної ради, виконавчого комітету, селищного голови щодо питань, які стосуються відділу.

2.7. Перевіряє відповідність складових щодо розроблення Програми соціально-економічного та культурного розвитку Новопсковської об’єднаної територіальної громади, Плану соціально-економічного розвитку Новопсковської об’єднаної територіальної громади місцевих цільових програм, здійснює узагальнення звітів відповідальних виконавців про поточне та остаточне виконання місцевих цільових програм, проводить аналіз звітів та включає його результати до щорічного звіту про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Новопсковської селищної територіальної громади.

2.8. Контролює  роботу  з визначення основних напрямів інвестиційної політики в громаді, розроблення за­ходів, спрямованих на залучення іноземних інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу громади.

2.9. Контролює роботу по забезпеченню реалізації державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів, коштів місцевого бюджету, грантів, проектів.

2.10. Координує взаємодію відділу з іншими виконавчими органами селищної ради.

2.11. Залучає спеціалістів інших виконавчих органів селищної ради для розгляду питань, що належать до  компетенції відділу.

2.12. Організовує, регулює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, громадян з напрямку діяльності відділу.

2.13. Забезпечує вчасне та якісне виконання доручень та завдань наданих керівництвом.

2.14. Контролює у межах своєї компетенції дотримання законодавства, розпоряджень селищного голови.

2.15. Дає пропозиції  селищному голові  про  призначення  на посади, звільнення з посад, сприяє підвищенню кваліфікації працівників відділу.

2.16. В установленому порядку вносить подання про заохочення працівників відділу та накладання дисциплінарних стягнень.

2.17. Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.

2.18. Вживає заходи щодо підвищення ефективності роботи відділу, забезпечує підвищення особистої ділової кваліфікації дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку  у відділі.

2.19. Забезпечує у межах своєї компетенції дотримання працівниками відділу законодавства України.

2.20. Несе персональну відповідальність за виконання своїх повноважень та покладених на нього функцій та завдань.

2.21. Виконує інші функції, пов’язані з виконанням покладених на відділ завдань та доручень.

 

3. Права

 Начальник відділу економіки має право:

3.1 В установленому порядку одержувати від інших виконавчих органів селищної ради, відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання завдань і функцій.

3.2 Залучати спеціалістів інших виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням їхніх керівників) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

  1. Під час виконання покладених на нього завдань взаємодіяти з іншими виконавчими органами селищної ради, підприємствами, установами, організаціями.
  2. Розглядати пропозиції підприємств і організацій з питань розвитку економіки і прогнозування.
  3. Здійснювати контроль за додержаннями підприємствами, установами, орга­нізаціями, а також громадянами вимог законодавства та нормативних актів з питань, що належать до його компетенції.
  4. Має інші права, передбачені законодавством.

 

 4. Відповідальність.

4.1. Начальник відділу економіки несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування, а також обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням, якість методичних та практичних консультацій; розголошення відомостей, що становлять службову або конфіденційну інформацію, достовірність поданих довідок та інформацій.

4.2. Іншу відповідальність за законом.

 

5. Взаємовідносини за посадою.

5.1. На період відсутності начальника відділу економіки його обов'язки виконує працівник відділу економіки відповідно до розпорядження селищного голови.

 

 

ПОСАДОВА    ІНСТРУКЦІЯ

Спеціаліста І категорії відділу економіки

Новопсковської селищної ради

 

1. Загальні положення.

1. Загальні положення

1.1. Спеціаліст І категорії відділу економіки призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою за поданням начальника відділу економіки відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

1.2. На посаду спеціаліста І категорії відділу економіки призначається особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста без вимог до стажу роботи.

1.3. Спеціаліст  І категорії відділу економіки у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства та його обласного територіального підрозділу, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями селищної ради та розпорядженнями селищного голови, Положенням про відділ економіки та цією посадовою інструкцією.

1.4. Спеціаліст І категорії відділу економіки підпорядковується безпосередньо начальнику відділу економіки та селищному голові.

1.5. В період тимчасової відсутності спеціаліста І категорії відділу економіки (відпустка, хвороба, ін.) його обов'язки виконує особа, призначена начальником відділу економіки. 

 

2. Завдання та обов'язки.

2.1. Стежить за збереженням документів, пов’язаних з діяльністю відділу, оформлює їх відповідно до встановленого порядку.

2.2. Проводить роботу по забезпеченню реалізації державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів, коштів місцевого бюджету, грантів, проектів.

2.3. Виконує роботу з  прогнозування економічного і соціального розвитку та підготовки проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Новопсковської об’єднаної територіальної громади, Плану соціально-економічного розвитку Новопсковської об’єднаної територіальної громади, перевіряє місцеві цільові програми, а також заходи щодо організації і забезпечення виконання основних показників програм.

2.4. Здійснює аналіз стану і тенденцій економічного і соціального розвитку Новопсковської об’єднаної територіальної громади, бере участь у визначенні пріоритетів економічного і соціального розвитку та готує пропозиції з цих питань.

2.5. Приймає участь у розробленні за­ходів, спрямованих на залучення інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу Новопсковської об’єднаної територіальної громади.

2.6.Організує збір і розгляд наданих підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території Новопсковської об’єднаної територіальної громади, проектів, планів і заходів, пропозицій по їх розвитку.

2.7. Бере участь в реалізації державної регуляторної політики.

2.8.Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з економічних питань.

2.9. Готує відповіді на запити, пов’язані з напрямком діяльності відділу.

2.10. Виконує інші функції, пов’язані з виконанням покладених на відділ завдань та доручень.

 

3. Права

Спеціаліст І категорії відділу має право:

  1. Знайомитися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
  2. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи.
  3. Запитувати за дорученням керівництва від підрозділів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
  4. Підписувати організаційно-розпорядчі документи з питань, що входять до його функціональних обов'язків.

3.5 Брати участь у нарадах та інших заходах з питань, що входять до його компетенції.

 

4. Відповідальність

4.1. Спеціаліст відділу несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування, а також обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням, якість методичних та практичних консультацій; розголошення відомостей, що становлять службову або конфіденційну інформацію, достовірність поданих довідок та інформацій.

4.2. Іншу відповідальність за законом.

 

5. Взаємовідносини за посадою.

5.1. Взаємодіє з іншими відділами селищної ради, установами у межах своїх повноважень при виконанні посадових обов`язків та завдань.

5.2. Співпрацює з установами, організаціями при виконанні своїх функцій та завдань.

5.3. Одержує від працівників селищної ради документи, необхідні для виконання службових обов’язків

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь