Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Статут - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВОПСКОВЖИТЛО"

   

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням Новопсковської                     

селищної ради від 21 квітня 2011 року

                    № 8/2

Новопсковський  селищний голова

___________      О.О.Бондар                    

від « 21 » квітня  2011 р.     

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«НОВОПСКОВЖИТЛО»

 

 

 

                                               1.ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ
 

 

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « НОВОПСКОВЖИТЛО»  (далі - Підприємство) створене на комунальній власності територіальної громади смт.Новопсков селищною радою ( далі – Власник), на  підставі рішення  сесії 21.04.2011 року №  8/2   «Про створення комунального підприємства «НОВОПСКОВЖИТЛО » і безпосередньо  підпорядковане  виконавчому комітету Новопсковської селищної ради (далі -  Органу управління майном) .

1.2. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України " Про житлово-комунальні послуги", іншим діючим законодавством України, рішеннями Власника, Органу управління майном  та розпорядженнями Новопсковського селищного голови (далі - Голова), цим Статутом.

1.3.Найменування підприємства:

Повне найменування: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « НОВОПСКОВЖИТЛО »

Скорочене найменування: КП « НОВОПСКОВЖИТЛО ».

1.4. Місце знаходження Підприємства: 92301, Україна, Луганська область, Новопсковський район , смт.Новопсков, вул. Карла Маркса, будинок 274.

1.5. Підприємство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.
1.6. Підприємство планує свою діяльність виходячи з фінансово-господарських планів, затверджених Власником.

1.7. Підприємство є самостійним господарюючим суб'єктом та відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Власник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, а Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Власника .

1.9. Підприємство перебуває у комунальній власності територіальної громади селища Новопсков, Новопсковського району, Луганської області. Власником Підприємства є територіальна громада селища  Новопсков в особі Новопсковської селищної ради.

1.10.  Засновником Підприємства є Новопсковська селищна рада, ідентифікаційний код 04335594, місцезнаходження: 92302, Україна, Луганська область, Новопсковський район, с.м.т. Новопсков, вулиця Шкільна, будинок 3 .

1.11. Предмет діяльності підприємства є управління нерухомим майном.

 

                                                   

                                                    2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС


2.1. Підприємство є юридичною особою має самостійний баланс, рахунки в
установах банків, печатку і штампи зі своїм повним найменуванням та ідентифікаційним кодом, фірмові бланки та інші реквізити, веде бухгалтерський і податковий облік; надає органу Статистики статистичну звітність у встановленому законодавством порядку. Права та обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
2.2. Підприємство виконує покладені на нього обов'язки і користується
правами, що пов'язані з його діяльністю, має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському суді.

2.3. Підприємство у своєму складі не має юридичних осіб і виконує свою
діяльність на підставі Статуту, який затверджується Власником.


                                               

                                                   3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

3.1. Підприємство є самостійним суб'єктом господарювання, що створене з метою утримання будинків та прибудинкових територій.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

- управління нерухомим майном ( код КВЕД 70.32.0);

- прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності (код КВЕД 90.03.0);             
- збирання та знищення інших відходів (код КВЕД 90.02.0);                                                             

- здійснення функції послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, згідно укладених договорів ;

- надання послуг з санітарної очистки юридичним та фізичним особам;
- здійснення функції виконавця будівельних робіт, робіт з благоустрою та озеленення території;

- прийом громадян з питань, пов'язаних з діяльністю підприємства, розгляд, прийняття рішень по зверненням громадян;

- контроль за станом жилого і нежилого фонду будинків;

- організація і проведення планових і позапланових оглядів жилих будинків;

- санітарне обслуговування прибудинкової території;

-технічне обслуговування жилих будівель, їх інженерних систем і обладнання;
- проведення робіт по герметизації інженерних уводів до будинків та контроль за їх

належним станом;

-забезпечення безперебійної роботи інженерного обладнання будинків, усунення пошкоджень та дефектів та їх диспетчерське обслуговування;

- контроль за додержанням мешканцями вимог інструкцій по безпечному використанню побутових газових приладів в квартирах;

- контроль за своєчасністю надходження квартирної (плати за утримання житла) і орендної плати, а також плати за комунальні послуги;

- облік і контроль за економним використанням комунальних послуг;

- облік нежилої площі,

 - співпраця з об'єднаннями мешканців за місцем проживання та окремими мешканцями з метою покращення утримання жилих будинків;

-проведення обстежень технічного стану будинків та окремих приміщень;
- здійснення ремонтно-будівельних, монтажно-налагоджувальних та спеціалізованих

робіт, виготовлення будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, товарів народного споживання, надання побутових та інших платних послуг на замовлення юридичних та фізичних осіб;

- надання платних послуг по вивезенню побутових, будівельних та інших відходів;
- здійснення ремонту квартир, виконання столярних, електротехнічних, сантехнічних робіт на замовлення юридичних та фізичних осіб;

- забезпечення додержання норм з охорони праці і техніки безпеки серед працівників Підприємства;
- проведення всіх передбачених законом заходів для запобігання самовільному будівництву на прибудинковій території, яка закріплена за Підприємством, балконів, гаражів, сараїв, інших споруд та організація у встановленому законом порядку знесення самовільно збудованих споруд;

- надання транспортних послуг;

-  торгово-посередницька діяльність;

- здійснення іншої діяльності та надання платних послуг, що не заборонені чинним законодавством України.

3.3. Перелік видів діяльності у Статуті не вичерпний, і не обмежує Підприємство в здійсненні діяльності, яка не заборонена законодавством.

3.4. Здійснення Підприємством діяльності, що потребує отримання дозволів, ліцензій, провадиться у встановленому законодавством порядку.


                                                      

 

                                                    4 .МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

 

4.1. Майно Підприємства належить до комунальної власності територіальної
громади смт.Новопсков і закріплюється за підприємством на праві
господарського відання, далі – майно.

Підприємство володіє, користується та розпоряджається набутим майном
вчиняючи щодо нього будь-які дії, - які не суперечать законодавству та цьому
Статуту, рішенням Власника.

4.2. Підприємство має статутний капітал  у розмірі 5000  гривень, який сформований на момент  державної реєстрації і складається із  майна комунального підприємства.

4.3.Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а
також інші матеріальні і нематеріальні активи, вартість яких відображається
у самостійному балансі Підприємства.

4.4. Джерелами формування майна Підприємства є:

- грошові та матеріальні внески Власника;

- комунальне майно, що закріплене за Підприємством на праві господарського відання;

- кошти, що надходять від здійснення господарської діяльності, визначеної цим Статутом, дотації з державного, селищного та районного бюджетів;

 - доходи, отримані від нарахування плати за житлово-комунальні послуги, послуг з утримання будинків та прибудинкових територій;

- орендна плата і інші плати за оренду нерухомого майна, орендодавцем якого є Підприємство;
- доходи, одержані від реалізації робіт і послуг, інших видів фінансово-господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджету;

- придбання майна інших підприємств;

- інше майно та кошти, набуті із джерел, не заборонених законодавством.
4.5. Відчуження майна (основні фонди), що закріплене за Підприємством на праві

господарського відання, здійснюється за погодженням з Власником, на конкурентних засадах у порядку, визначеному чинним законодавством України.
4.6. Списання майна (основних фондів), що закріплене за Підприємством на праві господарського відання, здійснюється за погодженням з Власником, у порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.7.Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного
законодавства:
- підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать, а також списувати їх з балансу.

- нерухоме майно, що закріплене за Підприємством на праві господарського відання, за згодою Власника.

4.8. Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України.
4.9.Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових
прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються йому в добровільному порядку або за рішенням суду.

4.10. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, Власника, його виконавчого органу та інших органів місцевого самоврядування.
4.11. Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями лише обіговими коштами, що перебувають у його розпорядженні.

Власник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, визначених Господарським кодексом України та іншими законами.

                                                               5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ


5.1. Права:

 

5.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.
5.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України - за фіксованими цінами.


5.2. Обов'язки:


5.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинне враховувати державні контракти, державні замовлення та інші договірні зобов'язання, а також складати і виконувати річний план та з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожен наступний рік.

Доведені у встановленому порядку державні контракти і державні замовлення є обов'язковими до виконання.


5.2.2. Підприємство:


- забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;
- здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидшого введення в дію придбаного обладнання;

- здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробництва;
- придбаває необхідні матеріальні ресурси у фізичних і юридичних осіб, незалежно від форми власності;

- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
- здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи

Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

- виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
В разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства.

5.2.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік, веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Керівник підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

5.2.4. Підприємство щорічно звітує про результати фінансово-господарської діяльності та виконання річного фінансового плану Власнику.

                              

                                  

 

 

                                   6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

                                  І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

6.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання права Власника щодо господарського використання свого майна і самоврядування трудового колективу. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює чисельність штату. Органами управління Підприємства є : сесія Новопсковської селищної ради, виконавчий комітет селищної ради, директор Підприємства. Вищим органом управління Підприємства є сесія Новопсковської селищної ради. Виконавчим органом Підприємства є директор (далі Керівник), який  призначається на посаду  на контрактній основі, призначається  та звільняється з посади  розпорядженням Новопсковського селищного голови.

6.2. До повноважень сесії Новопсковської селищної ради  належить: затвердження Статуту Підприємства; внесення змін та доповнень до Статуту; визначення порядку утворення і використання Статутного капіталу, інших фондів Підприємства; затвердження фінансової звітності Підприємства; прийняття рішення про утворення і припинення діяльності Підприємства; право вилучати у Підприємства  надлишкове майно, а також майно,що не використовується та майно ,що використовується ним не за призначенням; затвердження тарифів; вирішення інших питань діяльності Підприємства, крім віднесених цим Статутом та чинним законодавством до компетенції  або інших органів. Засновник призначає уповноважену особу для здійснення необхідних дій щодо державної реєстрації Підприємства, змін та доповнень до Статуту.     

До повноважень виконавчого комітету Новопсковської селищної ради належить: контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства; контроль за станом переданого в господарче відання майна;  погоджує внесення змін до Статуту, здійснює контроль за додержанням Статуту; погоджує встановлення фонду оплати праці на підприємстві на умовах, визначених колективним договором (угодою);  погоджує штатний розпис та організаційну структуру підприємства; затверджує річні фінансові плани підприємства;    

6.3. Керівник самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Власника, Органу управління майном та Голови.

До повноважень  Керівника належить:

- несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;
- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях;
- розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства;
- укладає угоди з усіх питань господарської діяльності, видає накази і доручення;
- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки;
- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів Підприємства;
- самостійно встановлює структуру керівництва Підприємством, встановлює штати, затверджує штатний розпис;

- приймає та звільняє з посади працівників;

- здійснює інші повноваження, що надані йому контрактом та чинним законодавством.
6.5. Виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з  адміністрацією Підприємства регулюються Колективним договором, де встановлюються додаткові соціальні пільги для працівників в частині тривалості відпусток, днів відпочинку, робочого тижня, матеріального стимулювання праці, матеріальної допомоги та інші соціальні гарантії.

6.6. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами і радою трудового колективу.

6.7. Рада трудового колективу:

- готує матеріали для розгляду зборах;

- контролює виконання рішень, прийнятих на загальних зборах;

- виконує інші функції, делеговані їй загальними зборами.

6.8. Загальні збори:

- розглядають і затверджують проект колективного договору;

- розглядають і вирішують згідно зі Статутом Підприємства і законодавством України питання самоврядування трудового колективу;

- визначають і затверджують перелік і порядок надання працівникам Підприємства соціальних пільг;

- беруть участь у моральному і матеріальному стимулюванні продуктивності праці, заохочують винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушують клопотання про представлення працівників до державних нагород.

6.9. Право укладання колективного договору від імені Засновника надається Керівнику, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.
6.10. Уповноваженим органом від імені трудового колективу з захисті трудових, соціально-економічних прав та інтересів виступає Профспілковий комітет.

                                  

                                             7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА

 

7.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (угоди).

7.2. Виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з власником Підприємства, питання охорони праці, соціального розвитку регулюються колективним договором.

7.3. Колективний договір укладається між Власником Підприємства або уповноваженим ним органом (особою) та трудовим колективом відповідно до законодавства України.

                                          

 

                      8. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ


8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є дохід (прибуток).

8.2. Чистий дохід (прибуток), який залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, передбачених законодавством України, залишається у повному розпорядженні Підприємства.

8.3. Підприємство повинно виконувати доведені до нього в установленому порядку рішення Власника щодо перерахування в бюджет селища Новопсков встановлені відрахування в частині чистого прибутку та надходжень від оренди нерухомого майна та продажу оборотних активів.

8.4. Підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю:
амортизаційний фонд;

фонд розвитку виробництва;

фонд споживання (оплати праці);

інші фонди, передбачені цим статутом.

Порядок використання цих фондів визначається відповідно до затвердженого фінансового плану.
8.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

8.6. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина  доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

8.7. Підприємство самостійно обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород і доплат на умовах, передбачених колективним договором.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру. У разі зміни розміру мінімальної заробітної плати на державному рівні тарифні ставки, посадові оклади та інші елементи заробітної плати переглядаються у бік підвищення в установленому законодавством порядку і вносяться зміни і доповнення у колективний договір.
8.8. Умови праці та матеріального забезпечення Керівника обумовлюються в
трудовому контракті, який укладається між Власником та Керівником.
8.9. Відносини Підприємства з іншими юридичними особами і громадянами в усіх сферах діяльності здійснюється на підставі договорів.

8.10. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю Керівника, якщо інше не передбачено законодавством.
8.11. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.                                            9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

 

9.1. Порядок розподілу чистого прибутку та норматив встановлюється Власником.

9.2. Збитки підприємства покриваються за рахунок резервного фонду Підприємства.

9.3. Резервний фонд Підприємства створюється в розмірі не менше 25 відсотків статутного капіталу Підприємства. Резервний фонд Підприємства використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, позапланових витрат. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 відсотків чистого прибутку Підприємства до отримання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку.

 

 

                                             10. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ10.1. Припинення діяльності, ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням Власника , за рішенням суду, а також у випадках передбачених чинним законодавством України, у тому числі в разі визнання його банкрутом.

10.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником чи уповноваженим ним органом або іншим органом, визначеним законом.
В разі банкрутства Підприємства, його ліквідація проводиться згідно  з Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
10.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по керівництву Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його Власнику або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Явні кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

 

 

10.4. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
10.5. Майно, яке знаходилось у Підприємства і залишилось після задоволення
претензій кредиторів, використовується за вказівкою Власника.

10.6. Підприємство вважається ліквідованим з моменту його виключення з реєстру державної реєстрації.


                      11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ


11.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

11.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру. Якщо зміни до Статуту оформлюються не викладенням його в новій редакції, а оформлюються шляхом окремих додатків, то в такому випадку вони є невід’ємною частиною Статуту , про що на титульному аркуші змін робиться відповідна відмітка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь