Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Посадові інструкції відділу освіти

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника відділу освіти Новопсковської селищної ради

 

І. Загальна частина

    1. Начальник відділу освіти Новопсковської селищної ради здійснює керівництво роботою навчальних закладів Новопсковської об’єднаної громади, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
    2. Начальник відділу освіти призначається на посаду і звільняється з посади головою  селищної ради відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
    3. На посаду начальника відділу освіти  призначається особа, яка має вищу педагогічну освіту і стаж роботи в навчальних закладах не менш як 3 роки та володіє державною мовою.
    4. Начальник відділу освіти безпосередньо підпорядковується голові селищної ради, виконавчому комітету ради та Департаменту освіти Луганської обласної адміністрації
    5. Начальник відділу освіти  у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями і дорученнями голови Луганської обласної адміністрації, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також Положенням про відділ освіти Новопсковської селищної ради.

 

ІІ. Завдання та обов’язки

2.1. Начальник відділу освіти‚представляючи інтереси громади в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами.

2.2.здійснює керівництво діяльності відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників відділу;

2.3. організує та контролює дотримання у відділі Конституції та законів України, наказів Міністерства освіти і науки України, рішень селищної ради та виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, виконання інших завдань в межах своєї компетенції;

2.4. планує роботу  відділу і аналізує стан її виконання;

2.5. видає в межах своєї компетентності накази, організовує та контролює їх виконання;

2.6. здійснює контроль та сприяє збереженню існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів;

2.7. розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат;

2.8. відповідно до чинного законодавства є розпорядником коштів, передбачених в бюджеті селищної територіальної громади на утримання установ та закладів освіти, що перебувають у його функціональному управлінні;

2.9. вносить на розгляд селищного голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади працівників відділу - посадових осіб органів місцевого самоврядування;

2.10. формує структурні підрозділи відділу відповідно до затвердженого штатного розкладу;

2.11. організовує роботу нарад керівників навчальних закладів та роботу колегії відділу освіти;

2.12. готує питання, що стосуються освіти, для розгляду на сесіях селищної ради

2.13. призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу, які не є посадовими особами органів місцевого самоврядування ;

2.14.заохочує та накладає дисциплінарні стягнення;

2.15. забезпечує дотримання  дисципліни та законності в діяльності відділу;

2.16. вносить пропозиції щодо нагородження педагогічних працівників закладів освіти;

2.17. організовує виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

2.18. в межах своїх повноважень представляє відділ у відносинах з державними і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, органами державної влади , підприємствами, установами і громадянами;

2.19. веде особистий прийом громадян;

2.20. організує розгляд пропозицій, заяв і скарг працівників відділу згідно із Законом України «Про звернення громадян»;

2.21.укладає, відповідно до чинного законодавства,  договора на виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання відділом його повноважень;

2.22. забезпечує взаємодію відділу з іншими виконавчими органами селищної ради;

2.23. несе персональну відповідальність за організацію з питань охорони праці;

 

 

2.24. подає на затвердження голови Новопсковської селищної ради проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду праці працівників відділу освіти;

2.25. формує плани відділу, організовує процес їх виконання;

2.26.забезпечує звітування з питань діяльності відділу виконавчому комітету селищної ради, селищному голові, а з питань здійснення делегованих повноважень департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації;

2.28. несе персональну відповідальність за невиконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання  трудової та фінансової дисципліни;

2.29. здійснює інші покладені на нього повноваження.

 

ІІІ.Права

          3.1. У встановленому порядку запитувати і отримувати від закладів освіти необхідні статистичні та оперативні дані, інформації, звіти з питань, віднесених до компетенції відділу освіти.

          3.2. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу освіти.

          3.3. За дорученням голови селищної ради , Департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації брати участь у нарадах, перевірках діяльності сільських та селищних рад, відділів освіти інших районів з питань, віднесених до компетенції відділу освіти.

          3.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

          3.5 На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

          3.6 На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

          3.7 На соціальний і правовий захист.

          3.8 Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства

 

ІV. Відповідальність

          Начальник відділу освіти Новопсковської селищної ради несе відповідальність згідно з чинним законодавством за:

          4.1. Неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав.

          4.2. Порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування і обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

          4.3. Порушення прав і законних інтересів працівників відділу .

       4.4. Дії, які можуть бути розцінені, як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які , відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.                                 

           4.5.Участь у діях, які суперечать національним інтересам України.

 4.6. Упередженість або прихильність  до будь-якого підприємства, установи або конкретної особи.

 4.7. Подарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

      

 

  ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ
         заступника начальника відділу освіти Новопсковської селищної ради

 

 І. Загальні положення
1.1. Заступник начальника відділу освіти Новопсковської селищної ради у своїй роботі керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”,”Про повну загальну середню освіту”,“Про охорону праці”, “Про дорожній рух”, “Про пожежну безпеку” та ін., Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації, розпорядженнями і дорученнями голови Новопсковської селищної ради, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також Положенням про відділ освіти Новопсковської селищної ради та цією посадовою інструкцією.

1.2. На посаду  заступника начальника відділу освіти селищної ради призначається особа, яка має вищу  педагогічну освіту і стаж роботи в навчальних закладах не менше 3-х років та володіє державною мовою.

1.3. Заступник начальника  відділу освіти Новопсковської селищної ради призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади Новопсковським селищним головою відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

1.4. Заступник начальника  відділу освіти селищної ради безпосередньо підпорядковується начальнику відділу освіти Новопсковської селищної ради.
1.5. Заступник начальника   відділу освіти селищної ради здійснює контроль за організацією роботи  закладів освіти Новопсковської селищної ради.

1.6. Заступник начальника  відділу освіти повинен знати:

- Конституцію України, закони України “Про місцеве самоврядування”,  “Про запобігання корупції”, “Про захист персональних даних”, “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”,”Про повну загальну середню освіту” та ін.;

- укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток освіти; 

- практику застосування чинного законодавства;

- основи державного управління, економіки, фінансів та права;

- інструкцію з діловодства;

- правила ділового етикету; 

- правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; 

- основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

                                  

ІІ. Обов’язки
2.Заступник начальника  відділу освіти:

2.1. організовує розробку проєктів, програм;

2.2. здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку дошкільної  освіти в громаді;

2.3. аналізує і узагальнює мережу дошкільних закладів освіти громади, прогнозує її розвиток;

2.4. здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

2.5. забезпечує    оперативний    контроль    за   збереженням    мережі дошкільних    закладів,    сприяє    їх        навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

2.6. бере участь у плануванні роботи відділу освіти;

2.7. здійснює контроль за виконанням дошкільними закладами  програми навчання та виховання в дошкільному закладі, наказів, інструкцій по дошкільному вихованню та інших директивних документів, що визначають організацію та зміст роботи з дітьми;

2.8. здійснює заходи щодо покращення виховання та організації життя в дошкільних закладах;

2.9. вивчає та впроваджує в практику роботи дошкільних закладів досягнення педагогічної науки;

2.10. вносить пропозиції щодо покращення роботи дошкільних закладів;

2.11. здійснює контроль за дотриманням закладами освіти нормативних вимог щодо ведення дошкільної документації;

2.12. здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

2.13. здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

2.14. відповідає    за    організацію    атестації    педагогічних працівників, забезпечує гласність результатів цієї роботи;

2.15. бере участь у роботі атестаційної комісії відділу освіти;

2.16. перевіряє організацію роботи по забезпечення м’яким, твердим, господарчим інвентарем,  навчально-виховними посібниками;

2.17. контролює  організацію харчування вихованців дошкільних закладів;

2.16. контролює підготовку ДНЗ до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та  капітального ремонту приміщень;

2.17. вивчає, аналізує, узагальнює роботу дошкільних навчальних закладів громади;

2.18. готує проєкти наказів щодо діяльності ДНЗ і здійснює контроль за їх виконанням.

2.19. готує інформаційно-аналітичні матеріали в межах посадових обов’язків;

2.20. відповідає за підготовку переліку питань, що вносяться до порядку денного наради завідувачів;

2.21. веде протоколи нарад завідувачів ДНЗ;

2.22. готує та подає звіти за встановленими формами;

2.23. готує та подає державний статистичний звіт 85-к;

2.24. здійснює розгляд звернень громадян з питань, що відносяться до його компетенції;

2.25. виконує рішення колегій, розпорядження і рішення Новопсковської селищної ради, накази Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації відповідно до своїх посадових обов’язків;

2.26.  в   межах  своїх   повноважень  представляє   відділ  у  відносинах  з  державними  і громадськими  організаціями,  органами  місцевого самоврядування, органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями і громадянами;

2.27. не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків;

2.28. виконує інші обов’язки та доручення начальника відділу освіти в межах своїх повноважень;

2.29 на період відсутності  начальника виконує обов’язки начальника.

ІІІ. Права
3. Заступник начальника відділу освіти має право:

3.1. У встановленому порядку запитувати і отримувати від дошкільних навчальних закладів необхідні статистичні та оперативні дані, інформації, звіти з питань, віднесених до компетенції відділу;

3.2. За дорученням представляти відділ освіти в органах виконавчої влади з питань, що належать  до компетенції відділу;

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу освіти;
3.4. Забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності  відділу;

3.5. За дорученням керівництва селищної ради, Департаменту освіти і  науки Луганської обласної державної адміністрації брати участь у нарадах, перевірках діяльності сільських та селищних рад, відділів освіти інших районів з питань, віднесених до компетенції відділу освіти.


  ІV. Відповідальність
 Заступник начальника відділу освіти несе відповідальність згідно з чинним законодавством за:

4.1. Рівень реалізації освітніх програм, заходів, управлінських рішень згідно вимог чинного законодавства.

4.2. Недотримання   правил   внутрішнього   трудового   розпорядку,  техніки  безпеки  та  правил пожежної безпеки, за організацію роботи з питань охорони праці.

4.3. Неякісне   або   несвоєчасне   виконання   посадових   обов’язків,   бездіяльність   або невикористання наданих йому прав.

4.4  Порушення норм  етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування і обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

4.5. Порушення прав і законних інтересів працівників відділу.

4.6. Дії, які можуть бути розцінені, як використання свого службового  становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними.

4.7. Участь у діях, які суперечать національним інтересам  України.

4.8. Упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи або конкретної особи.

4.9. Подарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.                          

V. Взаємовідносини
5.1. Заступник начальника відділу освіти при виконанні своїх службових обов’язків взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями.

 

VI. Прикінцеві положення

6.2. Ця посадова інструкція вводиться в дію з моменту ознайомлення з її змістом працівником, призначеного на  посаду.

 

 

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ
головного спеціаліста відділу освіти Новопсковської селищної ради

 

 І. Загальні положення
1.1. Головний спеціаліст у своїй роботі керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”,”Про повну загальну середню освіту”,“Про охорону праці”, “Про дорожній рух”, “Про пожежну безпеку” та ін., Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації, розпорядженнями і дорученнями голови Новопсковської селищної ради, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також Положенням про відділ освіти, Новопсковської селищної ради та цією посадовою інструкцією.
1.2. На посаду головного спеціаліста відділу освіти селищної ради призначається особа, яка має вищу  педагогічну освіту і стаж роботи в навчальних закладах не менше 3-х років та володіє державною мовою.

1.3. Головний спеціаліст відділу освіти Новопсковської селищної ради призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади головою селищної відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

1.4.  Головний спеціаліст відділу освіти селищної ради безпосередньо підпорядковується начальнику відділу освіти Новопсковської селищної ради.

1.5. Головний спеціаліст відділу освіти селищної ради здійснює контроль за організацією роботи закладів загальної середньої освіти Новопсковської селищної ради.

1.6. Головний спеціаліст відділу освіти повинен знати:

- Конституцію України, закони України “Про місцеве самоврядування”,  “Про запобігання корупції”, “Про захист персональних даних”, “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”,”Про повну загальну середню освіту” та ін.;

- укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток освіти; 

- практику застосування чинного законодавства;

- основи державного управління, економіки, фінансів та права; 

- інструкцію з діловодства;

- правила ділового етикету;

- правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; 

- основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

 
ІІ. Обов’язки

2. Головний спеціаліст відділу освіти:

2.1. організовує розробку проєктів, програм;

2.2. готує проєкти рішень, наказів в межах своїх повноважень;

2.3. здійснює контроль за створенням шкіл і класів нового типу;

2.4. здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку освіти в громаді;

2.5. аналізує і узагальнює мережу закладів освіти громади, прогнозує її розвиток;

2.6. бере участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

2.7. здійснює контроль за виконанням навчальних та річних планів закладів освіти;

2.8. здійснює координацію та надає допомогу адміністраціям закладів під час проведення ліцензування;

2.9. організовує і здійснює контроль за виконанням вимог ст. 9 Закону України “Про освіту” щодо охоплення дітей шкільного віку різними формами навчання (інституційна, індивідуальна);

2.10. бере участь в  організації проведення районних олімпіад та участі в обласних олімпіадах із зарубіжної літератури, російської мови та літератури, української мови та літератури. іноземної мови;

2.11. бере участь в організації та проведенні моніторингових досліджень з української мови та літератури, зарубіжної літератури, російської мови та літератури, іноземної мови;

2.12. відповідає за організацію роботи з обдарованими дітьми: проведення учнівських оглядів, конкурсів, турнірів з української мови та літератури, зарубіжної літератури, російської мови та літератури, іноземної мови;

2.13. здійснює контроль за працевлаштуванням випускників 9 та 11 класів;

2.14. здійснює організацію медичного огляду учнів закладів освіти;

2.15. контролює  організацію  харчування  учнів;
2.16. контролює використання державної символіки в закладах освіти;

2.17. контролює підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи  в  осінньо-зимовий період,  проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

2.18. вивчає, аналізує, узагальнює роботу   закладів загальної середньої освіти громади;

2.19. здійснює контроль за дотриманням закладами освіти нормативних вимог щодо ведення шкільної документації;

2.20. бере участь  у роботі атестаційної комісії відділу освіти;

2.21. проводить співбесіду з керівними кадрами закладів освіти з питань управлінської діяльності;

2.22. готує та подає звіти за встановленими формами;

2.23. готує та подає державний статистичний звіт 83-РВК;

2.25. готує інформаційно-аналітичні матеріали в межах посадових обов’язків;

2.24. здійснює розгляд звернень громадян з питань, що відносяться до його компетенції;

2.25. виконує рішення колегій, розпорядження і рішення Новопсковської селищної ради, накази Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації відповідно до своїх посадових обов’язків;

2.26. не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків;

2.27. виконує інші доручення начальника відділу освіти в межах своїх повноважень.


ІІІ. Права
Головний спеціаліст відділу освіти має право:

3.1. У встановленому порядку запитувати і отримувати від закладів освіти необхідні статистичні та оперативні дані, інформації, звіти з питань, віднесених до компетенції відділу;

3.2. За дорученням представляти відділ освіти в органах виконавчої влади з питань, що належать  до компетенції відділу;

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу освіти;

3.4. Забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності  відділу;

3.5. За дорученням керівництва селищної ради, Департаменту освіти і  науки Луганської обласної державної адміністрації брати участь у нарадах, перевірках діяльності сільських та селищних рад, відділів освіти інших районів з питань, віднесених до компетенції відділу освіти.


ІV. Відповідальність
Головний спеціаліст відділу освіти несе відповідальність згідно з чинним законодавством за:

4.1. Рівень реалізації освітніх програм, заходів, управлінських рішень згідно вимог чинного законодавства.

4.2. Недотримання   правил   внутрішнього   трудового   розпорядку,  техніки  безпеки  та  правил пожежної безпеки, за організацію роботи з питань охорони праці.

4.3. Неякісне   або   несвоєчасне   виконання   посадових   обов’язків,   бездіяльність   або невикористання наданих йому прав.

4.4. Порушення норм  етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування і обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

4.5. Порушення прав і законних інтересів працівників відділу.

4.6. Дії, які можуть бути розцінені, як використання свого службового  становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними.

4.7. Участь у діях, які суперечать національним інтересам  України.

4.8. Упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи або конкретної особи.

4.9. Отримання і надання подарунків чи послуг від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.                          

 V. Взаємовідносини
5.1. Головний спеціаліст відділу освіти при виконанні своїх службових обов’язків взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями.

 

VI. Прикінцеві положення

6.1.  У разі тимчасової відсутності посади головного спеціаліста в відділі освіти або його відсутності (лікарняний, відпустка, тощо) його обов'язки виконує інша посадова особа відділу освіти, визначена начальником відділу освіти.

6.2. Ця посадова інструкція вводиться в дію з моменту ознайомлення з її змістом працівника, призначеного на посаду.

 

 

 

   ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
     головного спеціаліста відділу освіти Новопсковської селищної ради

 

 І. Загальні положення
1.1. Головний спеціаліст у своїй роботі керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”,”Про повну загальну середню освіту”,“Про охорону праці”, “Про дорожній рух”, “Про пожежну безпеку” та ін., Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації, розпорядженнями і дорученнями голови Новопсковської селищної ради, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також Положенням про відділ освіти, Новопсковської селищної ради та цією посадовою інструкцією.
1.2. На посаду головного спеціаліста відділу освіти селищної ради призначається особа, яка має вищу педагогічну освіту і стаж роботи в навчальних закладах не менше 3-х років та володіє державною мовою.

1.3. Головний спеціаліст відділу освіти Новопсковської селищної ради призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади головою селищної відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

1.4. Головний спеціаліст відділу освіти селищної ради безпосередньо підпорядковується начальнику відділу освіти Новопсковської селищної ради.

1.5. Головний спеціаліст відділу освіти селищної ради здійснює контроль за організацією роботи закладів загальної середньої освіти Новопсковської селищної ради.
1.6. Головний спеціаліст відділу освіти повинен знати:

- Конституцію України, закони України “Про місцеве самоврядування”, “Про запобігання корупції”, “Про захист персональних даних”, “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”,”Про повну загальну середню освіту” та ін.;

- укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток освіти; 

- практику застосування чинного законодавства;

- основи державного управління, економіки, фінансів та права; 

- інструкцію з діловодства;

- правила ділового етикету; 

- правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; 

- основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

 

 ІІ. Обов’язки
2. Головний спеціаліст відділу освіти:

2.1. організовує розробку проєктів, програм;

2.2. готує проєкти рішень, наказів в межах своїх повноважень;

2.3. здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку освіти в громаді;

2.4.здійснює контроль за створенням шкіл і класів нового типу;

2.5. аналізує і узагальнює мережу закладів освіти громади, прогнозує її розвиток;

2.6. бере участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту повної загальної середньої освіти;

2.7. здійснює контроль за виконанням навчальних та річних планів закладів освіти;

2.8. здійснює координацію та надає допомогу адміністраціям закладів під час проведення ліцензування;

2.9. бере участь в організації та проведенні моніторингових досліджень в початкових класах та з навчальних предметів: історії, права, основ здоров`я, основ безпеки життєдіяльності;

2.10. бере участь в організації проведення районних олімпіад та участі в обласних олімпіадах з історії, права, основ здоров’я та основ безпеки життєдіяльності;

2.11. відповідає за організацію роботи з обдарованими дітьми: проведення учнівських оглядів, конкурсів, турнірів в початкових класах, історії, права, основ здоров’я та основ безпеки життєдіяльності;

2.12. організовує роботу навчальних закладів щодо формування бази даних на виготовлення документів про освіту, формує та передає зведене замовлення на виготовлення документів про освіту;

2.13. веде облік видачі документів про освіту, нагородження учнів похвальними листами та грамотами, золотими та срібними медалями, перевіряє правильність їх оформлення;
2.14. координує роботу з дітьми пільгових категорій та дітьми з особливими потребами, а також питання соціального захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 2.15. організовує та здійснює контроль за введенням допрофільного та профільного навчання;
2.16. здійснює аналіз за працевлаштуванням випускників 9 та 11 класів;

2.17. контролює організацію підвозу;

2.18. контролює використання державної символіки в закладах освіти;

2.19. контролює підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;
2.20. вивчає, аналізує, узагальнює роботу закладів загальної середньої освіти громади;

2.21. проводить співбесіду з керівними кадрами закладів освіти з питань управлінської діяльності;
2.22. готує та подає звіти за встановленими формами;

2.23. готує та подає державні статистичні звіти ЗНЗ-1; 76-РВК, 77-РВК,1-ЗСО, Д-5, Д-6, Д-7, Д-8-9;

2.24. готує інформаційно-аналітичні матеріали в межах посадових обов’язків;

2.25. бере участь у роботі атестаційної комісії відділу освіти;

2.26. здійснює розгляд звернень громадян з питань, що відносяться до його компетенції;
2.27. виконує рішення колегій, розпорядження і рішення Новопсковської селищної ради, накази Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації відповідно до своїх посадових обов’язків;

2.28. не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків;

2.29. виконує інші доручення начальника відділу освіти в межах своїх повноважень.


 ІІІ. Права
3. Головний спеціаліст відділу освіти має право:

3.1. У встановленому порядку запитувати і отримувати від закладів освіти необхідні статистичні та оперативні дані, інформації, звіти з питань, віднесених до компетенції відділу;

3.2. За дорученням представляти відділ освіти в органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції відділу;

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу освіти;

3.4. Забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу;

3.5. За дорученням керівництва селищної ради, Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації брати участь у нарадах, перевірках діяльності сільських та селищних рад, відділів освіти інших районів з питань, віднесених до компетенції відділу освіти.

ІV. Відповідальність

4. Головний спеціаліст відділу освіти несе відповідальність згідно з чинним законодавством за:

4.1. Рівень реалізації освітніх програм, заходів, управлінських рішень згідно вимог чинного законодавства.
4.2. Недотримання  правил  внутрішнього  трудового  розпорядку, техніки безпеки та правил пожежної безпеки, охорони праці.

4.3. Неякісне  або  несвоєчасне  виконання  посадових  обов’язків,  бездіяльність  або невикористання наданих йому прав.

4.4 Порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування і обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

4.5. Порушення прав і законних інтересів працівників відділу.

4.6. Дії, які можуть бути розцінені, як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними.

4.7. Участь у діях, які суперечать національним інтересам України.

4.8. Упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи або конкретної особи.

4.9.  Отримання і надання подарунків чи послуг від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.              


 V. Взаємовідносини
5.1. Головний спеціаліст відділу освіти при виконанні своїх службових обов’язків взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями.

 

 VI. Прикінцеві положення

6.1. У разі тимчасової відсутності посади головного спеціаліста в відділі освіти або його відсутності (лікарняний, відпустка, тощо) його обов'язки виконує інша посадова особа відділу освіти, визначена начальником відділу освіти.

6.2. Ця посадова інструкція вводиться в дію з моменту ознайомлення з її змістом працівника, призначеного на посаду.

 

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ
         спеціаліста  І категорії відділу освіти Новопсковської селищної ради
 

 І. Загальні положення
1.1. Спеціаліст І категорії відділу освіти Новопсковської селищної ради у своїй роботі керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”,”Про загальну середню освіту”,“Про охорону праці”, “Про дорожній рух”, “Про пожежну безпеку” та ін., Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації, розпорядженнями і дорученнями голови Новопсковської селищної ради, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також Положенням про відділ освіти, Новопсковської селищної ради та цією посадовою інструкцією.

1.2. На посаду  спеціаліста І категорії відділу освіти селищної ради призначається особа, яка має вищу  педагогічну освіту і стаж роботи в навчальних закладах не менше 3-х років та володіє державною мовою.

1.3. Спеціаліст І категорії відділу освіти Новопсковської селищної ради призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади головою селищної відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

1.4. Спеціаліст І категорії відділу освіти селищної ради безпосередньо підпорядковується начальнику відділу освіти Новопсковської селищної ради.

1.5. Спеціаліст І категорії відділу освіти селищної ради здійснює контроль за організацією роботи загальноосвітніх закладів району.

1.6. Спеціаліст І категорії відділу освіти повинен знати:

- Конституцію України, закони України “Про місцеве самоврядування”,  “Про запобігання корупції”, “Про захист персональних даних”, “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”,”Про загальну середню освіту” та ін.;

- укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток освіти; 

- практику застосування чинного законодавства;

- основи державного управління, економіки, фінансів та права; 

- інструкцію з діловодства;

- правила ділового етикету; 

- правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; 

- основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.


                                   

ІІ. Обов’язки
2. Спеціаліст І категорії відділу освіти:

2.1. бере участь у  розробці проєктів, програм;

2.2. готує проєкти рішень, наказів в межах своїх повноважень;

2.3. здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку загальної середньої освіти в громаді;

2.4. бере участь у плануванні роботи відділу освіти;

2.5. здійснює контроль за виконанням  закладами  загальної середньої освіти програм, наказів, інструкцій та інших нормативних документів, що визначають організацію та зміст роботи зі добувачами освіти;

2.6. вивчає та впроваджує в практику роботи закладів загальної середньої освіти досягнення педагогічної науки;

2.7.  вносить пропозиції щодо покращення роботи закладів загальної середньої освіти;

2.8. відповідає за організацію атестації педагогічних працівників, забезпечує гласність результатів цієї роботи;

2.9.  бере участь у роботі атестаційної комісії відділу освіти;

2.10. готує інформаційно-аналітичні матеріали в межах посадових обов’язків;

2.11. бере участь в організації та проведенні моніторингових досліджень з математики, інформатики, фізики, астрономії, біології, хімії, екології, географії, економіки відповідно до державних освітніх стандартів;

2.12. бере участь в  організації проведення районних олімпіад та участі в обласних олімпіадах з математики, інформатики, фізики, астрономії, біології, хімії, екології, географії, економіки;

2.13. готує матеріали до конференцій, семінарів, нарад з питань викладання математики, інформатики, фізики, астрономії, біології, хімії, екології, географії, економіки;

2.14. сприяє безперервному удосконаленню фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти;

2.15. організовує проведення фахових конкурсів для вчителів математики, інформатики, фізики, астрономії, біології, хімії, екології, географії, економіки; готує матеріали щодо участі переможців в наступних етапах конкурсів;

2.16. відповідає за  організацію роботи з обдарованими дітьми: проведення учнівських оглядів, конкурсів, турнірів з математики, інформатики, фізики, астрономії, біології, хімії, екології, географії, економіки;

2.17. організовує проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" та участь переможців у ІІ етапі конкурсу;

2.18. відповідає за організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання  випускників закладів загальної середньої освіти Новопсковської селищної ради;

2.19. відповідає за організацію та проведення державної підсумкової атестації здобувачів освіти;

2.20. здійснює контроль щодо звільнення учнів від атестації;

2.21. організовує участь закладів освіти у всеукраїнських, міжнародних освітянських виставках;

2.22. організовує  взаємодію закладів освіти з науковими відділеннями Малої академії наук України;

2.23. формує бібліографію друкованих матеріалів педагогічних працівників;

2.24. відповідає за підготовку переліку питань, що вносяться до порядку денного нарад керівників закладів загальної середньої освіти;

2.25. здійснює розгляд звернень громадян з питань, що відносяться до його компетенції;

2.26. виконує рішення колегій, розпорядження і рішення Новопсковської селищної ради, накази Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації відповідно до своїх посадових обов’язків;

2.27. не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків;

2.28. виконує інші доручення начальника відділу освіти в межах своїх повноважень.

 

                                                

ІІІ. Права
Спеціаліст І категорії відділу освіти має право:

3.1. У встановленому порядку запитувати і отримувати від закладів загальної середньої освіти необхідні статистичні та оперативні дані, інформації, звіти з питань, віднесених до компетенції відділу;

3.2. За дорученням представляти відділ освіти в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань, що належать  до компетенції відділу;

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу освіти;

3.4. Забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності  відділу;

3.5. За дорученням керівництва селищної ради, Департаменту освіти і  науки Луганської обласної державної адміністрації брати участь у нарадах, перевірках діяльності сільських та селищних рад, відділів освіти інших районів з питань, віднесених до компетенції відділу освіти.


ІV. Відповідальність
Спеціаліст І категорії відділу освіти несе відповідальність згідно з чинним законодавством за:
4.1. Рівень реалізації освітніх програм, заходів, управлінських рішень згідно з вимогами чинного законодавства.

4.2. Недотримання   правил   внутрішнього   трудового   розпорядку,  техніки  безпеки  та  правил пожежної безпеки,  охорони праці.

4.3. Неякісне   або   несвоєчасне   виконання   посадових   обов’язків,   бездіяльність   або невикористання наданих йому прав.

4.4  Порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування і обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

4.5. Порушення прав і законних інтересів працівників відділу.

4.6. Дії, які можуть бути розцінені, як використання свого службового  становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними.

4.7. Участь у діях, які суперечать національним інтересам  України.

4.8. Упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи або конкретної особи.

4.9. Отримання і надання подарунків чи послуг від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

                         

 V. Взаємовідносини
5.1. Спеціаліст  І категорії відділу освіти при виконанні своїх службових обов’язків взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями.

 

 VI. Прикінцеві положення

6.1.  У разі тимчасової відсутності посади спеціаліста І категорії у відділі освіти або його відсутності (лікарняний, відпустка, тощо) його обов'язки виконує інша посадова особа відділу освіти, визначена начальником відділу освіти.

6.2.. Ця посадова інструкція вводиться в дію з моменту ознайомлення з її змістом працівника, призначеного на  посаду.

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
спеціаліста І категорії відділу освіти Новопсковської селищної ради

 

 І. Загальні положення
1.1. Спеціаліст І категорії відділу освіти Новопсковської селищної ради у своїй роботі керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”,”Про повну загальну середню освіту”,“Про охорону праці”, “Про дорожній рух”, “Про пожежну безпеку” та ін., Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації, розпорядженнями і дорученнями голови Новопсковської селищної ради, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також Положенням про відділ освіти, Новопсковської селищної ради та цією посадовою інструкцією.

1.2. На посаду спеціаліста І категорії відділу освіти селищної ради призначається особа, яка має вищу педагогічну освіту і стаж роботи в навчальних закладах не менше 3-х років та володіє державною мовою.

1.3. Спеціаліст І категорії відділу освіти Новопсковської селищної ради призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади головою селищної відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.1.4. Спеціаліст І категорії відділу освіти селищної ради безпосередньо підпорядковується начальнику відділу освіти Новопсковської селищної ради.

1.5. Спеціаліст І категорії відділу освіти селищної ради здійснює контроль за організацією роботи загальноосвітніх закладів району.

1.6. Спеціаліст І категорії відділу освіти повинен знати:

- Конституцію України, закони України “Про місцеве самоврядування”, “Про запобігання корупції”, “Про захист персональних даних”, “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”,”Про повну загальну середню освіту” та ін.;

- укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток освіти; 

- практику застосування чинного законодавства;

- основи державного управління, економіки, фінансів та права;

- інструкцію з діловодства;

- правила ділового етикету;

- правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; 

- основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

              

ІІ. Обов’язки

2. Спеціаліст І категорії відділу освіти:

2.1. бере участь у розробці проєктів, програм;

2.2. готує проєкти рішень, наказів в межах своїх повноважень;

2.2. здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку загальної середньої освіти в громаді;

2.3. бере участь у плануванні роботи відділу освіти;

2.4. здійснює контроль за виконанням закладами загальної середньої освіти програм, наказів, інструкцій та інших нормативних документів, що визначають організацію та зміст роботи зі добувачами освіти;

2.5. вивчає та впроваджує в практику роботи закладів загальної середньої освіти досягнення педагогічної науки;

2.6.  вносить пропозиції щодо покращення роботи закладів загальної середньої освіти;

2.7. бере участь в організації проведення районних олімпіад та участі в обласних олімпіадах трудового навчання,

2.8.  бере участь у роботі атестаційної комісії відділу освіти;

2.9. готує інформаційно-аналітичні матеріали в межах посадових обов’язків;

2.10. відповідає за підготовку переліку питань, що вносяться до порядку денного нарад керівників закладів загальної середньої освіти;

2.11. здійснює розгляд звернень громадян з питань, що відносяться до його компетенції;

2.12. виконує рішення колегій, розпорядження і рішення Новопсковської селищної ради, накази Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації відповідно до своїх посадових обов’язків;

2.13. бере участь в організації та проведенні моніторингових досліджень з трудового навчання, фізичної культури, захисту Вітчизни, музичного та образотворчого мистецтва, художньої культури; основи здоров’я.

2.14. забезпечує організацію виховного процесу у закладах загальної  середньої  освіти з 

питань патріотичного виховання;

2.15. відповідає за  організацію роботи з обдарованими дітьми: проведення учнівських оглядів, конкурсів, турнірів з трудового навчання, фізичної культури, захисту Вітчизни, музичного та образотворчого мистецтва, художньої культури;

2.16. відповідає за бібліотечний фонд;

2.17. відповідає за замовлення підручників ЗЗСО;

2.18. відповідає за роботу з дітьми з особливими освітніми потребами;

2.19. координує роботу закладів позашкільної освіти : дитячо-юнацької спортивної школи;

2.20. є секретарем нарад директорів ЗЗСО Новопсковської селищної ради;

2.21. не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків;

2.22. виконує інші доручення начальника відділу освіти в межах своїх повноважень.

 

 ІІІ. Права
Спеціаліст І категорії відділу освіти має право:

3.1. У встановленому порядку запитувати і отримувати від дошкільних навчальних закладів необхідні статистичні та оперативні дані, інформації, звіти з питань, віднесених до компетенції відділу;

3.2. За дорученням представляти відділ освіти в органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції відділу;

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу освіти;

3.4. Забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу;

3.5. За дорученням керівництва селищної ради, Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації брати участь у нарадах, перевірках діяльності сільських та селищних рад, відділів освіти інших районів з питань, віднесених до компетенції відділу освіти.

                     

ІV. Відповідальність
Спеціаліст І категорії відділу освіти несе відповідальність згідно з чинним законодавством за:

4.1. Рівень реалізації освітніх програм, заходів, управлінських рішень згідно вимог чинного законодавства.
4.2. Недотримання  правил  внутрішнього  трудового  розпорядку, техніки безпеки та правил пожежної безпеки, за організацію роботи з питань охорони праці.

4.3. Неякісне  або  несвоєчасне  виконання  посадових  обов’язків,  бездіяльність  або невикористання наданих йому прав.

4.4 Порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування і обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

4.5. Порушення прав і законних інтересів працівників відділу.

4.6. Дії, які можуть бути розцінені, як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними.

4.7. Участь у діях, які суперечать національним інтересам України.

4.8. Упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи або конкретної особи.

4.9. Подарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.   

         

 V. Взаємовідносини
5.1. Спеціаліст І категорії відділу освіти при виконанні своїх службових обов’язків взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями.

 

 VI. Прикінцеві положення

6.1. У разі тимчасової відсутності посади спеціаліста І категорії в відділі освіти або його відсутності (лікарняний, відпустка, тощо) його обов'язки виконує інша посадова особа відділу освіти, визначена начальником відділу освіти.

6.2. Ця посадова інструкція вводиться в дію з моменту ознайомлення з її змістом працівником, призначеного на посаду.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь