Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Статут комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад ясла-садок"Світлячок"Новопсковської селищної ради"

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням Новопсковської селищної ради

від «18» січня 2019 року № 56/3

Новопсковський селищний голова

 ____________В.В.Гаєв

«__» _____ 2019 року            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА - САДОК «СВІТЛЯЧОК»

НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Новопсков

2019
1. Загальні положення

 

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК «СВІТЛЯЧОК» НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» (далі за текстом - Заклад) є закладом загального розвитку, навчальним закладом, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

1.2. Заклад заснований на базі відокремленої частини майна, яке належить до комунальної власності Новопсковської селищної територіальної громади Новопсковського району Луганської області, основою якої є майно Новопсковського ясла-садка «СВІТЛЯЧОК», сформованого відповідно до рішення  Новопсковської селищної ради від 22 грудня 1999 року «Про прийняття на баланс Новопсковської селищної ради яслі - саду « СВІТЛЯЧОК» Новопсковського ЛВУ МГ УМГ «Донбастрансгаз»,та закріпленої за ним на праві оперативного управління.

1.3. Заклад є юридичною особою публічного права, має фірмовий бланк, печатку і штамп з найменуванням, може мати інші печатки та штампи, поточні та інші рахунки в органах Державного казначейства та банківських установах, наділений цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді, іншим учасником справ у судових органах, має право від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права. Заклад є бюджетною установою, неприбутковою організацією.

1.4. Заклад набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з законодавством України.

1.5. Заклад керується у своїй діяльності Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексом України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), іншими нормативно – правовими актами, цим Статутом.

1.6. Місцезнаходження Закладу: 92301, Україна, Луганська область, Новопсковський район, селище міського типу Новопсков, вулиця Газопроводська, будинок 40.

1.7. Повне найменування Закладу: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК «СВІТЛЯЧОК» НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ».

1.8. Скорочене найменування Закладу: ДНЗ «СВІТЛЯЧОК».

1.9. Заклад належить до комунальної власності Новопсковської селищної територіальної громади Новопсковського району Луганської області.

1.10. Засновником Закладу є НОВОПСКОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА, ідентифікаційний код 04335594, місцезнаходження: 92302, Україна, Луганська область, Новопсковський район, селище міського типу Новопсков, вулиця Шкільна, будинок 3 (далі за текстом - селищна рада).

 

2.  Завдання та предмет діяльності Закладу

 

2.1. Забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти , збереження та зміцнення фізичного , психічного і духовного здоров’я дитини ; виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.

2.2. Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.

2.3. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

2.4.  Здійснення соціально – педагогічного патронату сім’ї.

2.5. Предметом діяльності Закладу є: дошкільна освіта (Код КВЕД – 85.10)

 

 

3. Майно Закладу та джерела формування.

Розмір і порядок формування статутного капіталу Закладу

 

3.1. Майно Закладу становлять основні фонди, оборотні засоби, кошти, а також інші цінності (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення та відображаються у балансі Закладу, належать до комунальної власності Новопсковської селищної територіальної громади і закріплюються за Закладом на праві оперативного управління.

3.2. Матеріально – технічна база Закладу включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання інші матеріальні цінності Закладу.

 

3.3. Селищна рада здійснює фінансування Закладу.

 

  1. Органи управління Закладу

 

4.1. Управління Закладом здійснюють: засновник - Новопсковська  селищна рада, відділ освіти Новопсковської селищної ради (далі за текстом – відділ освіти), Завідувач Закладу, колегіальний орган управління закладу освіти-педагогічна рада, колегіальний орган громадського самоврядування - Рада закладу згідно з їх компетенцією, передбаченою чинним законодавством України та цим Статутом.

4.2. До повноважень селищної ради належить: затвердження Статуту Закладу; внесення змін та доповнень до Статуту Закладу; визначення порядку утворення і використання Статутного капіталу, інших фондів Закладу; прийняття рішення про утворення і припинення діяльності Закладу, здійснення контролю за використанням і збереженням майна Закладу; вилучення надлишкового майна Закладу, а також майна, що не використовується та майна, що використовується ним не за призначенням; вирішення інших питань діяльності Закладу, крім віднесених цим Статутом та чинним законодавством до компетенції Завідувача або інших органів. Селищна рада призначає уповноважену особу для здійснення необхідних дій щодо державної реєстрації Закладу, змін та доповнень до Статуту.     

4.3. До повноважень відділу освіти належить: створення умов для здобуття дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами, дошкільної освіти, прогнозування, забезпечення розвитку дошкільної освіти та мережі закладів дошкільної освіти відповідно до освітніх запитів населення, соціальний захист, охорона життя, здоров’я та захист прав учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу, здійснення контролю за адміністративною та освітньою діяльністю Закладу, виконання завдань дошкільної освіти та додержання вимог Базового компонента дошкільної освіти у Закладі; затвердження фінансової звітності Закладу; здійснює призначення кандидатури на посаду Завідувача організація науково-методичного забезпечення діяльності педагогічних працівників Закладу у галузі дошкільної освіти, впровадження в практику досягнень науки, передового досвіду, новітніх педагогічних технологій; організація підготовки, проведення експериментальної та інноваційної діяльності в Закладі; здійснення контролю за якістю харчування в Закладі, забезпечення організованого оздоровлення дітей дошкільного віку, здійснення інших повноважень відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту».

4.4. Керівництво закладом  дошкільної освіти здійснює його Завідувач.

4.5. На посаду Завідувача Закладом призначається особа з високими моральними якостями, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

4.6. Завідувач закладом:

- здійснює реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Конституцією України,  законами України «Про  освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» та іншими нормативно-правовими документами, забезпечує рівень дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює прийом на роботу та звільнення з роботи працівників Закладу;

- видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Закладу, контролює їх виконання;

- діє від імені Закладу без довіреності, представляє його в усіх державних та інших  органах, установах, організаціях;

- виконує рішення селищної ради, виконавчого комітету, накази відділу освіти;

- розпоряджається майном, коштами Закладу у відповідності з законодавством, цим  Статутом,  рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету;

- видає доручення, довіреності;

- звітує про свою роботу перед селищною радою, відділом освіти та подає інші необхідні звіти відповідним органам;

- затверджує план роботи закладу, правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції  працівників Закладу за погодженням з профспілковим комітетом;

- дотримується вимог чинного законодавства України у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

- забезпечує відповідно до вимог чинного законодавства України своєчасне проведення інвентаризації активів закладу;

- забезпечує дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази Закладу,

- здійснює контроль за організацією харчування і медичного обслуговування дітей;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально - виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно - експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють, перед громадськістю.

- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

4.7.  Колегіальним постійно діючим органом управління закладу є педагогічна рада.

 До складу педагогічної ради закладу входять усі педагогічні працівники закладу, медичний працівник, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради Закладу можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради Закладу є його Завідувач. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада Закладу:

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- визначає шляхи співпраці закладу з сім’єю;

- ухвалює рішення щодо відзначення морального та матеріального заохочення вихованців, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними свої обов’язків;

- розглядає інші питання, віднесені законом та / або установчими документами закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

Робота педагогічної ради планується  згідно річного плану, але кількість засідань ради становить не менше 4 разів на рік.

4.8. Органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори (конференція) колективу Закладу, батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Загальні збори заслуховують звіти Завідувача закладу з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності Закладу.

Термін повноважень загальних зборів - один рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

4.9. У період між загальними зборами діє рада Закладу. Рада Закладу розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків. До складу ради Закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Кількість засідань ради призначається за потребою. Засідання ради Закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

 

5. Комплектування Закладу

 

5.1. Заклад розрахований на 95 місць.

5.2. Групи у Закладі комплектуються за віковими (одновіковими) ознаками. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у Закладі з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється до 1 вересня календарного року.

5.3. Під час прийому до Закладу, Завідувач зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють зі Статутом Закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.                                                                                                                                                                                                                              

5.4. У Закладі функціонують групи загального розвитку та інклюзивна група.

5.5. Заклад має групи з денним режимом перебування дітей.

5.6. Наповнюваність груп дітьми становить: ясельна група - 15 чол., I  молодша група (за необхідністю) - 20 чол., II молодша група - 20 чол., середня група – 20, старша група - 20 чол., інклюзивна група – до 15 чол. Селищна рада може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у Закладі.

5.7. Прийом дітей до Закладу здійснюється протягом календарного року на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини.

5.8. За дитиною зберігається місце у Закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також літній період (75 днів).

5.9. Відрахування дітей із Закладу може здійснюватись за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у Закладі; у разі несплати без поважних причин батьками, або особами, які їх замінюють плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

5.10. Завідувач Закладу зобов’язаний письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини не менш як за 2 тижні. Забороняється безпідставне відрахування дитини із Закладу.

 

6. Режим роботи Закладу

 

    1. Режим роботи Закладу встановлює його засновник відповідно до законодавства України.

 

7.  Трудовий колектив

 

7.1. Трудовий колектив Закладу становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Закладом. Повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні Закладу встановлюються цим Статутом, Кодексом законів про працю України та іншими законодавчими актами.

7.2. Трудовий колектив Закладу:

7.2.1. розглядає і вирішує відповідно до чинного законодавства України необхідні питання, пов’язані з укладанням колективного договору;

7.2.2. розглядає і вирішує згідно з цим Статутом питання самоврядування трудового колективу;

7.2.3. вирішує інші питання, віднесені законодавством до компетенції трудового колективу.

7.3. Трудові відносини, режим роботи та відпочинок працюючих у Закладі громадян регулюються законодавством України, цим Статутом, колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.4. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я працівників Закладу та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом за участю селищної ради.

7.5. Адміністрація Закладу несе відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, завдану здоров'ю та працездатності його працівників.

7.6. Повноваження трудового колективу Закладу представляє профспілковий комітет.

8. Організація навчально-виховного процесу у Закладі

 

8.1. Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

 З 1 червня до 31 серпня  у Закладі проводиться оздоровлення дітей (оздоровчий період).

8.2. Заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення, затверджується Завідувачем  Закладу.

8.3. У Закладі мовою навчання і виховання дітей визначена українська мова.

8.4. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється за програмами затвердженими центральним органом виконавчої влади у галузі освіти та педагогічною радою Закладу.

8.5. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють та Закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини згідно діючого законодавства України.

 

 

9. Організація харчування дітей у Закладі

 

9.1. Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з центральним органом виконавчої влади у галузі освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів.

9.2. У Закладі встановлено триразове харчування.

9.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та Завідувача Закладу.

9.4. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять щомісячно плату за харчування дітей до 10 числа за поточний місяць згідно рішення селищної ради та діючого законодавства України.

9.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються згідно рішення сесії Новопсковської селищної ради за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

10. Медичне обслуговування дітей у Закладі

 

10.1. Медичне обслуговування дітей у Закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату Закладу, або відповідних Закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінету Міністрів України.

10.2.  Органи охорони здоров’я, Заклади охорони здоров’я, разом з органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у Закладі, щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров’я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально- профілактичних заходів у Закладі.

 

11. Учасники навчально-виховного процесу

 

11.1. Учасниками освітнього процесу у Закладі є: діти дошкільного віку, Завідувач, педагогічні працівники, медичний працівник, помічники вихователів та  батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

11.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- на безоплатну дошкільну освіту;

- на безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- на захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- на безоплатне медичне обслуговування;

- на захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- на здоровий спосіб життя.

11.3. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь у покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

11.4. Обов’язки батьків або осіб, які їх заміняють:

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини у Закладі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти Заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров’я дитини;

- поважати гідність дитини;

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

11.5. Права та обов’язки педагогічних працівників.

 Права та обов’язки педагогічних працівників Закладу визначаються Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

Педагогічний працівник Закладу – особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та /або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

11.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

11.7. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

11.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати Статут, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору;

- дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

11.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до Закладу Завідувачем.

11.10. Працівники Закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

11.11. Працівники Закладу проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

11.12. Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації, яка є обов’язковою і проводиться один раз на п’ять років.

11.13. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального і морального заохочення:    

- почесна грамота,

- грамота центрального органу виконавчої влади у галузі освіти,

- знак „Відмінник освіти України”,

- грошова премія педагогічним працівникам за сумлінну працю.

 

12. Фінансово-господарська діяльність Закладу

 

12.1. Заклад здійснює фінансово-господарську діяльність, передбачену чинним законодавством та цим Статутом без мети отримання прибутку.

12.2. Фінансово-господарська діяльність Закладу проводиться на основі кошторису, який складається бухгалтерською службою Закладу або централізованою бухгалтерією і затверджується головним розпорядником бюджетних коштів відповідно до законодавства України. Основним джерелом фінансування є кошти бюджету Новопсковської селищної територіальної гомади. Бюджетні кошти спрямовуються на виконання обраних Закладом навчальних планів у повному обсязі, матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу. Фінансування Закладу може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством. Бюджетне фінансування Закладу не може зменшуватися або припинятися у разі наявності додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством. Бюджетні асигнування на здійснення діяльності Закладу та позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і використовуються виключно за призначенням.

12.3. Джерелами фінансування Закладу є кошти:

- місцевого бюджету;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

12.4. Штатний розпис Закладу встановлюється та затверджується відділом освіти на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів.

12.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Закладі визначається завідувачем Закладу відповідно до законодавства. За рішенням завідувача Закладу, оформленим шляхом видання наказу, бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно Закладом або через централізовану бухгалтерію.

 

13. Контроль за діяльністю Закладу

 

13.1. Основною формою контролю за діяльністю Закладу є державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти.

13.2. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснює відділ освіти Новопсковської селищної ради з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в галузі освіти.

13.2. Контроль за дотриманням Закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти.

13.3. Контроль за адміністративно-господарською діяльністю Закладу здійснюється  відділом освіти Новопсковської селищної ради.

14. Припинення діяльності Закладу

14.1. Рішення про припинення (реорганізацію, ліквідацію) чи перепрофілювання (зміну типу) Закладу приймає селищна рада.

14.2. У разі злиття Закладу усі майнові права та обов'язки переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

14.3. У разі ліквідації Закладу майно, що залишилося після ліквідації, повертається селищній раді.

Припинення Закладу здійснюється комісією з припинення Закладу (комісія з реорганізації, ліквідаційна комісія), яка призначається селищною радою. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Селищна рада встановлює порядок і строки проведення припинення Закладу, а також строк для заяви претензій кредиторами, який не може бути менше двох місяців з моменту оголошення про припинення Закладу. Претензії кредиторів до Закладу, що припиняється задовольняються в порядку установленому чинним законодавством.

14.4. Вивільнені приміщення ліквідованого Закладу використовуються виключно для роботи з дітьми.

Майно, яке є комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання тощо), придбання чи відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно для роботи з дітьми.

14.5. Заклад втрачає права юридичної особи та вважається таким, що припинив своє існування, з дати зняття з обліку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому законодавством України.

14.6. Заклад є припиненим з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

 

15. Порядок внесення змін до Статуту

 

15.1. Селищна рада затверджує нову редакцію Статуту Закладу та зміни до нього.

15.2. Зміни в цьому Статуті підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь